Preinscripció batxillerat

Índex

Enllaç: http://tiny.cc/preinscripcions

Criteri d'adscripció del centre

L'adscripció és un criteri de prioritat específic que té com a objectiu garantir la continuïtat dels estudis obligatoris i postobligatoris quan els alumnes passen de l'educació primària a la secundària i al batxillerat. Les escoles d'educació primària tenen adscrits un o més centres d'educació secundària obligatòria. 

Aquest criteri té prioritat per damunt de qualsevol altre. És a dir, totes les sol·licituds de preinscripció en un centre de batxillerat d'alumnes que hagin estudiat la secundària en un centre, automàticament tindran prioritat en l'assignació de places per davant dels que provinguin d'altres centres no adscrits, i amb independència del barem de punts de la resta de criteris. La modalitat d'arts queda exclosa d'aquest criteri.

Només en el cas que el nombre de sol·licituds d'alumnes de centres adscrits sigui superior al nombre de places de l'institut, entraran en joc els criteris generals i complementaris.

Criteris de prioritat generals i criteri complementari

Els criteris de prioritat general són els següents:

 1. Quan el jove que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu o bé el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballi. Se sumen 40 punts. Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o la mare hi treballa, també rebrà aquesta puntuació.

 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.
  Cada centre té una zona educativa que estableix el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies: 

  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc se sumen 30 punts

  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc se sumen 20 punts.

  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
   Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare, la mare o el tutor o la tutora està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi però no en la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.

 3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.
  És a dir, si un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

 4. Si algun membre de la família té una discapacitat se sumen 10 punts.
  Quan l'infant mateix, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

 5. Expedient acadèmic. Se suma la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés a batxillerat. El barem el determina la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés al batxillerat, calculada amb dos decimals. Si l'alumne encara està cursant els estudis previs en el moment de la sol·licitud, s'utilitza la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada també amb dos decimals.

Pel que fa al criteri de prioritat complementari, és el següent:

 1. Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals.
  Quan el jove forma part d'una família monoparental o bé d'un família nombrosa sumarà 15 punts addicionals que li serviran per desempatar.

Recordeu que la documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris s'ha d'adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

Alumnes que cursen ensenyaments professionals de música, dansa o alt rendiment esportiu

Encara que no provinguin d'un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places de batxillerat dels centres amb horari adaptat els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música i dansa o els alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment.

Recorda que la documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris i dels cursos professionals de música, dansa i alt rendiment esportiu s'ha d'adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

Assignació de places

Un cop confirmades les sol·licituds de preinscripció dels alumnes provinents d'escoles adscrites i dels alumnes amb ensenyaments professionals de música, dansa i alt nivell esportiu, i un cop determinada la pertinència o no d'atorgar les puntuacions segons els criteris de prioritat generals, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Cada centre educatiu ordena totes les sol·licituds que ha rebut segons les seves puntuacions, i les que tinguin una puntuació més alta són les que obtindran la plaça.

Si hi ha un empat en la puntuació de diferents sol·licituds i no hi ha prou places al centre per a totes, s'aplica el criteri de prioritat complementari.

Finalment, si aquest criteri no és suficient, les sol·licituds s'ordenen a partir d'un número obtingut per sorteig, tenint en compte el número que prèviament ha estat atorgat a la sol·licitud de manera aleatòria.

Trobareu més informació sobre la documentació que cal presentar per justificar els criteris de prioritat generals o complementaris, i els calendaris i els terminis de la sol·licitud de preinscripció a la web del departament d’educació.

Calendari

Publicació oferta inicial 7 de maig
Presentació sol·licituds De l'11 al 17 de maig
Publicació llistat amb el barem provisional 8 de juny
Presentació reclamacions Del 9 al 15 de juny
Publicació llistat amb el barem, un cop resoltes les reclamacions 18 de juny
Sorteig número desempat 18 de juny
Publicació llistes ordenades 23 de juny
Publicació de l'oferta final7 de juliol
Publicació llistes d’assignació i llistes d’espera 9 de juliol
Presentació de la sol·licitud
 • Sol·licitud electrònica (recomanada) de l'11 al 17 de maig de 2021 a través de l'aplicació tiny.cc/preinscripcions.
  • Cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC).
  • El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.
 • Sol·licitud amb suport informàtic 
  • No cal identificar-se mitjançant un certificat digital.
  • Un cop feta, heu d’enviar un correu a preinscripcions@montperdut.cat:
   • amb assumpte PRE i una separació i el nom i cognoms de l’alumne/a (exemple “PRE Manuel Jiménez Gutiérrez”) i adjuntant:
   • el resguard de sol·licitud.
   • la documentació acreditativa.
   • si té germans/es al centre posar els noms i cognoms al correu.
  • Rebreu un justificant de recepció.
  • Si es té cap dubte de la veracitat de la documentació, el centre podrà requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió.  

  Documentació a aportar

  Per a tothom
  • Llibre de família.
  • DNI/NIE/passaport dels tutors/es (pare, mare, …).
  • DNI de l'alumne o alumna si el té (és obligatori per a majors de 14 anys).
  • TIS de l'alumne.

  Per al·legar els criteris generals:
  • GERMANS/ES AL CENTRE: anotar el nom dels germans si en té al centre (al correu o al formulari d'inscripció)
  • PROXIMITAT DOMICILI: si l’adreça que consta al DNI/NIE no coincideix amb el domicili habitual, s’ha de presentar el volant municipal de convivència de l'alumne/a.
  • PROXIMITAT TREBALL: còpia del contracte laboral O model 036 i 037.
  • RENDA GARANTIDA: si sou perceptors de l’Ajut de la Renda Garantida, el certificat o resolució que ho confirma.
  • DISCAPACITAT: targeta de discapacitat de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

  Per al·legar els criteris complementaris:
  • FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL: carnet  de família nombrosa o monoparental vigent de l’alumne/a.

  Per al·legar els criteris generals:
  • EXPEDIENT ACADÈMIC: cap document si heu finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018. Altrament: 
   • Si es tracta d'estudis antics: la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic on aparegui la qualificació mitjana de l'etapa.
   • Si es tracta d’estudis estrangers homologats, en el cas que no s’hagi pogut presentar la sol·licitud d’homologació corresponent a causa de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la covid-19, que preveu la suspensió dels terminis administratius en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es pot presentar una declaració responsable relativa al compromís d’homologar els estudis estrangers no universitaris a l’efecte de la preinscripció al batxillerat.


Darrera modificació: dijous, 29 abril 2021, 18:03