Preinscripció ESO

Índex

Enllaç: http://tiny.cc/preinscripcio

Criteri d'adscripció del centre

L'adscripció és un criteri de prioritat específic que té com a objectiu garantir la continuïtat dels estudis obligatoris quan els alumnes passen de l'educació primària a la secundària. Les escoles d'educació primària tenen adscrits un o més centres d'educació secundària obligatòria. 

Aquest criteri té prioritat per damunt de qualsevol altre. És a dir, totes les sol·licituds de preinscripció en un institut d'alumnes que hagin estudiat la primària en una escola adscrita, automàticament tindran prioritat en l'assignació de places per davant dels que provinguin d'altres centres no adscrits, i amb independència del barem de punts de la resta de criteris. 

Només en el cas que el nombre de sol·licituds d'alumnes de centres adscrits sigui superior al nombre de places de l'institut, entraran en joc els criteris generals i complementaris.

Criteris de prioritat generals i criteri complementari

Els criteris de prioritat general són els següents:

 1. Quan l'infant que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu o bé el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballi. Se sumen 40 punts. Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o la mare hi treballa, també rebrà aquesta puntuació.

 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.
  Cada centre té una zona educativa que estableix el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies: 

  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc se sumen 30 punts

  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc se sumen 20 punts.

  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
   Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare, la mare o el tutor o la tutora està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi però no en la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.

 3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.
  És a dir, si un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

 4. Si algun membre de la família té una discapacitat se sumen 10 punts.
  Quan l'infant mateix, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

Pel que fa al criteri de prioritat complementari, és el següent:

 1. Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals.
  Quan l'infant forma part d'una família monoparental o bé d'un família nombrosa sumarà 15 punts addicionals que li serviran per desempatar.

Recordeu que la documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris s'ha d'adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

Assignació de places

Un cop confirmades les sol·licituds de preinscripció dels alumnes provinents d'escoles adscrites, i un cop determinada la pertinència o no d'atorgar les puntuacions segons els criteris de prioritat generals, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Per a cada centre educatiu s'ordenen totes les sol·licituds rebudes segons si provenen d'escoles adscrites o no i segons les seves puntuacions, i s'assignen les places vacants seguint l'ordre.

Si hi ha un empat en la puntuació de diferents sol·licituds i no hi ha prou places al centre per a totes, s'aplica el criteri de prioritat complementari.

Finalment, si aquest criteri no és suficient, les sol·licituds s'ordenen a partir d'un número obtingut per sorteig, tenint en compte el número que prèviament ha estat atorgat a la sol·licitud de manera aleatòria.

Trobareu més informació sobre la documentació que cal presentar per justificar els criteris de prioritat generals o complementaris, i els calendaris i els terminis de la sol·licitud de preinscripció en aquest web.

Calendari ESO

Publicació oferta inicial 11 de març
Presentació sol·licituds Del 17 al 24 de març
Publicació llistat amb el barem provisional 19 d’abril
Presentació reclamacions Del 20 al 26 d’abril
Publicació llistat amb el barem, un cop resoltes les reclamacions 30 d’abril
Sorteig número desempat 5 de maig
Publicació llistes ordenades 7 de maig
Ampliacions de peticions per part de les famílies Del 26 al 28 de maig
Publicació llistes d’assignació i llistes d’espera 7 de juny
Presentació de la sol·licitud
 • Sol·licitud electrònica (recomanada) del 17 al 24 de març de 2021 a través de l'aplicació tiny.cc/preinscripcio.
  • Cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC).
  • El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.
 • Sol·licitud amb suport informàtic 
  • No cal identificar-se mitjançant un certificat digital.
  • Un cop feta, heu d’enviar un correu a preinscripcions@montperdut.cat:
   • amb assumpte PRE i una separació i el nom i cognoms de l’alumne/a (exemple “PRE Manuel Jiménez Gutiérrez”) i adjuntant:
   • el resguard de sol·licitud.
   • la documentació acreditativa.
   • si té germans/es al centre posar els noms i cognoms al correu.
  • Rebreu un justificant de recepció.
  • Si es té cap dubte de la veracitat de la documentació, el centre podrà requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió.  

  Documentació a aportar

  Per a tothom
  • Llibre de família.
  • DNI/NIE/passaport dels tutors/es (pare, mare, …).
  • DNI de l'alumne o alumna si el té (és obligatori per a majors de 14 anys).
  • TIS de l'alumne.

  Per al·legar els criteris generals:
  • GERMANS/ES AL CENTRE: anotar el nom dels germans si en té al centre (al correu o al formulari d'inscripció)
  • PROXIMITAT DOMICILI: si l’adreça que consta al DNI/NIE no coincideix amb el domicili habitual, s’ha de presentar el volant municipal de convivència de l'alumne/a. Per aconseguir-lo heu de demanar una cita prèvia a una Oficines d'atenció ciutadana (OAC) i si les hores estan plenes haureu de demanar una cita de forma urgent trucant al 010.
  • PROXIMITAT TREBALL: còpia del contracte laboral O model 036 i 037.
  • RENDA GARANTIDA: si sou perceptors de l’Ajut de la Renda Garantida, el certificat o resolució que ho confirma.
  • DISCAPACITAT: targeta de discapacitat de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

  Per al·legar els criteris complementaris:
  • FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL: carnet  de família nombrosa o monoparental vigent de l’alumne/a.

  Adscripció de centres d'educació primària a l'institut Mont Perdut

  Té adscrit: 

  • 08030297 Escola Salvador Vinyals i Galí (Terrassa) 
  • 08030315 Escola Joan XXIII (Terrassa) 
  • 08034485 Escola Joan Marquès i Casals (Terrassa) 
  • 08038314 Escola Mare de Déu de Montserrat (Terrassa) 
  • 08051318 Escola Sant Llorenç del Munt (Terrassa) 
  • 08061774 Escola Les Arenes (Terrassa) 
  • 08064143 Escola La Nova Electra (Terrassa) 
  • 08066048 Escola Roser Capdevila (Terrassa)Darrera modificació: dissabte, 13 març 2021, 20:48