PROVES D'ACCÉS 2020

IMPORTANT. NOU PROCÉS DE LA CONVOCATÒRIA 2020

IMPORTANT. NOU PROCÉS DE LA CONVOCATÒRIA 2020

by Alex Pineo -
Number of replies: 0

NOVA CONVOCATÒRIA PROVES D'ACCÉS a CICLES FORMATIUS D'FP 2020  

Ja s'han fet públiques les noves dates per tots els processos de les Proves d'Accés a Cicles Formatius de Formació Professional Inicial, interromputs per l'estat d'Alarma pel COVID19.


L'Institut La Pineda serà seu de les Proves d'Accés a Grau Mitjà.

És important saber que en el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, el Departament d'Educació recomana que cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques. 

En aquest sentit, tots els tràmits relacionats amb les proves d'accés seran telemàtics. Per tal d'adreçar-vos al centre haureu de fer servir l'adreça electrònica ieslapineda@xtec.cat


CALENDARI D'ACTUACIONS
(Totes les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia)

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020 

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h) 

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020 
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova (ieslapineda@xtec.cat) del 8 al 18 de juny de 2020 
Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020 
Prova: 25 de juny de 2020 a les 08:.30 hores.
Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020 
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova (ieslapineda@xtec.cat): del 9 al 13 de juliol de 2020
Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020 
Consultes d’admissió, exclusió, exempcions i resultats de les proves (provisionals i definitius)
Totes aquestes consultes s’han de fer des de la pàgina del web del Departament d'Educació a " Consulta de resultats grau mitjà ", utilitzant el nº de document d'identificació personal  i el nº de sol·licitud que consta al resguard de la inscripció .PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ  del 8 al 18 de juny de 2020

Els aspirants que hagin quedat exclosos en la llista provisional i vulguin al·legar poden presentar la documentació necessària. Cal omplir el full de sol·licitud i enviar-ho juntament amb la documentació justificativa necessaria (escanejada o fotografiada) mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre ieslapineda@xtec.cat. En enviar el correu, cal indicar com a assumpte: Proves d'Accés - Lliurament de documentació.


EXEMPCIONS  del 8 al 18 de juny de 2020

Els aspirants poden demanar l'exempció de la part científica i tecnològica de la Prova de Grau Mitjà a la Comissió de les Proves d'Accés de Grau Mitjà de l'Institut La Pineda si compleixen algun dels següents supòsits:

Tenir experiència laboral en qualsevol àmbit professional d'un mínim d'un any a jornada completa (o el temps proporcional en cas de jornada parcial). Documentació justificativa: Infomre de Vida Laboral de la Seguretat Social.

- Haver superat amb anterioritat al curs actual un Programa de formació i inserció (PFI).
En el cas que la qualificació del PFI sigui igual o superior a 8, també es pot optar per l'exempció total de la prova. Documentació justificativa: Certificat acadèmic de superació.

- Cursar amb aprofitament un Programa de formació i inserció (PFI) autoritzat el curs 2019-2020. No cal acreditar-ho documentalment perquè el Departament d'Educació valida informàticament les dades acadèmiques. Si la validació no fos possible, l'exempció no consta a la consulta provisional d'admesos i exclosos i l'aspirant ha de presentar a l'institut de la prova el certificat acadèmic expedit pel centre o entitat on s'està cursant el PFI.


Les sol·licituds d'exempció adreçades a la Comissió de les Proves d'Accés de Grau Mitjà de l'Institut La Pineda, s'han de presentar, juntament amb la documentació justificativa necessaria (escanejada o fotografiada), mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre ieslapineda@xtec.cat. En enviar el correu, cal indicar com a assumpte: Proves d'Accés - Sol·licitud d'exempció. Cal fer servir el model de sol·licitud que el Deparatament posa a l'abast. La sol·licitud d'exempció no implica la seva autorització. L'aspirant ha de consultar sempre l'estat de l'exempció a l'aplicatiu d'inscripció i consulta. 


CURRÍCULUM  del 8 al 18 de juny de 2020

Els aspirants poden demanar puntuació extra a la prova per currículum (màxim 1 punt si la puntuació a la prova és igual o superior a 4) pels següents supòsits:


A. Per estudis (màxim 0,9 punts) per estudis o per experiència professional, esportiva o en tasques de voluntariat. 

B. Per experiència professional, esportiva o en tasques de voluntariat (com a màxim 0,9 punts).


El document de sol·licitud de baremació detallà els supòsits, les puntuacions màximes així com la documentació justificativa necessària. Les sol·licituds de baremació adreçades a la Comissió de les Proves d'Accés de Grau Mitjà de l'Institut La Pineda, s'han de presentar, juntament amb la documentació justificativa necessaria (escanejada o fotografiada), mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre ieslapineda@xtec.cat. En enviar el correu, cal indicar com a assumpte: Proves d'Accés - Sol·licitud Baremació. Cal fer servir el model de sol·licitud que el Deparatament posa a l'abast. La sol·licitud de baremació no implica la seva autorització. L'aspirant ha de consultar sempre l'estat de la sol·licitud a l'aplicatiu d'inscripció i consulta. PROVA DE GRAU MITJÀ  


Material específic per realitzar les proves. A partir del 13 de març de 2020 Material GM "


Realització de les Proves, dimecres 25 de JUNY de 2020

Aspirants convocats a les 08:30 hores per a accés i idintificació.

1r bloc de 09:00 a 11:00. Proves de Català, Castellà, Idioma (anglès o francès) i Competència Social i Ciutadana
2n bloc de 11:00 a 13:00. Proves de Matemàtiques, Tecnologia i Interacció amb el Món Físic.

Els alumnes hauran de portar el material específic, el document identificatiu amb el que s'han inscrit a la prova i hauran de complir les mesures d'higiene i seguretat davant el COVID'19 que estableixi el centre. És imprescindible que l'alumne porti també les seves pròpies mesures de protecció (mascareta).


RECLAMACIONS AL CENTRE

L'aspirant té dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions obtingudes, així com a presentar reclamació contra les qualificacions provisionals de les proves. La reclamació s'ha de presentar mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre ieslapineda@xtec.cat. En enviar el correu, cal indicar com a assumpte: Proves d'Accés - Reclamació qualificacions. Aquest correu s'ha d'adreçar al/a la president/a de la comissió avaluadora dins el termini establert de reclamacions. La comissió avaluadora resol aquestes reclamacions amb la publicació de les qualificacions definitives.
Podeu consultar tota la informació a "  PROVES D'ACCÉS A GRAU MITJÀ " i  "  PROVES D'ACCÉS a GRAU SUPERIOR ".

(Editado por Hèctor Ballesteros - envío original domingo, 1 de septiembre de 2013, 12:25)

(Editado por Hèctor Ballesteros - envío original domingo, 1 de septiembre de 2013, 12:25)