Unitat 15. Reaccions àcid-baseUnitat 17. Equilibris iònics heterogenis