Formació en Centres de Treball

FORMACIÓ EN CENTRE DE TREBALL (FCT)

 

 • És un mòdul que té entre 310 i 400 hores, depenent del cicle, que s'ha de cursar de forma obligatòria a tots el cicles formatius.
 • Consisteix en fer pràctiques en una empresa de la zona.
 • Les tasques que es desenvoluparan a l'empresa han d'estar relacionades amb els objectius del cicle i poden servir per completar la formació o per posar en pràctica els coneixements adquirits.
 • Tots els/les alumnes tenen un tutor/a d'FCT a l'escola i un/a a l'empresa que són els/les encarregats/des de vetllar per què les pràctiques a l'empresa siguin de qualitat i l'alumnat les desenvolupi amb normalitat. Les tasques que l’alumnat en pràctiques desenvolupa a l’empresa s’han de pactar prèviament i han d’estar recollides en el Pla d’activitats que per a cada cicle formatiu estipula el Departament d’Educació.
 • Per poder fer la FCT el centre ha de signar un conveni de col·laboració amb l’empresa (no és un contracte laboral i per tant no té cap repercussió en la vida laboral de l’alumnat ni comporta cap obligació fiscal per l’empresa). En cas que l’alumne/a o l’empresa incompleixin el conveni o el pla d’activitats pactat, es pot anul·lar el conveni de forma immediata.
 • Com la FCT és un mòdul més del currículum de cada cicle formatiu, s’ha d’avaluar. L’avaluació es fa de forma conjunta entre el/la tutor/a del centre i el/la tutor/a de l’entitat o empresa col·laboradora.

COM CONTACTAR:

- Coordinadora d'FCT:  Teresa Boncompte

- Tutores d'FCT:

CICLE

TUTORA

CFGM Producció Agropecuària

Teresa Boncompte

CFGS Ramaderia i assistència en sanitat animal


Carme Lopez


Accedir al sBid de professorat

Accedir al sBid d'alumnat

 

Qui pot fer la FCT?

Tot l'alumnat a partir dels 16 anys que estan matriculats a un cicle formatiu de grau mitjà o grau superior i que no les hagin fet prèviament.

 

Quan es pot fer la FCT?

A partir del tercer trimestre de primer curs i durant tot el segonc curs , fins acabar les pràctiques. INFORMACIÓ PER L'ALUMNAT QUE VOL FER LA FCT

1.    Drets i deures de l'alumnat

 • S’ha de complir, l’horari signat, que és el que s’utilitza per comptar les hores. 
 • Si s’ha de faltar, s’ha d’avisar amb temps a l’empresa/institució, al tutor i portar un justificant oficial a      l'empresa/institució i al tutor. 
 • Si s’interromp algun dels convenis signats, no es buscarà un altre empresa/institució fins al curs següent. 
 • S’ha d’anar vestit correctament. 
 • L’equip docent i el tutor d’FCT decidiran quins alumnes fan les pràctiques, en quin moment i en quina empresa, prioritzant els alumnes amb bona actitud i bones notes. 
 • L’alumnat s’ha de tornar a matricular si no acaba l’FCT dins d’un curs escolar. 
 • S’han de demanar les exempcions durant el 1r trimestre. 
 • S’ha de comunicar al tutor que es vol fer el CAS o les PAU durant el 1r trimestre.

2.      Horari i dates que pots fer?

 • Per realitzar pràctiques en períodes no lectius (vacances de Nadal i Setmana Santa) s'ha de demanar al tutor amb molta antelació.
 • Horari ordinari: 4h diàries simultàniament amb les hores lectives, sense sobrepassar les 20h setmanals.
 • Horari intensiu: 8h diàries si no hi ha classe i sense sobrepassar les 40h setmanals.
 • No es poden començar les pràctiques abans de les 7h ni acabar després de les 22h
 • No es poden realitzar pràctiques en períodes no lectius (dies de festa, dies de lliure disposició al centre, mes d'agost), ja que l'assegurança escolar no us cobriria. Si voleu fer pràctiques durant les vacances de Setmana Santa o les de Nadal, heu de dir-li al vostre tutor/a amb antelació, sinó no en podreu fer.

3.    Buscar una empresa

 • El tutor/a d’FCT et buscarà una empresa o bé,
 • Tu coneixes una empresa on podries fer practiques i li comuniques al tutor/a

4.    Crear un conveni de practiques i un pla d’activitats

El tutor/a farà un conveni amb l'empresa. Per això necessita:

 • Si sou menors de 18 anys necessiteu un permís matern/patern per a poder treballar.
 • Si us heu buscat vosaltres l'empresa, necessitem que ens faciliteu les seves dades.

5.    Començar les pràctiques

 • Si heu de sortir o deixar d’assistir a les pràctiques per un examen, excursió, malaltia, etc. cal SEMPRE AVISAR al tutor/a d’FCT que us donarà un document que heu de lliurar a l’empresa, en el cas que sigui possible, s’ha de fer amb antelació. No es pot deixar d’anar a la feina sense avisar ja que es podria donar de baixa el conveni.
 • Si les faltes són injustificades i per tant ens les comunica l’empresa, es donarà de baixa immediatament el conveni amb la data del darrer dia treballat i es procedirà a avaluar el període de pràctiques

6.    Sortides de la feina

Si la vostra feina requereix desplaçar-vos a diversos llocs o sortir del lloc físic on treballeu, s’haurà de crear un permís especial per a poder sortir. Aquest document el farà el tutor/a

7.    Acabades les pràctiques

 • Has de registrar al qbid les activitats que has realitzat al Centre de Treball durant el dia.
 • Si un dia no has pogut anar a realitzar les practiques, introdueix l'absència al qbid.
 • Una vegada s'arribi a final de mes, o al final del conveni, haureu de gestionar l'informe mensual. Per això cal que hagueu gestionat totes les activitats diàries del període.
 • Una vegada signat, lliureu el document al vostre Tutor/a d'FCT per que aquest el validi i el signi.
 • Fins que no feu aquests passos el vostre tutor d'FCT no us podrà avaluar.

EXEMPCIONS:

Exempció

S’atorga per ...

Cal acreditar ...

L’alumnat
està exempt
de fer ...

Total

Experiència professional en el mateix camp professional del cicle formatiu que s’està cursant.

Un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit d’FCT del cicle.

tota l’FCT

Parcial. Supòsit 1.

Experiència professional en qualsevol activitat empresarial.

El doble de les hores del crèdit d’FCT del cicle.

25%d’hores de l’FCT

Parcial. Supòsit 2.

Experiència professional en el mateix camp professional del cicle formatiu que s’està cursant.

La meitat de les hores del crèdit d’FCT del cicle.

50%d’hores de l’FCT

 

DOCUMENTACIÓ PER A L'EXEMPCIÓ:

 • Per demanar una exempció del 25% només cal portar la vida laboral i la sol·licitud d’exempció.
 • Per demanar la del 50% i la total cal portar, a més de la sol·licitud signada per l'alumnat i el tutor/a d’FCT, com a mínim dos documents més: la vida laboral i el contracte (si la categoria professional coincideix amb els estudis del cicle) o un certificat de l’empresa on hi constin les tasques realitzades en el període treballat.
 • FCT és un mòdul més i molt important per a la formació i que molts cops obre les portes del mòn laboral, per tant no sempre és recomanable demanar exempció.