DOCUMENTS DEL CENTRE

1. PROJECTE EDUCATIU

SUMARI0. INTRODUCCIÓ: CONTINGUT DEL PEC

1. CONTEXT

1.2. Marc conceptual

2. CARÀCTER PROPI I TRETS D’IDENTITAT

2.1. Principis rectors (LEC)

2.2. Caràcter propi

3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

4. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS

4.1. Prioritats i objectius educatius

4.1.2. Objectius educatius en els diferents àmbits

4.1.3. Metodologia pedagògica

5. EL CURRÍCULUM.

5.1. Criteris d’organització pedagògica (oferta formativa i GES organització)

5.2. L’avaluació i promoció

6. L’ORGANITZACIÓ.

6.1. Criteris que defineixen l’estructura organitzativa.

6.2. Organigrama.

6.3. Lideratge i equips de treball

7. LA INCLUSIÓ.

7.1. Principis d’inclusió i coeducació

7.2. L’acollida

7.3. LA DIVERSITAT.

7.3.1. Criteris que orienten l’atenció a la diversitat

8. LA CONVIVÈNCIA.

8.1. Valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivència

9. L’ORIENTACIÓ I TUTORIA

9.1. Objectius de l’orientació i seguiment de l’alumnat

10. LA PARTICIPACIÓ.

10.1. Mecanismes de participació

10.2. Òrgans de participació

10.3. Àmbits de participació

11. L’AVALUACIÓ INTERNA. Objectius de centre i indicadors de progrès

12. LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ATENCIÓ A LES PERSONES USUÀRIES

12.1. Principis de servei i atenció al públic

12.1.1. La relació amb les famílies

12.2. Relacions amb institucions públiques

12.3. Relacions amb altres centres escolars

12.3.2. Projectes Inter centres

12.4. Premis i concursos

12.5. Programes internacionals


0. INTRODUCCIÓ

El projecte educatiu de Centre (PEC) és un dels documents on es recull els principis rectors que defineixen el funcionament del centre. Aquests principis han estat formulats a partir de la realitat de l’alumnat del centre, d’acord amb les conviccions pedagògiques dels docents. El document defineix els trets d’identitat del centre, n'orienta els objectius i n'expressa l’estructura organitzativa.

El PEC és un projecte obert a la participació i a les aportacions de tota la comunitat educativa. En aquest sentit les línies que marca el projecte estan plantejades perquè serveixen de guia i puguin ser enriquides des d’un treball col·laboratiu de la comunitat educativa .

Per tot això, també està plantejat des del principi de la flexibilitat, perquè pugui adequar-se a noves necessitats i integrar demandes detectades entre l’alumnat o realitzades pels diferents estaments durant el període de mandat.

Per això es completa i es defineix totalment i conjunta amb els següents documents:


Programació Didàctica (PD): Defineix l’ordenació i organització dels ensenyaments que s’imparteixen al centre, així com les directrius pedagògiques que se segueixen.

La concreció del currículum, que té la finalitat prioritària de garantir l’assoliment de les competències bàsiques de l’educació secundària obligatòria i les específiques de cada ensenyament que s’imparteix, es duu a terme en tres nivells successius. En primer lloc, el centre o l’aula ha d’establir les línies del desplegament curricular, per tal d’incloure-les en el seu projecte educatiu (PE). En segon lloc, s’han d’elaborar les programacions didàctiques anuals. Finalment, per a cada ensenyament s’han d’elaborar les unitats didàctiques o unitats de programació que concreten els ensenyaments i aprenentatges.

Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC): Les normes d’organització i funcionament dels centres (NOFC) recullen, d'acord amb la Llei d’Educació, tots aquells aspectes que facilitin la convivència, el funcionament i l’organització del centre. Inclouen també, en el marc del projecte educatiu, els aspectes relatius al funcionament intern del centre/aula en allò no específicament previst en l’ordenament. En particular, inclouen els aspectes esmentats a l’article 19 del Decret 102/2010 i, molt específicament:

La concreció en regles i normes dels drets i deures dels alumnes.

L’organització del funcionament dels recursos humans, materials i funcionals.

La regulació de les tasques i responsabilitats dels òrgans col·legiats i unipersonals del centre/aula i dels serveis de què disposa.


Programació General Anual de Centre (PGAC): Recull els objectius que el centre o l’aula pretén assolir durant el curs i les estratègies i recursos que preveu utilitzar. Conté una part relativa a aspectes organitzatius (professors, horaris i calendari d’activitats, com a mínim) i una part relativa als objectius de la programació didàctica de l’any, d’acord ambdues amb el projecte educatiu i les conclusions i valoracions formulades en la memòria del curs anterior. Estableix els criteris, indicadors i procediments per a l’avaluació de l’assoliment dels objectius previstos. El resultat d’aquesta avaluació es recull a la memòria anual corresponent.


Pla d’Acció Tutorial (PAT): Regula, concreta i fixa els protocols en l’exercici de la tutoria i la coordinació dels equips docents com a eina fonamental per a la formació integral de l’alumnat.


Projecte lingüístic de centre (PLC): Estableix les pautes d'ús de la llengua catalana i el tractament de la resta de llengües que tenen presència dins la vida diària del centre.

 • Projecte TAC

 • Agenda 211. CONTEXT


1.1. MARC CONCEPTUAL

La normativa vigent bàsica que haurem de tenir en compte a l’hora d’elaborar, revisar o modificar el Projecte Educatiu del Centre (PEC) serà la següent:


a. Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4), d’Educació – LOE.

b. Llei 12/2009, del 10 de juliol (DOGC del 16), d’educació –LEC.

c. Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d’adults (DOGS núm. 1424, de 27.3.1991)

d. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm.106, de 4.5.2006, article 5: l’aprenentatge al llarg de la vida.

e. Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC, núm. 5422, de 16.7.2009, capítol IV. Educació d’adults, articles 69, 70 i 71).

f. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (DOGC 05.08.2010).

g. Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC 11.11.2010).2. CARÀCTER PROPI I TRETS D’IDENTITAT


2.1. Principis rectors (LEC)

L’educació d’adults té per finalitat, en els termes que determina la llei específica que la regula, fer efectiu el dret a l’educació en qualsevol etapa de la vida, amb els objectius específics següents:

a) Formar l’alumnat en els ensenyaments obligatoris, amb les metodologies adequades a la seva edat.

b) Preparar l’alumnat per a l’accés a les etapes del sistema educatiu de règim general i, si escau, de règim especial.

c) Possibilitar a totes les persones el desenvolupament de llur projecte personal i professional i facilitar-los la participació social.

d) Informar i orientar les persones sobre les accions formatives més adequades a llurs interessos i possibilitats.

e) Validar les competències adquirides per altres vies formatives.

Els programes d’educació d’adults i les accions formatives corresponents han d’incloure, si més no, els àmbits següents:

a) L’educació general i l’accés al sistema educatiu, que comprèn les competències bàsiques, els ensenyaments obligatoris i la preparació per a l’accés a les diverses etapes del sistema educatiu.

b) L’educació per a adquirir competències transprofessionals, que comprèn la formació en tecnologies de la informació i la comunicació i l’ensenyament de llengües.

c) L’educació per a la cohesió i la participació social, que comprèn l’acollida formativa a persones immigrades adultes, la iniciació a les llengües oficials i a una llengua estrangera, la introducció a les tecnologies de la informació i la comunicació i la capacitació en l’ús d’estratègies per a l’adquisició de les competències bàsiques.Article 70. Ordenació de l’educació d’adults

1. L’educació d’adults s’ofereix en les modalitats d’educació presencial i d’educació no presencial, i es pot impartir en centres específics, en centres ordinaris i en unitats educatives dels establiments penitenciaris, sens perjudici de la possibilitat de crear punts de suport a la formació.

2. Amb caràcter general, per accedir a l'educació d'adults cal tenir 18 anys o bé complir-los durant l'any natural que s'inicia la formació.

També hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que compleixen 16 anys durant l'any natural que inicien la formació en els casos següents:

·si tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari;

·si es troben en procés d'obtenció d'un permís de treball;

·si són esportistes d'alt rendiment;

·si són alumnes que han cursat un programa de formació i inserció i volen cursar els ensenyaments d'educació secundària obligatòria per a adults;

·si volen cursar la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà;

·si participen en el programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació.

·Excepcionalment, el director o directora dels serveis territorials pot autoritzar la incorporació d'alumnes que no compleixen els requisits anteriors, amb l'informe previ de la Inspecció d'Educació


Article 71. Col·laboració amb els ens locals en l’educació d’adults

1. El Departament, a petició dels ens locals, pot delegar-los la gestió de serveis i recursos educatius en matèria d’educació d’adults.

2. El Departament ha de fomentar la participació dels centres de formació d’adults i dels punts de suport a la formació d’adults en els plans i les xarxes locals que tinguin com a objectiu contribuir a l’educació d’adults.

3. Les administracions locals han d’afavorir la col·laboració dels serveis locals amb els centres de formació d’adults i els punts de suport a la formació d’adults.2.2. Caràcter propi

El CFA Mestre Esteve és un centre públic depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que dóna resposta a les necessitats educatives de les persones adultes.


MISSIÓ

Som l’escola pública de formació de persones adultes del municipi de Sant Feliu de Llobregat.

En aquesta línia de vocació de servei públic, volem donar resposta a les necessitats de formació al llarg de la vida de les persones que s’atansin a l’escola, tot garantint-ne l’accés als ensenyaments que responguin a les seves expectatives i desitjos.

La nostra acció persegueix la formació integral que posi a l’abast dels nostre alumnat els mitjans per adquirir les habilitats i coneixements que els permetin desenvolupar el seu projecte de vida i ser ciutadanes i ciutadans actius en la millora de la nostra societat.


VISIÓ

La nostra visió és esdevenir un centre amb aquests trets característics:


- Parteix de l’alumne: història, realitat actual i futur, i des d’aquest punt de partida es dóna resposta a les seves expectatives (orientació personalitzada) i necessitat de formació (atenció a la diversitat).

- Per fer això s’utilitzen metodologies basades en l’aprenentatge col·laboratiu i en la utilització de les noves tecnologies (TAC), i ofereix l’autoformació com a mitjà -individual i col·lectiu- que afavoreix que els alumnes elaborin permanentment els seus propis significats mitjançant una reconstrucció activa, cooperativa i progressiva del coneixement.

- Volem que l’alumnat creixi de manera integral en un centre democràtic, participatiu i de respecte a les diferències individuals.


VALORS

L’escola de persones adultes Mestre Esteve es defineix com una escola pública, democràtica i laica que:


- Defensa les llibertats fonamentals de les persones sense tenir en compte el seu origen geogràfic, cultural o social, i independentment de les seves opcions i condicions personals de qualsevol tipus.

- Imparteix una formació integral per a la millora personal i la participació social i ajuda a exercir els drets i deures propis d’una societat democràtica.

- Impulsa un projecte formatiu de base territorial amb constant diàleg amb els altres agents socials del territori.

- Contempla les situacions de multiculturalitat i plurilingüisme com a element integrador i enriquidor.

- Defensa la llibertat d’expressió, tot respectant les conviccions, creences i principis de tots i cadascuns dels membres de l’escola.

- Concep l’educació com un tot continu, dinàmic, innovador, integral i integrador, ordenador del pensament i afavoridor de la reflexió crítica i l’acció transformadora.3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

UBICACIÓ I ENTORN

El Centre ocupa, des de fa onze cursos, la segona planta de l’Aula Sant Feliu, que és un centre de formació agrupat on s’hi pot trobar una àmplia oferta formativa de caire ocupacional, adreçada a persones majors de 16 anys.

Les relacions de coordinació amb els serveis d’aquest edifici són especialment amb els PFI-PTT, programa de Joves per a l'ocupació, Fem ocupació per a joves, Casa d’oficis (especialitat d’animació sociocultural).

Aquest edifici està situat al Barri residencial de Les Grasses, molt allunyat dels barris amb nivell sociocultural baix. La majoria dels alumnes es desplacen en autobús o vehicle particular. La ubicació, llunyana del centre de la ciutat, fa que algunes persones desisteixin de venir a l'escola.

Les instal·lacions són bones i adequades a les necessitats del centre: dues aules d’informàtica, aula d’autoformació, biblioteca, espais per desdoblaments...

La dotació del centre també és bona en quant a dotació informàtica: a part de les dues aules d’informàtica (24 ordinadors per aula), i de l’aula d’autoformació (12 ordinadors), les 6 aules disposen de pissarres digitals, i tres d’elles hi tenen ordinadors, amb 12 ordinadors cadascuna. Hi ha en funcionament una aula virtual (Moodle).

El Centre es defineix com a una entitat oberta i participativa a la realitat del municipi i aposta per una dinàmica de relació i coordinació amb totes les entitats de l’àmbit territorial. Formem part del Consell Municipal d’Educació, del Consell de les Dones i del Consell de la Llengua. Treballem amb els Serveis Socials, la Biblioteca Municipal, el Casal de les Dones, Can Maginàs (centre de formació ocupacional municipal).

Les bones relacions amb les entitats de la ciutat és un dels nostres punts forts.

A un altre nivell, i per tal de posar en comú les nostres necessitats i marcar pautes de treball conjunt, els centres de formació de persones adultes del Baix Llobregat ens reunim prèviament a la Junta Territorial i tenim, a més, un seminari de formació per als equips directius per tractar diferents temes d’interès per als nostres centres.


CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT


La característica principal n’és la heterogeneïtat :

 • Edats: de 16 en endavant, amb un percentatge cada cop més important en el curs de preparació per a les proves d’accés a grau superior i GES de joves entre 16 i 25 anys.

 • Necessitats i expectatives molt diverses: actualitzar coneixements, obtenir titulació, retornar o accedir al sistema educatiu (proves d’accés), coneixement de llengües, necessitats educatives especials, socialització. Cada cop més, el nostre alumnat s'atansa a l'escola amb grans dubtes, fragilitats, manca de motivació i desconeixement de les seves expectatives.

 • Residència: la majoria de Sant Feliu però també d’altres poblacions que no tenen CFA o els ensenyaments/horaris que necessiten.

 • Procedència: en nivells inicials de llengües i instrumentals la majoria són persones estrangeres.

Les necessitats esmentades més amunt es podrien classificar en quatre línies principals:- Recuperació de la motivació per formar-se i assolir les competències bàsiques per desenvolupar-se en una societat en crisi (social, econòmica, laboral).

- La integració de les persones nouvingudes a la societat a què arriben. La llengua ha de ser l'eix bàsic per iniciar aquest camí.

- Conèixer i saber utilitzar les eines digitals que aquesta nova societat requereix, no només en l`àmbit de les competències, sinó també en les gestions i necessitats del dia a dia.

- Actualització de les competències lingüístiques, digitals i de coneixements d'aquelles persones amb formació prèvia, però que veuen la necessitat de seguir formant-se.

4. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS


4.1.1. Prioritats i objectius educatius


4.1.1 Aconseguir el desenvolupament integral de la persona a tots els nivells, tot afavorint, si s’escau, la reincorporació al sistema educatiu.

4.1.2 Afavorir la creació d’un espai de participació i de relació social.

4.1.2 Crear un clima de diàleg i de respecte entre tots els integrants de la comunitat educativa.

4.1.3 Treballar per la igualtat d’oportunitats socioeducatives.4.1.2. Objectius educatius en els diferents àmbitsÀMBIT ECONÒMIC I SOCIOCULTURAL


 1. Inserir l’acció educativa en el context sociocultural de la població i incorporar a les programacions objectius i continguts relacionats amb l’entorn per tal d’afavorir l’obertura del Centre a la població i aprofitar les activitats del Municipi que afavoreixen l’aprenentatge significatiu.

 2. Elaborar un programa per afavorir l’aprenentatge de la llengua catalana per als alumnes que no la coneguin.

 3. Establir itineraris que permetin la formació de les persones nouvingudes, especialment la sociolingüística, i la seva posterior continuïtat en el sistema educatiu.

 4. Facilitar a l’alumnat l’assoliment de les competències bàsiques que els permetin la inserció en la societat i en el món del treball.

 5. Realitzar activitats per donar a conèixer les diferents cultures que conviuen al municipi.


ÀMBIT DE RELACIONS INSTITUCIONALS.


 1. Promoure la cooperació entre les entitats relacionades amb l’aprenentatge de les persones adultes: Ajuntament, A.F.A.P., Centre de formació ocupacional “Can Maginàs”, instituts, Consell de la dona, Consell Municipal d’Educació, Normalització lingüística i d’altres.


PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS


 1. Generar espais de reflexió i diàleg vers el respecte i la convivència democràtics.

 2. Fomentar l’esperit crític i constructiu en situacions quotidianes i relacionals.

 3. Identificar els espais de participació ciutadana i fomentar-hi la col·laboració.

 4. Reflexionar sobre els drets i deures de les persones en el marc d’una ètica de compromís i responsabilitat.

 5. Participar activament a les activitats del municipi que fomentin la solidaritat, la tolerància i la cooperació.

 6. Acceptar les opcions dels altres sempre que es moguin dins la tolerància i el respecte.

ACONFESSIONALITAT

 1. Fomentar l’actitud de respecte vers totes les opcions i creences personals de les persones.

 2. Afavorir el coneixement dels diferents plantejaments ètics i religiosos existents.

 3. Valorar la diferència de creença com un element de riquesa

 4. Evitar tota mena de confrontació o enfrontament per motiu de credo.COEDUCACIÓ 1. Identificar els mites, tabús i la conseqüent diferenciació de rols entre homes i dones.

 2. Practicar una educació per la igualtat i el respecte entre els sexes.

 3. Evitar l’ús d’estereotips i posicionaments sexistes dins i fora del Centre.

 4. Fomentar la cooperació mútua independentment del sexe.

 5. Relativitzar el factor sexe com element diferenciador.

 6. Desenvolupar el projecte Aprenem, construïm i compartim amb perspectiva de gènere, en què es detallen els objectius i les accions a desenvolupar cada curs en l’àmbit de la igualtat de gènere.

PARTICIPACIÓ I GESTIÓ. 1. Fomentar la participació i el control de professors i alumnes en la gestió i organització del Centre.

 2. Potenciar i perfeccionar els sistemes d’informació dins l’equip per garantir actituds de confiança i col·laboració.

 3. Incentivar la formació i dinamització de l’associació d’alumnes.

 4. Establir i mantenir relacions de col·laboració i participació amb les institucions socials i educatives de la zona.


INTEGRACIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT


 1. Promoure el coneixement de l’alumne a nivell individual i de grup.

 2. Identificar les necessitats i motivacions del alumnes per adoptar respostes educatives adequades.

 3. Facilitar espais de relació i cooperació entre els alumnes.

 4. Establir les prioritats i els plantejaments educatius en termes d’equitat, coeducació, convivència, inclusió i atenció a la diversitat.

4.1.3. Metodologia pedagògica 1. Concebre la tasca docent com una mediació que promou l’aprenentatge autònom i significatiu de l’alumnat i el seu protagonisme.

 2. Potenciar l’activitat com un eix bàsic dins del procés d’aprenentatge superant la concepció únicament receptiva del paper de l’alumne.

 3. Adequar la programació a la situació concreta de l’alumnat adaptant-nos al seu ritme i organitzant l’aprenentatge tenint com a marc de referència els interessos i necessitats de l’alumnat.

 4. Afavorir el pensament lògic, analític i estructurat propi de cada matèria, partint sempre de l’experiència i els coneixements previs de l’alumnat prenent-los com a base sobre la que construir nous coneixements.

 5. Potenciar la funcionalitat dels aprenentatges per aconseguir que aquests siguin contextualitzats i aplicables en la vida quotidiana.

 6. Prioritzar l’aprendre a aprendre: treballar per potenciar l’autonomia de l’alumne quant a les seves necessitats formatives afavorint sempre l’autoformació.

 7. Millorar l’alternança entre la formació presencial i l’autoformació per poder atendre la diversitat de l’alumnat.

 8. Establir una bona acció tutorial* que permeti als alumnes conèixer les necessitats d’aprenentatge, establir l’itinerari més adequat al ritme, possibilitats i necessitats de cadascú i afavorir la comprensió dels recursos d’autoaprenentatge per fer més independents als alumnes respecte dels docents.

 9. Estructurar els continguts de forma flexible fent itineraris que permetin l’alternança de diverses vies per aconseguir els objectius.

 10. Flexibilitzar la incorporació d’alumnes en qualsevol moment del curs.
PRINCIPIS PEDAGÒGICS

- El protagonisme correspon a l’alumnat. Concebem la tasca docent com a una mediació que promou l’aprenentatge autònom i significatiu.

- L’escola és un espai de comunicació entre tots els que hi participem.

- L’itinerari formatiu s’adapta a les necessitats, habilitats, nivells i interessos de l’alumnat, tant a nivell individual com grupal.

- L’ensenyament/aprenentatge de la llengua es fa des d’un enfocament comunicatiu.

- Es fomenta l’autonomia del propi procés d’aprenentatge on l’experiència de l’alumnat és el punt de partida: aprendre a aprendre.

- Es potencia la funcionalitat dels aprenentatges per aconseguir que aquests siguin contextualitzats i aplicables en la vida quotidiana.

- S’estructuren els continguts de manera flexible, fent itineraris que permetin la incorporació contínua d’alumnes al llarg del curs.

- Es desenvolupen criteris d’avaluació flexibles compartits amb l’alumnat .

5. EL CURRÍCULUM.

5.1. Criteris d’organització pedagògica


1. Per tal de complir els objectius d’incloure tothom, sense discriminar per capacitats,  edat, sexe i/o condicions socials, l’escola agrupa l’alumnat dins el nivell que li correspon, mitjançant una entrevista inicial i, si cal, una prova de nivell. Mitjançant l’acció tutorial, es fa un especial seguiment en la incorporació de persones en risc d’exclusió social derivades dels serveis socials, ONGs, escoles d’educació especial i alumnat que realitzen un PQPI i que són majoritàriament menors d’edat.

2. Per facilitar el desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena integració social i laboral i la incorporació a estudis superiors,

 l’escola té una amplia oferta formativa: es cursen tots els ensenyaments que tenen com a finalitat l’obtenció de títols o certificats que permeten la plena integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors.

Es així que l’oferta és diversa i aplega pràcticament tots les ensenyaments contemplats a la llei, tant els del estudis inicials i bàsics, les proves d’accés a Grau superior i els estudis per desenvolupar les competències transprofessionals. Per tal d’assegurar aquest desenvolupament, s’expliciten a la programació els objectius d’aprenentatge a assolir i concreció dels criteris d’avaluació, per tal que l’alumne sàpiga de què i com se l’avaluarà, en una avaluació contínua.

El tutor o la tutora, tenint en compte les necessitats, desitjos i capacitats de l’alumnat, l’orienta en el seu futur acadèmic i/o laboral, ajudant-los en el seu projecte de vida personal.3. És un objectiu clau del procés d’ensenyament-aprenentatge la incentivació del treball individual i en grup, especialment en el treball a l’aula.

A l’hora d’avaluar es té en compte el treball diari (com així consta en els criteris d’avaluació i qualificació de cada ensenyament). Es fomenta també el treball autònom, completant el treball a l’aula amb el que es fa a l’aula d’autoformació i els recursos de reforç i ampliació que es pengen a l’aula virtual. D’aquesta manera, l’alumnat aprèn a treballar autònomament. Per facilitar aquest treball, l’escola disposa de prou ordinadors per treballar-hi dins o fora de l’horari de cada grup. L’aula d’autoformació, amb 12 ordinadors i material bibliogràfic, i un espai adequat per a l’estudi autònom i en grup, està oberta tot el dia.

El tutor fa un seguiment individual o en sessions grupals, encara que no tingui assignada hora de tutoria lectiva per a això, on s’hi informa dels progressos acadèmics.4. L’alumnat d’un centre de formació d’adults és extremadament heterogeni: edats, procedències geogràfiques, culturals i socioeconòmiques, interessos, expectatives, ritmes d’aprenentatge, capacitats i estudis realitzats abans, etc.

Això fa imprescindible l’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual per mitjà de l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si s’escau, de compensació i per mitjà de l’aplicació de pràctiques d’estímul perquè cadascú pugui assolir el nivell a què pot arribar. Estem parlant, així, d’unes metodologies basades en l’atenció a la diversitat.

Cal no oblidar que la majoria de l’alumnat de les escoles de persones adultes no van completar amb èxit el seu procés educatiu i, per això, tenen un nivell de coneixements i habilitats procedimentals baix, que cal abordar amb els mètodes adequats.

Per això, al currículum s’hi desenvolupen les competències i aprenentatges claus, especialment en llengua i matemàtiques:

·         Potenciació del treball matemàtic i l'aplicació dels coneixements i les habilitats adquirides.

·         Promoció de l'ensenyament explícit de les estratègies i habilitats lectores.

·         Adquisició d’hàbits (organització dels materials en capetes o dossiers) i tècniques d’estudi (realització d’esquemes, resums i mapes conceptuals o taules).

·         Adequació dels materials educatius publicats a l’alumnat de les escoles d’adults (elaboració, quan escaigui, de dossiers propis).

·         Disseny d’estratègies d'aula, materials i recursos, inclosos els digitals, per fer més atractiu i entenedor l’aprenentatge.

·         Elaboració per part del professorat de materials de reforç, d’ampliació i d’avaluació.

En l’hora de tutoria el docent pot fer reforç de les seves matèries i aclarir dubtes als alumnes o ampliar i aprofundir coneixements.5. Per fomentar el respecte entre els membres de tota la comunitat educativa i, especialment, per respondre al reptes d'una societat diversa i complexa, s’afavoreix l’educació no sexista i en el respecte a la diferència, s’ha de fer un esforç d’eliminar dels materials de classe tota mena de llenguatge sexista o racista que impliqui tota mena de discriminació per raó de sexe, orientació sexual, procedència cultural o diversitat funcional i integrar de forma explícita el paper de la dóna en tots els àmbits de la societat i els valors de la multiculturalitat i el respecte a la diferència.

Atenent als criteris d’inclusió i igualtat, el professorat vetllarà perquè no es produeixin situacions o comentaris discriminatoris o vexatius envers cap membre de la comunitat educativa.6. S’estableixen regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els hàbits de convivència i el respecte envers els companys i la funció del professorat.

La participació de l’alumnat és essencial, tant en les eleccions de delegats de classe com el en procés electoral de constitució del Consell Escolar, a on estan representats en un terç, amb veu i vot.

D’altra banda, l’alumnat accepta les normes del centre mitjançant un full de compromís, com a eina de millora del clima escolar, l'èxit educatiu i el respecte envers tots els membres de la comunitat educativa.


7. Tot i que la major part de l’alumnat d’escola d’adults és major d’edat i per tant no s’ha de tractar amb la família sinó directament amb ells, hi ha un gruix significatiu d’alumnes menors d’edat. En aquest cas, les seves famílies han de signar també un document de compromís.

A més, el tutor estarà en contacte amb les famílies dels menors per informar-los del progrés acadèmic o de les possibles faltes d’assistència o notificacions de conducta contrària a les normes de convivència.


5.2. L’avaluació i promocióL’avaluació́ dels processos d’aprenentatge de l’alumnat ha de ser contínua i diferenciada segons les diferents matèries del currículum. Els objectius i les competències bàsiques, que indiquen el sentit general en què ha de progressar tot l’alumnat, han de ser el referent de les programacions i l’avaluació́.

Les programacions de cada matèria han d’incloure els criteris d’avaluació́ i les activitats d’avaluació́ i de recuperació́ previstes.


El professorat ha d’avaluar tant els aprenentatges de l’alumne o de l’alumna,

com els processos d’ensenyament i la pràctica docent. En aquest sentit, es passara a l’alumnat un qüestionari de valoració que permeti la valoració del seu procés d’aprenentage i de la pràctica docent, que l’equip docent ha de tenir en compte per completar el procés d’avaluació de la matèria.


Criteris d’avaluació generals • Les proves d’avaluació representen el 40%

 • En el 60% restant s’avaluaria:

  • L’assistència a classe i puntualitat

  • La realització de tasques proposades, tant a l’aula, com a l’aula d’autoformació com a l’aula virtual (Moodle).

  • L’actitud i la participació a l’aulaEs tindran en compte el nivell d’assoliment dels objectius de l’assignatura i el domini de les competències bàsiques per part de l’alumnat, avaluables a partir de la seva participació en els diferents espais educatius (aula, aula virtual i aula d’autoformació).


EQUIP DOCENT I SESSIONS D’AVALUACIÓ́

L'equip docent, integrat pel professorat del grup d'alumnes i coordinat pel professor o professora que exerceixi la tutoria, ha d'actuar com a òrgan col·legiat, en tot el procés d'avaluació i en l'adopció de les decisions que en resultin. Cada professor o professora ha d'aportar informació sobre el procés d'aprenentatge de l'alumnat en la matèria o matèries que imparteixi.

La sessió d’avaluació és la reunió de l’equip docent per intercanviar informació i prendre decisions sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat. Es reunirà en sessions d’avaluació trimestrals, en el cas del Ges, i amb la presència d’un membre de l’equip directiu, amb veu i sense vot, que garanteix la coherència dels processos d’avaluacio; ́i d’almenys una al llarg del curs en la resta d’ensenyaments, sense prejudici de totes les reunions de coordinació que calguin.

A les sessions d’avaluació, l’equip docent ha d’acordar les decisions que consideri necessàries per facilitar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.

La persona tutora ha de coordinar i presidir les reunions d'avaluació del seu grup d'alumnes, aixecar acta del seu desenvolupament, fer-hi constar els acords presos, i vehicular l’intercanvi d'informació amb els alumnes i, en el seu cas, els pares o representants legals de cadascun dels alumnes.


Les sessions d’avaluació són:

- Avaluació inicial (Preavaluació): per millorar el coneixement i l’acollida de l’alumnat i prendre decisions sobre el seu procés d’aprenentatge, valorar els aprenentatges de cada alumne/na i el desenvolupament per part del professorat del procés d’ensenyament. Tindrà lloc a principis de curs. En aquest procés es podran convalidar o acreditar els estudis i coneixements dels alumnes, amb la documentació que aporta o mitjançant una prova. Durants els primers dies de classe es farà una observació per corroborar les impressions de l’avaluació inicial.


- Avaluació ordinària trimestral o quadrimestral: Per valorar els aprenentatges de cada alumne/a i el desenvolupament per part del professorat del procés d'ensenyament.

- Avaluació final ordinària: a finals de juny:


L’equip docent ha de valorar els resultats obtinguts per l’alumnat al llarg del curs escolar, tant pel que fa als ensenyaments d’aquest darrer període com a les activitats o proves de recuperació d’avaluacions anteriors. A partir del conjunt de dades d’avaluació obtingudes al llarg del curs, i de les recuperacions si s’escau, el professorat de cada matèria ha d’atorgar a cada alumne o alumna una qualificació final d’avaluació, tenint en compte els criteris d’avaluació de cada matèria.
Després d’aquesta darrera avaluació ordinària, els alumnes han de rebre informació dels resultats d’aquesta qualificació final d’avaluació ordinària i de les activitats de recuperació que hauran de realitzar.


Per a la resta d’aspectes de l’avaluació referits al GESO, se segueix el procediment i requisits de l’ORDRE ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

6. L’ORGANITZACIÓ.6.1. Criteris que defineixen l’estructura organitzativa. • El principi organitzatiu de l’escola, en tant que ha de servir a la integració i a l’educació en valors democràtics, és la participació de tota la comunitat educativa. Aquesta participació implica una corresponsabiltat en la presa de decisions i en el seu funcionament a tots els nivells i un grau de compromís en fer una escola transformadora. • Oferta formativa i tipologia de l’alumnat . El centre ha d’oferir una amplitud horària que permeti organitzar cursos en franges de matí, tarda i vespre per tal de facilitar l’assistència al centre al major nombre d’alumnes que han de compaginar la seva formació amb altres responsabilitats. També ha de oferir un ventall ampli d’ ensenyaments que assegurin la resposta a les diferents necessitats educatives dels ciutadans i ciutadanes. • A més el Centre treballa en col·laboració amb l’Institut Obert de Catalunya per a complementar l’oferta de GES i matèries específiques de PPAGS. Això facilita els itineraris dels alumnes i enriqueix l’oferta del nostre centre.

 • Complementari a la formació presencial a l’aula, n’hi ha en funcionament una aula d’autoformació i una aula virtual. Aquestes aules complementàries faciliten el seguiment dels cursos als alumnes que tenen dificultats horàries, i permeten alhora, una major autonomia i l’assoliment, per part dels alumnes , d’una major responsabilitat en el seu procés d’aprenentatge. Alhora es potencia la utilització de les TIC com a suport del coneixement i l’aprenentatge i una eina per treballar l’atenció a la diversitat.

 • L’escola té matrícula oberta tot el curs per tal de facilitar la incorporació dels alumne en aquells ensenyament la dinàmica o l’organització dels quals ho permeti.6.2. OrganigramaActualment els òrgans de participació i gestió del nostre centre són els següents:

Consell Escolar

Està format per l’Equip Directiu, quatre representants del professorat,

quatre representants de l’alumnat, un de l’Ajuntament, un representat

del personal d’administració i serveis.

Equip Directiu

En el nostre centre els òrgans unipersonals de govern que formen

part de l’Equip Directiu són el Director/a, cap d’estudis i secretari/a.

El Claustre

És l’òrgan propi de participació del professorat en la gestió i la

planificació educatives del centre. Està integrat pel professorat que hi presta serveis.

Les seves funcions són les fixades amb caire general per les

normatives del Departament d’Educació.

6.3. Lideratge i equips de treball

En un centre com el nostre, on l’equip docent és molt petit (vuit professors i professores) la corresponsabilitat i el lideratge distribuït i compartit esdevenen elements essencial per poder donar resposta a la complexitat que comporta el desenvolupament d’un projecte educatiu.

Això comporta una gestió del centre democràtica basada en el diàleg, la transparència i la participació.ÒRGANS

CANALS DE PARTICIPACIÓ ALUMNAT

Consell Escolar. Comissions:convivència, econòmica, permanent

Claustre de professors/es

Equip directiu

Consell de direcció

Coordinació d’ensenyaments i tutories.

Delegat/da i subdelegat/da de grup. Assemblees de grups-classe

Consell de delegats/des

Representants al Consell de Centre i a les comissions de treball del Consell

Associació d’Amics de l’Escola M.EsteveÒRGANS UNIPERSONALS

Les funcions dels òrgans unipersonals de direcció i coordinació són els que s’estableixen en el document per a l’organització i el funcionament dels centres i aules públics d’educació de persones adultes i en les NOFC (normes d’organització i funcionament de centres)

CONSELL ESCOLAR DE CENTRE

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern i la gestió del centres educatiu.

En formen part:

 • Equip directiu

 • Regidor/a de l’Ajuntament

 • 4 Representants del professorat

 • 4 Representants de l’estudiantat

 • 1 Representant del PAS

Periodicitat TrimestralEQUIP DIRECTIU

 • Director/a

 • Cap d’estudis

 • Secretari/aLa direcció i la responsabilitat general de l’activitat del centre corresponen al director/a, el qual vetlla per la coordinació de la gestió del centre i l’adequació al projecte educatiu i a la programació general anual, en exercici de les funcions que, en el marc de l’article 142 de la Llei d’educació, li atribueix el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de 11.11.2010).

Corresponen a la cap d’estudis del centre les funcions lligades preferentment als àmbits curricular, d'organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d'atenció a l'alumnat, d'acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s'incorpori a les normes d'organització i funcionament del centre. A més de les que fa referència l’article 32 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.

Corresponen al/a la secretari/ària – administrador/a del centre les funcions lligades preferentment a l'àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d'acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s'incorpori a les normes d'organització i funcionament del centre. A més de les que fa referència l’article 33 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.

Periodicitat: SetmanalCOORDINACIONS

El principi bàsic de relació i funcionament és la total coordinació entre tots els membres del Claustre per tal d’afavorir la presa de decisions col·lectiva. En aquest sentit funcionen els òrgans col·legiats de coordinació, establerts per la normativa vigent amb les funcions determinades pel document per a l’organització i el funcionament dels centres i aules públics d’educació de persones adultes i en el NOFC de cada curs

En el nostre centre en funció del nombre de profesors ens corresponen les següents coordinacions: • Coordinació d’ensenyaments inicials i bàsics • Coordinació de formació bàsica- GES • Coordinació de preparació per a proves d’accés • Coordinació de competències per la societat de la informació
 • Reunions pedagògiques i de coordinació:


L’equip docent es reuneix, també setmanalment, per nivells i àmbits, per tal de coordinar-se, decidir estratègies, avaluar alumnes i material, treballar el disseny curricular i les adaptacions A cada curs es decideixen les franges horàries en què es poden realitzar aquests reunions i els docents que en formen part.


7.  LA INCLUSIÓ.

7.1. Principis d’inclusió i coeducació

El nostre centre té com a un dels seus objectius respondre a les expectatives d’èxit educatiu de l’alumnat, independentment de les seves característiques, necessitats o discapacitats . Això implica un reconeixement de les possibilitats d’aprendre de tot l’alumnat en condicions d’igualtat, , en que alumnes diferents comparteixen experiències i situacions d'aprenentatge, i on aquestes esdevenen una oportunitat educativa de creixement personal i social per a tothom, creant nous marcs de convivència i generant noves complicitats que afavoreixen l'equitat i la cohesió social.

La inclusió, també implica una concepció de la diversitat com a font de riquesa i la valoració de tots els membres de la comunitat educativa.El centre també promou la coeducació com a acció educativa que potencia la igualtat real d’oportunitats entre homes i dones.

La coeducació cerca l'eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere, la integració explícita de la perspectiva de gènere als continguts d’aprenentatge i el respecte per la diversitat de l’alumnat.

La coeducació i el respecte per la diversitat són elements cabdals per treballar en el respecte i la igualtat.

7.2. L’acollida


El centre posa en funcionament un conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions per guiar la incorporació òptima dels nous alumnes en les dinàmiques del centre.


7.3. LA DIVERSITAT.

7.3.1. Criteris que orienten l’atenció a la diversitat


2.7 D’acord amb l’article 10.1 del Decret 161/2009, d’ordenació dels ensenyaments

de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes, per tal de

preveure l’atenció a la diversitat, s’han d’establir en la programació prevista a l’aula

les adaptacions següents:

a) Verificar l’adequació dels objectius de la programació a les característiques

de l’alumnat.

b) Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un

objectiu determinat, i identificar quines són les més adequades per a cada alumne/a

entre les opcions de treball previstes en la programació.

c) Planificar mesures de reforç a les programacions dels diferents mòduls que

resulten insuficients per a determinats alumnes.

d) Avaluar prenent com a referent les opcions recollides específicament en les

programacions.


8. LA CONVIVÈNCIA.8.1. Valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivència

La convivència –entesa en el sentit d’aprendre a viure junts i en harmonia i no com a simple coexistència– gira al voltant de tres eixos fonamentals: la construcció de la pròpia personalitat, la relació amb les altres persones i el sentiment de pertinença a la comunitat.

Aquests eixos són difícils de delimitar perquè la pròpia personalitat no es desenvolupa si no és en la relació i l’acceptació dels altres i dins del marc d’una comunitat concreta. Per això, cal una formació integral de la persona, fonamentada en els sentiments, les emocions i els pensaments. Una formació basada en els valors de la inclusió social i l’equitat, la participació democràtica, la pluralitat i el respecte a la diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de pau.

La Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació (BOE núm. 106) estableix a l’article 121 apartat 2n., l’obligatorietat que tots els centres elaborin un Pla de Convivència i l’incloguin dins el Projecte educatiu de centre..Objectius d’aquest pla de convivència són:

 • Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat

 • Ajudar a cada alumne/a a relacionar-se amb ell mateix, amb els altres i amb el món de forma constructiva

 • Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la convivència en el centre i l'entorn.

 • Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes.

 • Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte.

 • Contribuir a una cultura de la pau i la no violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.Tots els membres de la comunitat educativa tenen el dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot el moment i en tots els àmbits de l’activitat del centre. Així, les NOFC del centre recullen les mesures de promoció de la convivència.9. L’ORIENTACIÓ I TUTORIA

La tutoria i l’orientació de l’alumnat forma part de la funció docent. Tot el professorat que forma part del Claustre de l’Escola de Formació d’Adults pot exercir les funcions de professorat tutor, quan correspongui.

L’acció tutorial, d’acord amb l’article 15 del Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius, és el conjunt d’accions educatives, activitats d’acollida, d’orientació personal, acadèmica i professional, que contribueixen a desenvolupar i potenciar capacitats bàsiques de l’alumnat, a orientar-lo per tal d’aconseguir la seva maduresa i autonomia i ajudar-lo a prendre decisions coherents i responsables.

Cada grup i cada estudiant té un tutor o tutora de referència. En els cursos que només tenen un professor o professora, aquest exercirà aquesta funció.

En els grups que per la seva complexitat, nombre d’alumnes o qualsevol altre circumstància que així ho aconselli, la tutoria pot ser compartida per diferents professors o professores.9.1. Objectius de l’orientació i seguiment de l’alumnat

El professorat amb tasques de tutoria informarà als estudiants sobre els estudis i la metodologia de treball del centre, els criteris d’avaluació i sobre l’itinerari formatiu més adient per a ells i, quan s’arribi al final de l’itinerari formatiu o s’ hagi completat el seu pla de treball, haurà d’orientar els estudiants de les diferents possibilitats formatives de manera que se’l possibiliti la continuïtat de la seva formació.

Durant les sessions de tutoria es promourà el coneixement i el compliment de les normes de convivència del centre i es promourà la intervenció de l’estudiant en el procés de resolució dels conflictes que es puguin produir. També vetllarà per a que hagi un ambient de participació, cooperació i respecte entre els alumnes.9.2. Pla d’acció tutorial (*)

El Pla d’Acció Tutorial serveix per ajudar als tutors/es a coordinar les diferents activitats tutorials del centre recollint les dinàmiques i funcions de l’acció tutorial.

10. LA PARTICIPACIÓ.

Participar, en l’àmbit educatiu, vol dir, sobretot, ser protagonista del

propi procés educatiu.

Gestionar el centre de forma eficaç implica actuar de forma coherent, coordinada i corresponsable per part de tots els membres de la comunitat educativa.

La participació de l’alumnat esdevé un element clau en la presa de decisions i desenvolupament del projecte de centre; la seva participació ha de ser corresponsable. Això significa trencar amb una dinàmica que forma part de la societat: delegació de funcions – dret a la queixa sense veritable implicació.


10.1. Òrgans de participació

L’alumnat té com a principals canals de participació

La figura del delegat/da i subdelegat de classe, les assemblees de grups-classe, el Consell de delegats/delegades, representants al Consell de Centre i a les comissions de treball del Consell. Altres canals de participació és l’Associació d’Amics de l’Escola Mestre Esteve i els espais virtuals del centre

11.L’AVALUACIÓ INTERNA. Objectius de centre i indicadors de progrés

D’acord amb la missió del centre i amb els objectius que marca el sistema educatiu de Catalunya, les estratègies i els indicadors que s’estableixen al centre són:

1.- Millorar els resultats educatius

1.1. Millorar l’orientació, l’acció tutorial i el seguiment de l’alumnat.

1.2. Potenciar un aprenentatge competencial.

1.3. Potenciar en l´ús e les TAC en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

Indicador: Percentatge d’alumnes aptes als diferents ensenyaments.

2.- Millorar la cohesió social

2.1.Reduir l’absentisme.

2.2.Diversificar l’oferta formativa del centre per adaptar-se a les noves demandes.

2.3.integrar activitats culturals i complementàries en els currículums dels diferents ensenyaments.

Indicador: Grau de satisfacció de l’alumnat amb el centre.

3.Millorar la gestió i l’organització del centre

3.1 Implicar l’equip docent en la gestió  del centre i en el procés de la millora continuada.

3.2. Adequar la documentació i els canals d’informació a les directrius del Departament .

Indicador: Documents del centre actualitzats, registre de seguiment de programació, d’avaluació, d’acció tutorial, actes de reunions i coordinació. 

 

Els resultats seran analitzats i serviran per elaborar la Programació General Anual, la Memòria anual i les actes d’avaluació.

Aquests documents permeten analitzar i valorar el grau d’assoliment dels objectius.

 
12. LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ATENCIÓ A LES PERSONES USUÀRIES12.1. Principis de servei i atenció al públicAquest principi s’engloba dins de l’acció tutorial-acollida global i al llarg de tot el curs.

L’acollida de l’alumne quan arriba per primer cop al centre és molt important, ja que caldrà orientar-lo per tal de què pugui fer l’itinerari més adequat i així poder aconseguir els seus objectius. Els passos a seguir són els següents:

 • Una primera entrevista: on l’alumne/a manifesta la seva demanda, els estudis realitzats, la disponibilitat horària, quina informació té del centre i què li pot oferir (se l’informa de l’oferta del centre), si el que vol fer s’ajusta a la seva casuística personal, si cal orientar-lo cap a l’ensenyament més adient per ell i si ve derivat/da de algun servei extern. Se’l cita, si cal, per fer una prova de nivell i la recollida de resultats. Totes aquestes dades queden recollides en el document de preinscripció oficial de la Generalitat i en la fitxa d’atenció del centre.

 • Una segona entrevista: per explicar els resultats de la prova i establir conjuntament l’itinerari formatiu (nivell, horari, matèria, informació del funcionament del centre...)

 • En el cas dels menors de 18 anys, el procés és el mateix, però, hauran de venir acompanyats dels pares, ja que se’ls ha d’informar de l’itinerari que realitzen els seus fills. També hauran de signar uns documents que estableix el protocol, recollit en les NOFC.

 • Aquest mateix protocol s’estableix al llarg de tot el curs, ja que la matrícula és oberta tot l'any (amb algunes restriccions en alguns ensenyaments).

12.1.1. La relació amb les famíliesLa relació amb les famílies es limita als alumnes menors de 18 anys. A part de l’acollida que es fan quan sol·liciten estudiar al centre, el tutor els ha d’informar de la seva evolució mentre duri la matriculació al centre i/o fins que siguin majors d’edat.

12.2. Relacions amb institucions públiquesEl Centre es defineix com a una entitat oberta i participativa a la realitat del municipi i aposta per una dinàmica de relació i coordinació amb totes les entitats de l’àmbit territorial. Formem part del Consell Municipal d’Educació, del Consell de les Dones i del Consell de la Llengua. Treballem amb els Serveis Socials, la Biblioteca Municipal, el Casal de les Dones, l’escola d’Educació especial, Can Llovera, serveis socials, CAS, mossos d’esquadra, EAP... i en general amb els serveis educatius, socioculturals, laborals que puguin ser de l’interès del nostre alumnat.12.3. Relacions amb altres centres escolarsEl centre té relació amb la resta de centres de persones adultes de la comarca, per tal de posar en comú les nostres necessitats i marcar pautes de treball conjunt.

També tenim relació amb els centres educatius de primària i secundària de la població.12.4. Premis i concursos

El centre participa des del curs 2013_14 en el programa del GUST PER LA LECTURA que convoca la Generalitat de Catalunya per als centres de primària, secundària i formació d’adults.

12.3.2. Projectes Intercentres

12.5. Programes internacionals

Denominació

Durada

Característiques

Lligam al PdD

El gust per la lectura

Cursos

2013-2014 (finalistes cicle de formació instrumental)

2014-2015 (1r premi GESO)

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Convocat pel Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics basat en la lectura i el treball de les obres i els materials didàctics corresponents.


Promoure la millora en les competències lingüístiques GES i instrumental

Agenda 21

Cursos

del 2012-13 al 2019-2020

Escola verda. Elaboració pla de treball sostenibilitat, reciclatge i propostes de cura del medi ambient a nivell de centre .

Estalvi de recursos i conscienciació respecte al mediambient modernització dels materials : passar cada vegada més del paper als documents digitals.

Centre col·laborador IOC


Servei d’aprenentatge on-line per facilitar els aprenentatges als alumnes amb dificultats horàries, flexibilitzant horaris i currículums.

Promoure la millora dels resultats educatius del GES

Aula virtual (moodle)

Des del curs

2006

Recurs complementari que s’adequa als diferents ritmes d’aprenentatge, i afavoreix l’ús de les TIC’s

Promoure la millora dels resultats educatius del GES i altres nivells educatius

Centre ACTIC

Des del curs

2013-2014

Proves d’acreditació de competència digital amb equivalència amb els COMPETIC 1, 2 i 3.

Millorar l’atenció a les demandes i necessitats de la població de Sant Feliu

Centre de pràctiques acreditat pel Departament: col·laboració Universitats i instituts (GS)

Des del 2003- 2004

Acolliment d’alumnes en pràctiques

Promoure la millora dels resultats educatius del GES

Enriquir la pràctica docent

Formació en centre professorat

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Moodle, pissarra digital, Ús didàctic del Drive

Enriquiment pràctica docent i intercanvi de bones pràctiques

Projecte CAMPUS

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Implementació oferta d’educació no formal i activitats educatives complementàries .

Mantenir connexió entre oferta formal i no formal per tal d’oferir més oportunitats, afavorir la cohesió i la coherència educativa.