OPTATIVA 1ESO

La mediació

          Un intent de treballar amb l’altre i no contra l’altre, buscant una via pacífica i equitativa d’afrontar els
conflictes en un entorn de creixement, d’acceptació, d’aprenentatge i de respecte mutu.
 
Un procés de comunicació horitzontal a tres bandes en el qual el mediador/a crea les condicions per tal que
els protagonistes del conflicte puguin compartir inquietuds, plantejaments, punts de vista i limitacions amb
l’ànim d’elaborar el conflicte i posar-se d’acord.
 
Una via voluntària d’explorar els conflictes en què els protagonistes prenen les seves pròpies decisions per
consens i sense ser coaccionats per cap mena de poder.

La idea que els estudiants poden afrontar els seus conflictes i assumir, almenys en part, la seva responsabilitat pel
clima de l’escola, és un principi bàsic dels programes de mediació i solució de conflictes.