Gestió dels serveis d'Àgora-Eix

Condicions d'ús del servei Àgora

Àgora és un servei que presta el Departament d'Ensenyament als centres docents mitjançant la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC). Per utilitzar-lo cal que la direcció del centre educatiu assumeixi de manera plena i sense reserves totes i cadascuna d'aquestes condicions específiques així com les generals dels serveis d'accés de la XTEC.

El Departament d'Ensenyament es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment previ avís general al portal la presentació, la configuració i el contingut del servei, així com també les condicions requerides per utilitzar el servei.

El Departament d'Ensenyament es reserva el dret a denegar l'ús del servei a aquelles entitats que n'incompleixin les condicions d'ús.

1. Objecte

Aquestes condicions regulen l'ús del servei Àgora que el Departament d'Ensenyament, a través de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC), posa a disposició dels centres docents.

2. Finalitat del servei

La finalitat del servei Àgora és facilitar la instal·lació i el manteniment de serveis de webs dinàmiques com ara l'entorn virtual d'aprenentatge Moodle o la web de centre als centres docents vinculats al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Aquests espais han de ser usats per a finalitats estrictament pedagògiques i de difusió d'experiències.

Àgora està regit pel principi de cooperació entre els membres que lliurement hi participen amb la voluntat d'avançar en la millora de la pràctica docent basada en les aportacions de molts professionals del món de l'educació, veritables agents d'innovació i d'eficiència.

3. Accés al servei

El servei s'ofereix de forma exclusiva i de manera gratuïta als centres docents vinculats al Departament d'Ensenyament que esdevinguin usuaris del lloc, que han de llegir i acceptar els termes i condicions especificades a aquest document. Només es podran utilitzar els serveis del lloc si s'han acceptat aquestes condicions de manera expressa.

Qualsevol centre educatiu amb identificador de la XTEC podrà donar-se d'alta, emprant aquest identificador, als diferents serveis que inclou el projecte Àgora (Moodle, Nodes i altres que en futur es puguin oferir).

La direcció del centre educatiu és l'òrgan responsable de la custodia i gestió dels identificadors d'usuari que assigni i serà responsable, d'acord amb la legalitat vigent, dels usos i de l'administració dels serveis que es gestionin a traves d'aquests.

La direcció del centre educatiu podrà designar fins a 4 gestors, que seran els únics usuaris que podran sol·licitar i gestionar els serveis d'Àgora, com ara l'ampliació de quotes, l'enviament de fitxers grans o la designació d'altres gestors.

L'administració de cada servei d'Àgora, des del tauler corresponent d'edició, facilitarà l'accés a d'altres usuaris de la comunitat educativa a qui es vulgui adreçar. És recomanable que aquests usuaris administradors tinguin, al seu torn, identificador XTEC. Caldrà que l'administrador s'identifiqui amb noms i cognoms i l'adreça de correu electrònic de la XTEC a l'apartat corresponent de cadascun d'aquests serveis.

En el cas de l'alumnat convé adjudicar-los àlies com a nom d'usuari i que no es facin públiques cap mena de dades que en permetin la identificació o el contacte, si no es disposa de la corresponent autorització signada dels tutors legals.

Els centres docents accediran als diferents serveis Àgora per mitjà d'una adreça del tipus: https://educaciodigital.cat/nom_propi_centre/nom_servei. Per exemple, l'accés al Moodle seria: https://educaciodigital.cat/nom_propi_centre/moodle i d'una manera similar amb la resta d'aplicacions. A més, cada centre disposa d'una quota inicial de disc diferent per a cada servei, ampliable en cas que sigui justificat.

Per activar els serveis d'Àgora cal que el centre o servei educatiu disposi d'un nom propi de centre. Els centres que no disposin de nom propi poden sol·licitar-lo a la secció d'Atenció a l'usuari de la XTEC.

4. Durada dels serveis

Els serveis es renoven automàticament amb periodicitat anual. Si el centre deixa d'utilitzar un determinat servei i transcorren més de 6 mesos sense que cap usuari hi hagi accedit, el servei es considerarà abandonat i es donarà de baixa de manera automàtica per optimitzar l'ús dels recursos disponibles.

5. Baixa del servei

Les persones gestores del servei poden notificar la petició de baixa a través del formulari corresponent habilitat al propi lloc.

La baixa del servei implica l'esborrament de tota la informació i continguts emmagatzemats.

6. Característiques del servei

Àgora funciona amb diferents aplicacions de programari lliure amb llicències de tipus GNU Public License (GPL) o similar, com ara Moodle o WordPress.

Al portal d'Àgora hi ha els fòrums "Àgora-Moodle" i "Àgora-Nodes" on es poden plantejar dubtes i propostes en relació amb el funcionament d'aquestes eines.

El programari utilitzat per a oferir el servei s'anirà actualitzant regularment a mesura que es publiquin versions noves que en millorin la funcionalitat o la seguretat.

Els connectors que incorpora el sistema són comuns a tots els usuaris. La instal·lació de connectors nous, filtres i altres components està condicionada a la seva llicència d'ús, qualitat tècnica, impacte en el rendiment dels servidors, funcionalitat relacionada amb l'activitat dels centres docents i garanties de continuïtat del desenvolupament.

Des del portal Àgora (https://educaciodigital.cat/) s'informarà de les novetats relacionades amb el projecte (versions noves, notícies...).

7. Propietat intel·lectual

Els continguts publicats als serveis d'Àgora, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'usuari que els ha publicat o de les terceres persones que n'hagin autoritzat l'ús. L'autoria dels continguts s'ha de fer constar a les pàgines corresponents.

Atesa la finalitat educativa del servei, els materials se sotmeten de forma genèrica a una llicència de tipus Creative Commons (by-nc-sa), que es reserva el dret de reconeixement de l'autoria i d'exigir que no se'n faci cap mena d'ús comercial, així com a compartir sota la mateixa llicència els materials emprats per a la construcció d'obres noves.

8. Paper intermediari de la XTEC

La XTEC no pot vetllar per l'ús correcte de tots i cadascun dels serveis hostatjats, ni en l'aspecte social, didàctic o lingüístic, tot i que confia que les persones usuàries vetllaran perquè se'n faci un bon ús, ajustat al marc legal vigent a l'Estat espanyol i a la Unió Europea, als costums i protocols establerts a Internet i a la finalitat pedagògica a què està destinat el servei.

La gestió d'usuaris, activitats i recursos emprats en els serveis d'Àgora serà totalment a càrrec dels centres docents.

9. Responsabilitat per continguts

El fet de donar d'alta un servei implica ser responsable de les activitats didàctiques i continguts desenvolupats a través d'aquesta eina d'edició en línia.

L'administrador del servei vetllarà per l'adequació dels continguts a la dinàmica de convivència i cooperació que ha de caracteritzar un espai educatiu, per la qual cosa aquells entorns que no s'ajustin a aquest esperit podran ser retirats en qualsevol moment, sense avís previ.

Així mateix, la XTEC es reserva el dret de denegar l'ús del servei a aquelles persones que incompleixin aquestes condicions.

10. Avís de continguts inadequats

En cas que es produís qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les presents condicions d'ús, cal comunicar-ho a la bústia agora@xtec.cat. La XTEC pot retirar sense avís previ qualsevol contingut que no s'ajusti a les presents condicions.

11. Enllaços externs

La XTEC no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta entitat.

12. Política de privadesa

Les galetes, formularis o altres mitjans de naturalesa anàloga generades per la XTEC són eines destinades a fer més eficient el servei. Les dades obtingudes no serviran per establir perfils que vulnerin el cercle de privadesa de les persones usuàries ni seran cedides per a usos comercials i/o publicitaris.