Posa't a prova amb els problemes d'equilibri químic (I)


Posa't a prova amb els exercicis següents d'equilibris de fases


5Sabent que el producte de solubilitat del AgCl és 1,7 ·10-10, a 25oC. 

Indiqueu fent els càlculs necessaris si es formarà o no precipitat a l'afegir a un litre de dissolució 0,1 M de AgNO3, 1 litre de dissolució 0,1 M de HCl.

(considereu que els volums són additius)

           AgCl   ↔ Ag + + Cl -

 

      Q = [Ag +] · [Cl-]  = 2,5 · 10 -3  > Ks, per tant es formarà precipitat

 

6. Sabent que per l'AgCl, Ks = 1,7 · 10-10 a 25o C, calculeu:

a) [Ag+] quan es dissol AgCl en aigua pura.

Ks = s2

s = 1,3 · 10 -5 M

b) [Ag+] quan a aquesta solució se li afegeix NaCl fins a que la seva concentració sigui 0,1 M.

Ks = [Ag +] · [Cl-] = x · 0,1 

x = 1,7 · 10-9 M

7. Calculeu: 

a) La solubilitat de l’hidròxid de plata expressada en mol/L i en g/L.

Ks = [Ag +] · [OH-]

2,0·10-8  = s · s

 s = 1,4142 · 10-4 M

i multiplicant per la massa molar de l'hidròxid de plata , s =1,77 · 10-2 g/L

b) El pH d'una dissolució saturada d'hidròxid de plata.

pOH = 3,85 ; pH = 14 - 3,85 = 10,15

(Dades:K(AgOH) = 2,0·10-8)

 

 Last modified: Wednesday, 29 January 2020, 1:55 PM