Pla de treball

Programa del lliurament:


Continguts

Aquí teniu una guia dels materials amb els conceptes que es treballaran a cada tema i els exercicis i activitats imprescindibles a realitzar:

Tema Conceptes Exercicis i activitats Ampliació
2. La nova física
2.1 Un model corpuscular per a la llum: els fotons Fotons
Equació de Planck
Efecte fofoelèctric
Dualitat ona-corpuscle

Q30 a Q39

Activitat 10
2.2 Els electrons:partícules o ones? Longitud d'ona de De Broglie
Mecànica quàntica
Principi d'indeterminació de Heisenberg
Àtom de Bohr
Q40 a Q43
2.3 Els positrons: un exemple d'antimatèria Antipartícula
Antimatèria
Q44 a Q47
2.4 Els raigs còsmics La relativitat especial
Dilatació del temps

Q49 i Q50

Activitat 17
3. El model estàndard Partícules fonamentals
Model estàndard
3.1 Els constituents de la matèria: el fermions Antimatèria Q55 i Q56
3.2 Forces fonamentals i interaccions Forces fonamentals Q59
3.3 I més enllà del model estàndard? El bosó de Higgs
4. Una mirada a l'univers La relativitat general
4.1 Idees sobre cosmologia Efecte Doppler Q60 i Q61
4.2 La teoria del Big Bang La teoria del Big Bang
Radiació de fons
Q62 a Q64
5. Del més petit al més gran
5.1 Objectius
5.2 Activitats i qüestions finals Q65, Q67, Q71, Q72, Q74, Q75, Q79, Q82 i Q86

Recursos

Orientacions

  • Heu de començar estudiant tots els conceptes, exemples, exercicis i activitats que hi ha en la unitat dels materials de Física en Context. En la taula superior teniu la feina a realitzar.
  • Realitzeu tantes vegades com vulgueu les activitats d'aprenentatge que trobareu al curs.
  • Després de entendre la teoria, realitzar els exercicis dels materials i fer les activitats d'aprenentatge, feu les activitats d'avaluació. Fixeu-vos en els intents permesos de cada activitat.
  • Realitzeu les activitats d'ampliació per a aprofundir més sobre el tema estudiat.

Activitats d'avaluació

Les activitats d'avaluació a realitzar en aquest lliurament i el seu pes en la nota final del lliurament són:

Activitat Nota
L5AC1_Simuladors quàntics 30 %
L5AC2_Exercicis 40 %
L5ACR1_Tramesa de les activitats avaluables 30 %

Last modified: Monday, 21 November 2016, 12:35 PM