Pla de treball

Programa del lliurament:


Continguts

Aquí teniu una guia dels materials amb els conceptes que es treballaran a cada tema i els exercicis i activitats imprescindibles a realitzar:

Tema Conceptes Exercicis i activitats Ampliació
1. Física nuclear
1.1 Radiacions ionitzants: beneficis i riscos Radiació
Dosi absorbida i equivalent

1.2 La radioactivitat Isòtops
Nombre atòmic i màssic
Reaccions nuclears
Radiació α, β i γ
Llei de semidesintegració
Període de semidesintegració
Datació radiomètrica
Q4 a Q16
1.3 L'estabilitat nuclear Defecte de massa
Fissió i fusió
Q17 a Q29
5. Del més petit al més gran Activitat 11
5.1 Objectius
5.2 Activitats i qüestions finals Q66, Q68, Q69, Q70, Q73, Q76, Q77, Q78, Q80, Q81, Q83, Q84, Q85 i Q87

Recursos

Orientacions

  • Heu de començar estudiant tots els conceptes, exemples, exercicis i activitats que hi ha en la unitat dels materials de Física en Context. En la taula superior teniu la feina a realitzar.
  • Realitzeu tantes vegades com vulgueu les activitats d'aprenentatge que trobareu al curs.
  • Després de entendre la teoria, realitzar els exercicis dels materials i fer les activitats d'aprenentatge, feu les activitats d'avaluació. Fixeu-vos en els intents permesos de cada activitat.
  • Realitzeu les activitats d'ampliació per a aprofundir més sobre el tema estudiat.

Activitats d'avaluació

Les activitats d'avaluació a realitzar en aquest lliurament i el seu pes en la nota final del lliurament són:

Activitat Nota
L4AC1_Radioactivitat 30 %
L4AC2_Datació radioactiva 10 %
L4AC3_L'estabilitat nuclear 30 %
L4ACR1_Tramesa 30 %
Last modified: Thursday, 19 March 2015, 9:53 AM