Pla de treball

Programa del lliurament:


Continguts

Aquí teniu una guia dels materials amb els conceptes que es treballaran a cada tema i els exercicis i activitats imprescindibles a realitzar:

Tema Conceptes Exercicis i activitats Ampliació
1. De Ptolomeu a Kepler Activitat 1
1.1 Models de l'Univers Model geocèntric
Model heliocèntric
Lleis de Kepler
Notació científica

Q2

Activitat 2
2. Astres en moviment
2.1 La Llei de la Gravitació Universal Llei de gravitació universal Q4 i Q5
2.2 Camp i força Camp gravitatori
Camp de forces
Línies de camp

Q6 a Q22

3. Viatjar fora del nostre planeta Activitat 11
3.1 Llançar pedres enlaire, satèl·lits i naus espacials

Energia potencial gravitatòria
Potencial gravitatori
Línies equipotencials
Superfícies equipotencials

3.2 Satèl·lits en òrbita tancada Satèl·lits
Velocitat d'escapament
Q23 a Q35
4. Últim recorregut
4.1 Objectius
4.2 Activitats i qüestions finals Q36 a Q48 Activitat 12
Activitat 13

Recursos

Orientacions

  • Heu de començar estudiant tots els conceptes, exemples, exercicis i activitats que hi ha en la unitat dels materials de Física en Context. En la taula superior teniu la feina a realitzar.
  • Realitzeu tantes vegades com vulgueu les activitats d'aprenentatge que trobareu al curs.
  • Després d'entendre la teoria, realitzar els exercicis dels materials i fer les activitats d'aprenentatge, feu les activitats d'avaluació. Fixeu-vos en els intents permesos de cada activitat.
  • Realitzeu les activitats d'ampliació per a aprofundir més sobre el tema estudiat.

Activitats d'avaluació

Les activitats d'avaluació a realitzar en aquest lliurament i el seu pes en la nota final del lliurament són:

Activitat Nota
L3AC1_Aterratge lunar i Sistema Solar 15%
L3AC2_Lleis de Kepler 15%
L3AC3_Problemes 35%
L3ACR1_Tramesa 35%
Last modified: Thursday, 19 October 2017, 7:01 PM