Pla de treball

Programa del lliurament:


Continguts

Aquí teniu una guia dels materials amb els conceptes que es treballaran a cada tema i els exercicis i activitats imprescindibles a realitzar:

Tema Conceptes Exercicis i activitats Ampliació
1. Produir sons
1.3 El so Moviment ondulatori
Equació d'ona
nombre d'ona
Principi de Huygens
Llei de reflexió i refracció
Difracció
Efecte Doppler

De Q16 a Q30

1.4 Superposició d'ones Principi de superposició
Interferències constructives i destructives

Q31 i Q32

2. Instruments i notes musicals Ona estacionària
Ventre i node
2.1 Instruments de corda Freqüències de ressonància
Harmònics
Q33
Activitat 10
Q34 a Q40
2.2 Instruments de vent Activitat 11
De Q41 a Q44
2.3 La complexitat dels sons Espectre de freqüències
Anàlisi de Fourier
Q45 i Q46
3. El soroll Activitat 14
3.1 Què és exactament el soroll? Intensitat
Llindar d'audició i de dolor
De Q47 a Q51
3.2 El control del so Reverberació
4. Últim bis Activitat 17
4.1 Objectius
4.2 Activitat i qüestions finals

Activitat 18

Q52, Q53, Q54, Q55, Q57, Q58, Q60, Q63, Q64, Q66, Q68,
Q70, Q71, Q73, Q75, Q76, Q77 i Q78

Recursos

Orientacions

  • Heu de començar estudiant tots els conceptes, exemples, exercicis i activitats que hi ha en la unitat dels materials de Física en Context. En la taula superior teniu la feina a realitzar.
  • Realitzeu tantes vegades com vulgueu les activitats d'aprenentatge que trobareu al curs.
  • Després de entendre la teoria, realitzar els exercicis dels materials i fer les activitats d'aprenentatge, feu les activitats d'avaluació. Fixeu-vos en els intents permesos de cada activitat.
  • Realitzeu les activitats d'ampliació per a aprofundir més sobre el tema estudiat.

Activitats d'avaluació

Les activitats d'avaluació a realitzar en aquest lliurament i el seu pes en la nota final del lliurament són:

Activitat Nota
L2AC1_Vaixells: 25%
L2AC2_Problemes d'ones: 40%
L2ACR1_Tramesa: 35%
Last modified: Monday, 29 September 2014, 4:01 PM