Pla de treball

Programa del lliurament:


Continguts

Aquí teniu una guia dels materials amb els conceptes que es treballaran a cada tema i els exercicis i activitats imprescindibles a realitzar:

Tema Conceptes Exercicis i activitats Ampliació
1. Produir sons Activitat 1
1.1 Les vibracions i el moviment periòdic Moviment periòdic
Oscil·lació
Període i freqüència

Q1, Q2 i Q3

1.2 El moviment harmònic simple: un moviment vibratori interessant Moviment harmònic simple
Elongació i amplitud
Constant elàstica
Llei de Hooke
Velocitat angular
x, ω i a màxima
Gràfics
Energia cinètica, potencial elàstica i mecànica

De Q4 a Q15

4. Últim bis Activitat 17
4.1 Objectius
4.2 Activitat i qüestions finals Q56, Q59, Q61, Q62, Q65, Q67, Q69, Q72 i Q74

Recursos

Orientacions

  • Heu de començar estudiant tots els conceptes, exemples, exercicis i activitats que hi ha en la unitat dels materials de Física en Context. En la taula superior teniu la feina a realitzar.
  • Realitzeu tantes vegades com vulgueu les activitats d'aprenentatge que trobareu al curs.
  • Després de entendre la teoria, realitzeu els exercicis dels materials i feu les activitats d'aprenentatge i les activitats d'avaluació. Fixeu-vos en els intents permesos de cada activitat.
  • Realitzeu les activitats d'ampliació per a aprofundir més sobre el tema estudiat.

Activitats d'avaluació

Les activitats d'avaluació a realitzar en aquest lliurament i el seu pes en la nota final del lliurament són:

Activitat Nota
L1AC1_Qüestionari: El pèndol 15 %
L1AC2_Qüestionari: Les molles 20 %
L1AC3_Qüestionari: Problemes 25 %
L1ACR1_Tramesa de les activitats avaluables 40 %

Last modified: Monday, 18 September 2017, 8:23 PM