Guia d'estudi

Introducció

La biologia és una matèria de la modalitat del Batxillerat de Ciències i Tecnologia. Els continguts es reparteixen entre els dos cursos de Batxillerat. Durant el 1r curs, Biologia I, que es completa al 2n curs amb Biologia II. Cada curs de Biologia està constituït per dos blocs de 5 lliuraments cadascun.

L’estudi d’aquesta matèria permet situar els coneixements biològics en el marc general de la ciència, de la tecnologia i de la cultura en general. També  fa referència als problemes rellevants que la humanitat té plantejats i als quals la biologia fa aportacions per a la seva solució, tot afegint les reflexions ètiques que aquests temes comporten. A més del seu valor intrínsec, la matèria proporciona també els coneixements necessaris per accedir a estudis superiors relacionats amb les ciències de la vida i la salut.

Programació

Relació dels temes generals de la matèria de cada lliurament.

  • Lliurament 1  El disseny experimental
  • Lliurament 2  Organismes i ecosistemes
  • Lliurament 3  Entrada i trànsit d'energia
  • Lliurament 4  Biomolècules
  • Lliurament 5  Metabolisme 1 (anaeròbic).

Material didàctic

A l'apartat Recursos trobareu material d'estudi .

Es recomana un llibre de biologia de 2n com per exemple, el llibre nou Biocontext 2. ISBN 978-8430-7538-64.

En aquest primer bloc treballarem les primeres unitats (de la primera fins la meitat de la cinquena, si teniu aquest llibre), que també ens serveix pel 2n bloc.

A cada lliurament, hi ha recursos amb l'essencial que cal saber (recursos: llibre moodle verd). 

Molts d'aquests materials estan extrets de fonts diverses (llibres de text, pàgines web, articles, altres materials de procedència diversa) i estan publicats a l'aula amb una finalitat únicament educativa. 

Els materials són "vius" i poden ser modificats al llarg del semestre. Molta part de la informació procedeix del llibre Conceptes bàsics de Biologia de l'editorial Teide. 

Des d'ara estem intentant referenciar tant els textos com les imatges ja que des del començament es van prendre per elaborar uns apunts "de classe" i en cas es van elaborar pensant a ser publicats.

Aconsellem que practiqueu al llarg de tot el curs amb els exercicis de selectivitat de Biologia que trobareu classificats per temes a:

http://www.ub.edu/geneticaclasses/pau/classificacio.htm

Cal llegir bé i comprendre els continguts abans de posar-se a fer les activitats avaluables. 

En el Tauler de notícies i orientacions el professorat donarà indicacions i informacions del bloc.

En el Fòrum Dubtes de la matèria podreu exposar els dubtes . També trobareu un fòrum per compartir i comentar notícies d'actualitat de biologia. És molt interessant que hi participeu.

A cada lliurament trobareu:

  • El Pla de treball on s'indiquen els continguts i les activitats a fer en el lliurament.
  • Els Recursos específics del lliurament.
  • Les activitats del lliurament. Les activitats d'avaluació s'han de realitzar dins del termini del lliurament.

Sistema d'avaluació


 

 

Last modified: Tuesday, 21 April 2020, 10:31 AM