Pla de treball del cinquè lliurament

Continguts

Finalment, aquest lliurament canviarà de ruta (i de moment) i visitareu el camp de la creació i expressió gràfica a través del programari… però ei!, no a través de programes de dibuix o d’edició de retoc i manipulació d’imatges, sinó a través dels llenguatges de programació!

Per assolir les activitats avaluables del lliurament cal tenir present el material següent que trobaràs a la secció de Recursos.

Orientacions

Per a una bona distribució horària de la feina, és important que tingueu present les següents dates del calendari del lliurament:

  • Data d’inici del lliurament: a partir de les 9:00 hores del dimecres, 20 de novembre de 2019 ja podeu accedir-hi als recursos d’estudi o material d’aprenentatge que trobareu a la secció Recursos.
  • Data final del lliurament: disposeu fins a les 23:55 hores del dilluns, 2 de desembre de 2019 per presentar les tasques de les activitats d’avaluació continuada.
  • Data d’inici de les correccions: Un cop finalitzat el lliurament, es procedirà a la correcció de les tasques que hàgiu realitzat i publicat d’acord amb les instruccions de les activitats avaluables a partir del dimarts, 3 de desembre de 2019.
  • Publicació dels resultats: El dimecres, dia 11 de desembre de 2019 es publicarà un missatge al Tauler de notícies i orientacions de la matèria on se us informarà que ja podeu consultar els resultats del treball que heu realitzat de les activitats d’avaluació continuada del lliurament.

Atenció: Si estan disponibles les correccions i qualificacions de les activitats de l’avaluació continuada del lliurament abans de la data de publicació dels resultats, el professorat ho informarà igualment al Tauler de notícies i orientacions de la matèria.

Recordeu: no s’admetrà cap treball o tasca lliurada fora de termini que no estigui degudament justificada al professorat responsable de l’aula per correu intern (per exemple., causes de força major com malaltia o defunció d’un familiar).

Seqüència de treball

Per a una millor realització del lliurament, us recomanem la següent seqüència de treball:

  • Llegiu el material d’estudi indicat a la secció de Recursos del lliurament.
  • A continuació llegiu atentament els enunciats de les activitats del lliurament.
  • Formuleu, si escau, qualsevol qüestió relativa a la realització de l’activitat al fòrum Dubtes de la matèria. És preferible plantejar tots els dubtes que tingueu sobre les activitats abans de presentar el treball definitiu. Per aquest motiu és important que aprofiteu el màxim el calendari del lliurament per organitzar-vos la lectura dels apunts d’estudi, la lectura dels enunciats de les activitats, plantejar possibles dubtes dels continguts dels apunts i de les activitats i, finalment, dins del termini, lliurar el vostre treball.
Last modified: Monday, 18 November 2019, 9:22 AM