Guia d'estudi

Tècniques d'expressió gràfico plàstica

Guia d'estudi

Introducció

La matèria Tècniques d'expressió gràfico plàstica és una matèria específica de Batxillerat que:

 • forma part de la modalitat d'Arts-Imatge i Disseny
 • és d'un únic bloc.
 • consta de 5 lliuraments.

Aquesta matèria té com a propòsit apropar-vos als recursos expressius i comunicatius que proporcionen les diferents tècniques d'expressió gràficoplàstica i visuals propis del debat actual del la creació gràfica. Per assolir aquesta fita, és important que llegiu aquest document, ja que us ajudarà a orientar-vos en el procés d'aprenentatge dels continguts així com l'avaluació de la matèria.

El fet d'impartir aquesta matèria a través d'un entorn virtual ens obliga a adaptar aquests continguts a una realitat evident: trobar les metàfores dels mitjans expressius gràficoplàstics tradicionals en l'àmbit de les noves tecnologies sense que, per aquesta raó, oblidem l'adquisició per part de l'estudiant al final del curs de les competències pròpies de la matèria. En aquest sentit considerem que aquesta decisió no va en detriment dels procediments tradicionals. Tot el contrari. Creiem que avui en dia, la frontera entre els processos artístics digitals i tradicionals és cada vegada més fina i una pràctica en principi digital pot derivar en una altra de tradicional. En definitiva, el fet de concentrar l'aprenentatge dels continguts de la matèria a nivell digital no significa que perjudiqui en el procés d'assoliment de les competències de la matèria . Al contrari, considerem que aquest plantejament les cobreix perfectament i, sobretot, us donarà una visió contemporània de les pràctiques gràfico plàstiques actuals.

Programació

Els temes generals de cada lliurament de la matèria són:

 • Lliurament 1: Apropiacionisme, mems i rage comics
 • Lliurament 2: Quan els GIF entrin als museus
 • Lliurament 3: L'estètica de l'error: l'art del Glitch
 • Lliurament 4: Cartografies de la mèmoria
 • Lliurament 5: Introducció a l'expressió gràfica a través del codi: Processing

Material didàctic

El material d'estudi de la matèria el trobareu a l'apartat de Recursos de cada lliurament. En aquesta matèria utilitzarem els apunts el·laborats pel professorat responsable de l'aula.

En el Tauler de notícies i orientacions el professorat donarà indicacions i informacions del bloc.

En el Fòrum Dubtes de la matèria podreu exposar els dubtes del bloc. Podran intervenir per resoldre'ls tant el professorat com l'alumnat.

En cada lliurament trobareu:

 • El Pla de treball on s'indiquen els continguts i les activitats a fer en el lliurament.
 • Els Recursos específics del lliurament.
 • Les activitats del lliurament. Les activitats d'avaluació s'han de realitzar dins del termini del lliurament.

Sistema d'avaluació

A l'enllaç següent podreu consultar el sistema d'avaluació: cliqueu aquí.

Last modified: Tuesday, 25 September 2018, 7:14 PM