Guia d'estudi

Les tres seccions superiors contenen informació de referència que consultaràs habitualment. El fet de trobar-se en una mateixa secció te'n facilita l'accés:

 Guia d'estudi

És la secció on et trobes ara. Hi pots consultar la programació, l'estructura del curs, els llibres de referència que necessites i els criteris d'avaluació.

Accés als materials de consulta Materials i recursos

Des d'aquesta secció tindràs accés a diccionaris, webs de dubtes lingüístics i correctors i traductors. Hauràs de fer servir sovint aquest recursos per poder presentar acuradament les activitats. També veuràs un apartat de recursos seleccionats per a cada lliurament amb tots els materials d'estudi que necessites i un darrer apartat de recursos generals que et permetran millorar la teva expressió escrita.

 Lectures obligatòries

En aquesta secció trobaràs els materials associats a les dues lectures obligatòries del curs: Terra baixa i La plaça del diamant. Els necessitaràs per poder fer les tasques que n'avaluen el coneixement de totes dues.

El    Tauler de notícies i orientacions és un espai de comunicació on el professorat regularment exposa novetats i notícies d'interès per al bon funcionament del curs. Convé que el consultis quan vegis que hi ha informació nova.

Al Fòrum   Dubtes de la matèria podràs exposar dubtes, comentaris i qüestions relacionades amb els continguts de la matèria. També pots intervenir-hi per resoldre'ls. El fet de plantejar directament els dubtes en aquest fòrum possibilita que tothom es pugui beneficiar de la resposta.

 

Els lliuraments

Lliurament 1
Lliurament 2
Lliurament 3
Lliurament 4
Lliurament 5

Hi ha 5 lliuraments, als quals tindràs accés en la data prevista segons el calendari cadascun dels quals inclou:
 • El Pla de treball que especifica la proposta de seqüència de treball. Amb l'afany d'orientar-te el millor possible sobre les hores que necessites per preparar les tasques i per executar-les, veuràs que al costat de cadascun dels apartats de la seqüència de treball hi ha el temps aproximat de dedicació que sumat ha de ser de 14 hores per a cada lliurament.
 • Les activitats d'aprenentatge.
 • Les activitats d'avaluació, que són les activitats centrals del lliurament.
 • Les activitats sobre les lectures obligatòries.
 • Les activitats d'ampliació.

Cadascú té el seu propi mètode i no hi ha un sistema que serveixi per tothom però les recomanacions que veuràs aquí et poden ser d'utilitat.

Els llibres   de la secció Materials i recursos contenen tot els material que necessites per a reeixir en aquesta matèria i els pots fer servir, o no, en funció dels teus coneixements. També tens a l'abast les eines imprescindibles perquè et comuniquis amb correcció i eficàcia: diccionaris, correctors, dubtes freqüents i traductors, entre d'altres.

En aquest curs hem decidit utilitzar exclusivament recursos oberts i gratuïts per la qual cosa no recomanem cap llibre de text. Això no obstant no vol dir que no els puguis consultar o utilitzar com a guió, però totes les activitats del curs tindran com a referència exclusivament els materials del curs. Si fas servir un llibre de text habitualment, tingues la precaució de combinar-lo amb els recursos hipertextuals i multimèdia que t'oferim.

L'organització de cada lliurament, explicitada al pla de treball i al lliurament, connecta les activitats amb els materials que et facilitem. Has de fer servir aquells que t'indico als enunciats de les tasques, dels fòrums i dels qüestionaris i els pots complementar amb altres als quals també et dono accés. 

Sempre hi haurà més informació de la necessària per a completar les activitats i és important que la triïs segons els teus coneixements previs. Aquesta informació complementària la trobaràs als apartats que duen per títol Per a saber-ne + per si decideixes ampliar els teus coneixements, malgrat que no siguin avaluables.

Un itinerari eficaç per distribuir-te el temps de dedicació seria:

 • Conèixer la programació del lliurament que consta a la Guia d'estudi
 • Conèixer el Pla de treball del lliurament
 • Revisar els materials i situar-te: quin són els continguts que es treballen en el lliurament, quins aspectes s'estudien i en quin nivell 'aprofundiment
 • Analitzar les activitats proposades per entendre què és el que hauràs d'enviar per ser avaluat
 • Estudiar els materials que necessitis per fer les activitats i desestimar els que no utilitzaràs
 • Plantejar els dubtes que no puguis resoldre per tu mateix al fòrum
 • Començar a elaborar les activitats tenint sempre al costat els materials per anar comprovant que el que et demano és el que enviaràs
 • Revisar les activitats abans de donar-les com a definitives

Lliurament 1

Del llenguatge a la paraula

1. El llenguatge i la paraula

2. Teoria de la comunicació

2.1 La comunicació

3. El discurs oral. Comprensió i producció de textos orals

Les quatre habilitats lingüístiques

Caracterització del discurs oral

La comprensió oral: escoltar 

Microhabilitats de la comprensió oral

L'expressió oral: parlar 

Microhabilitats de l'expressió oral

3.1 L'exposició oral

4. El discurs escrit. Comprensió i producció de textos escrits

Introducció
Les habilitats lingüístiques
El discurs escrit
 
4.1 Tipus de text
4.2 Les tipologies textuals
 

5. Les propietats del text. Adequació, coherència, cohesió i estilística

Adequació
Coherència
Cohesió
Correcció lingüística

6. La formació de les paraules

6.1 Lèxic i semàntica

Nivell bàsic
Lexemes i morfemes
Derivació i composició
Sinonímia i antonímia
Monosèmia i polisèmia
Nivell mitjà
Homonímia, homografia i homofonia
Parònims
Camp semàntic
Hiperònims i hipònims
Nivell avançat
Mots populars i cultismes
Pseudoderivació
Neologismes
Llatinismes
Préstecs i manlleus
Barbarismes
Habilitació
Nivell superior
Precisió en el significat

6.2 Com neix una paraula

7. La variació lingüística

7.1 Registres lingüístics informals


Lectures obligatòries

Terra Baixa

 • El teatre vuitcentista (Literatura catalana dels inicis als nostres dies)
 • Àngel Guimerà. Vídeo sobre la biografia i l'obra d'Àngel Guimerà
 • Terra Baixa, activitats interactives de l'edu365.cat:
  • Activitats de la secció Abans de llegir
 • Lectura de l'Acte I de Terra baixa
 • Terra Baixa, activitats interactives de l'edu365.cat:
  • Activitats de la secció Tot llegint: Acte I
 • Opcional
  • Terra baixa. Representació del Teatre Lliure
  • Terra baixa. Adaptació cinematogràfica d'Isidro Ortiz


Lliurament 2

De la paraula al so

1. De la paraula al so

2. Textos: Estudi genètic dels cognoms

3. Fonètica catalana

Fonètica catalana: Nivell avançat

Fonema

Tret distintiu

Fonologia

Vocals i consonants

Neutralització vocàlica

L'AFI

Transcripció fonètica

Fonètica catalana: Nivell superior

Contacte de vocals entre mots: sinalefa, hiat i elisió

Contacte de consonants entre mots: Ensordiment, sonorització,

emmudiment, sensibilització, assimilació i geminació

Arxifonema i al.lòfon

El prosodema o tret suprasegmental

3.1 Sons vocàlics i sons consonàntics

3.2 Recapitulació sobre fonètica

3.3 Com sonen els sons

Els sons del català UB

Teclat fonètic virtual

Diccionari de dubtes del català oral

Atles interactiu de l'entonació del català

3.4 Fonètica: Material complementari

4. Morfologia

4.1 Morfologia catalana: Nivells avançat i superior: El pronom, la preposició, la conjunció i la interjecció

4.2 Els determinants

4.3 Preposició, adverbi i conjunció I i II

4.4 Pronoms personals forts i pronoms febles

4.5 Pronoms relatius

4.6 Material complementari sobre Morfosintaxi

5. La variació lingüística

5.1 Registres lingüístics formals

Lectures obligatòries

Terra Baixa

 • Terra Baixa, activitats interactives de l'edu365.cat:
  • Activitats de la secció Abans de llegir
 • Lectura dels Actes II i III de Terra baixa
 • Terra Baixa, activitats interactives de l'edu365.cat:
  • Activitats de la secció Tot llegint: Actes II, III, personatges i llengua
 • Opcional
  • Terra baixa. Representació del Teatre Lliure
  • Terra baixa. Adaptació cinematogràfica d'Isidro Ortiz
Lliurament 3

La naturalesa de l'oració I

1. La naturalesa de l'oració

2. Textos: L'univers pictòric de Mercè Rodoreda

3. El sintagma Nominal: Estructura i funcions

 • Estructura del Sintagma Nominal
 • Funcions del Sintagma Nominal

4. El Sintagma Verbal: Estructura i complementació verbal

 • El sintagma verbal
 • El complement directe
 • El complement indirecte
 • El complement de règim verbal
 • El complement circumstancial
 • El El complement predicatiu

4.1. Morfologia verbal

 • Morfologia verbal
 • Les conjugacions

4.2. Pronoms personals i pronoms febles

 • Pronoms personals forts
 • Els pronoms febles

5. Oració simple i oració composta

 • Oracions simples i compostes I
 • Oracions simples i compostes II
 • L'oració composta. Coordinació, juxtaposició i subordinació

6. Sintaxi

 • L'oració simple: Subjecte i Predicat
 • Els sintagmes: SN, SAdj, SV, SAdv i Sprep
 • Els complements verbals: CD, CI, Catrib, CPred, CRV, CAgent i CC: de lloc, temps, manera, quantitat, companyia, instrument, afirmació, negació i dubte
 • L'oració composta:
  • L'oració coordinada: copulativa, disjuntiva, adversativa, distributiva, explicativa, il·lativa i continuativa
  • L'oració juxtaposada
  • L'oració subordinada:
   • Substantiva: completiva, de relatiu, interrogativa indirecta i d'infinitiu
   • Adjectiva: explicativa i especificativa
   • Adverbial: temporal, locativa, modal, comparativa, condicional, causal, consecutiva, final i concessiva

7. La variació lingüística

 • Registres lingüístics formals

Lectures obligatòries

Mirall trencat

 • Lectura de la Guia de lectura
 • Mirall trencat, activitats interactives de l'edu365.cat:
  • Activitats de les seccions 
   • Abans de llegir (tot)
   • Tot llegint
    • Primera part
 • Lectura del Pròleg i de la Primera part: capítols I al XVIII
 • Visualització del vídeo Mercè Rodoreda. Vida secreta
 • Visualització de les webs de referència
 • Opcional
  • Mirall trencat. Adaptació per a la televisió d'Orestes Lara

Lliurament 4
   

La naturalesa de l'oració II

En aquest lliurament aprofundim en la naturalesa de l'oració, en la pronominalització i en les oracions compostes per coordinació, subordinació i juxtaposició. El materials per poder resoldre correctament els qüestionaris associats, ara més complexos que els del lliurament anterior, són els que tens al llibre  La naturalesa de l'oració al qual hem afegit els capítols que també necessitaràs.

Veuràs també que hem creat un nou llibre   Textos que inclou, a part  dels textos treballats amb anterioritat, els que cal utilitzar en aquest lliurament. Amb aquest recull, en facilitarem la ubicació i la consulta.

Lectures obligatòries

Mirall trencat

 • Mirall trencat, activitats interactives de l'edu365.cat:
  • Activitats de les seccions 
   • Abans de llegir (tot)
   • Tot llegint
    • Segona  part
    • Personatges i trama
 • Lectura de la Segona part: capítols I al XXI
 • Visualització de les webs de referència
 • Opcional
  • Mirall trencat. Adaptació per a la televisió d'Orestes Lara

Lliurament 5

Anàlisi i síntesi

En aquest darrer lliurament trobaràs el contingut sobre varietats dialectals que hem afegit al llibre Varietats i registres. Hauràs comprovat que no hi ha un llibre concret per a cada lliurament. És una organització pensada perquè puguis recuperar aquells continguts oblidats o mal apresos en qualsevol moment.

És aquest un lliurament d'anàlisi i de síntesi perquè t'ha de permetre posar-te a prova per veure en quin grau i mesura has assolit els aprenentatges proposats. En primer lloc, les activitats d'aprenentatge contenen vuit qüestionaris interactius relacionats amb les propietats textuals que ja hem estudiat: cohesió, coherència, adequació i correcció i es complementa amb el darrer fòrum del cus   L5AC2_Correcció lingüística.

La tasca central  L5ACR1_Prova de síntesi reprodueix una prova de les PAU en la qual hauries de donar resposta a continguts de tot el curs. Per tant, és important que obris el qüestionari per veure'n les preguntes i que no les responguis immediatament perquè només té un intent d'enviament. Tingues a l'abast tots els materials del curs abans de completar-lo i medita bé les respostes abans de donar-lo per finalitzat.

És important que, en la mesura que puguis, facis les activitats d'ampliació que contenen preguntes recurrents a les PAU, organitzades per paquets de continguts.

 • La variació dialectal
  • Els perfils del català. Varietats i registres de la llengua catalana
   • Introducció
   • Les dues dimensions de la diversitat lingüística
   • Varietats dialectals
   • La varietat comuna o estàndard
   • Les varietats funcionals o registres
   • El concepte de repertori verbal
   • Associacions habituals entre varietats i registres
  • Varietat estàndard de la llengua
  • Introducció a la variació dialectal
  •  Dialectes i llengua estàndard
   • Definició de llengua estàndard
   • El procés d'estandardització
   • Relació entre  dialecte i llengua estàndard 
 • Varietats geogràfiques
 • Varietats diatòpiques
  • Domini lingüístic. Extensió geogràfica. Parlants
 • Caracterització dels grups dialectals
  • Teories que expliquen la partió català oriental/occidental
  • Descripció dels dialectes catalans
 • Varietats històriques i generacionals
  • La llengua com a fet social
  • Llengües en contacte
 • Varietats socials
Lectures obligatòries

Mirall trencat

 • Mirall trencat, activitats interactives de l'edu365.cat:
  • Activitats de les seccions 
   • Tot llegint
    • Tercera part
    • Personatges i trama
   • Havent llegit
 • Lectura de la Tercera part: capítols I al XIII
 • Visualització de les webs de referència
 • Opcional
  • Mirall trencat. Adaptació per a la televisió d'Orestes Lara

La matèria s’avalua a partir de les activitats d’avaluació dels lliuraments i la prova final presencial.

La nota final de la matèria s’obté de la suma del 70% de la prova presencial més el 30% de la nota mitjana de les activitats d’avaluació fetes al llarg del curs:

Nota final = Nota_prova · 0,7 + Nota_activitats · 0,3

Per poder aplicar aquesta fórmula és un requisit indispensable que la nota de l’examen sigui igual o superior a 3,5. Si la nota obtinguda a la prova final és inferior, la nota de la matèria serà la de l’examen i no es tindrà en compte la nota de les activitats d’avaluació.

Per aprovar la matèria caldrà que la nota final sigui igual o superior 5.

Pel que fa a les activitats d’avaluació que ha de corregir el professorat, et podrà oferir la possibilitat de millorar-les si la qualitat no és pas suficient, per a la qual cosa t'atorgarà un nou intent d'enviament.

Recuperació

Si has fet la prova presencial i no has superat la matèria, tindràs dret a presentar-se a la convocatòria de recuperació. En aquest cas, la nota final de la matèria també s’obtindrà de la suma del 70% de la nota de la prova de recuperació més el 30% de la nota mitjana de les activitats d’avaluació. Això no obstant, per poder aplicar aquesta fórmula també és requisit indispensable que la nota de l’examen sigui igual o superior a 3,5.

Si la nota obtinguda a la prova de recuperació és inferior a 3.5 punts, la nota de la matèria serà la de l’examen, per la qual cosa no es tindrà en compte la nota de les activitats d’avaluació del curs.

Els materials i recursos del nostre Campus estan pensats per ser emprats en les nostres activitats docents i el seu ús està restringit als nostres usuaris/es i l'autoria pertany a les persones que l'han elaborat i els drets legals pertanyen al propi IOC. Aquests materials estan en contínua evolució i per tant canvien constantment.

En el cas que els vulguis utilitzar, totalment o parcial, en d'altres àmbits heu de demanar-ho a l'IOC. En qualsevol cas, sempre has de fer constar l'autoria i la procedència i no en pots fer cap ús comercial.

Darrera modificació: dimarts, 21 abril 2020, 11:12