Pla de treball del Lliurament 2

Visualitzar

 

La lectura dels materials d'estudi i la realització de les activitats us permeten assolir els objectius de cadascun dels lliuraments. Per aquest motiu, és important que tingueu en compte la seqüència de treball que us proposem en aquest pla que connecta les activitats amb els materials que us facilito. Heu de fer servir aquells que us indico als enunciats de les tasques, dels fòrums i dels qüestionaris i els podeu complementar amb altres als quals també us dono accés. Tots, estan al mateix lloc: la secció Materials i recursos Accés als materials de consulta excepte els de les lectures obligatòries que es troben en una secció pròpia: 


Sempre hi haurà més informació de la necessària i és important seleccionar la que necessiteu. A tots els capítols que tinguin per capçalera Per saber-ne més, trobareu materials d'ampliació que haureu de valorar si els voleu utilitzar però no són avaluables.

Per distribuir-te les 14 hores de treball que has de dedicar al lliurament és important que:

 • Conegueu la programació del lliurament que consta a la Guia d'estudi.
 • Llegiu aquest Pla de treball.
 • Analitzeu els materials per a situar-vos: quins són els continguts que es treballen en el lliurament, quins aspectes s'estudien i en quin nivell d'aprofundiment.
 • Mireu les activitats proposades per entendre què és el que haureu d'enviar per a ser avaluats.
 • Estudieu els materials que necessiteu per a fer les activitats i desestimeu els que no utilitzaràs.
 • Plantegeu els dubtes que no pugueu resoldre per vosaltres mateixos al fòrum Dubtes de la matèria.
 • Comenceu a elaborar les activitats amb els materials per anar comprovant que el que us demano és el que enviareu.
 • Reviseu les activitats abans de donar-les com a definitives.

En tots els lliuraments veureu que les tasques que considerem imprescindibles per superar-lo tenen un requadre a la part dreta que t'indicarà amb claredat si heu completat o no l'activitat i si la qualificació és positiva o no. El que heu d'interpretar, en funció dels colors que us apareguin, és el que podeu veure en aquesta imatge. Tingueu present que és aconsellable que feu totes les activitats per poder superar cadascun dels lliuraments.

  De la paraula al so

  1. De la paraula al so

  2. Textos: Estudi genètic dels cognoms

  3. Fonètica catalana

  Fonètica catalana: Nivell avançat

  Fonema

  Tret distintiu

  Fonologia

  Vocals i consonants

  Neutralització vocàlica

  L'AFI

  Transcripció fonètica

  Fonètica catalana: Nivell superior

  Contacte de vocals entre mots: sinalefa, hiat i elisió

  Contacte de consonants entre mots: Ensordiment, sonorització,

  emmudiment, sensibilització, assimilació i geminació

  Arxifonema i al.lòfon

  El prosodema o tret suprasegmental

  3.1 Sons vocàlics i sons consonàntics

  3.2 Recapitulació sobre fonètica

  3.3 Com sonen els sons

  Els sons del català UB

  Teclat fonètic virtual

  Diccionari de dubtes del català oral

  Atles interactiu de l'entonació del català

  3.4 Fonètica: Material complementari

  4. Morfologia

  4.1 Morfologia catalana: Nivells avançat i superior: El pronom, la preposició, la conjunció i la interjecció

  4.2 Els determinants

  4.3 Preposició, adverbi i conjunció I i II

  4.4 Pronoms personals forts i pronoms febles

  4.5 Pronoms relatius

  4.6 Material complementari sobre Morfosintaxi

  5. La variació lingüística

  5.1 Registres lingüístics formals

  Lectures obligatòries

  Terra Baixa

  • Terra Baixa, activitats interactives de l'edu365.cat:
   • Activitats de la secció Abans de llegir
  • Lectura dels Actes II i III de Terra baixa
  • Terra Baixa, activitats interactives de l'edu365.cat:
   • Activitats de la secció Tot llegint: Actes II, III, personatges i llengua
  • Opcional
   • Terra baixa. Representació del Teatre Lliure
   • Terra baixa. Adaptació cinematogràfica d'Isidro Ortiz

   Temps de dedicació % de la nota

   Preparació de les activitats

   • Llegiu els missatges del Tauler de notícies
   6h -
   • Consulteu i analitzeu els següents continguts de la secció Materials i recursos Accés als materials de consulta:

   • 4.2. Fonètica

   • 4.3. Morfologia

   • 4.5. Varietats i registres

   Activitats d'aprenentatge

   • En aquestes tasques interactives podeu identificar el que sabeu sobre els continguts que treballareu al lliurament:
    • L2AP1 Itineraris d'aprenentatge: Morfologia. En els dos primers punts, derivació i composició, podreu veure aspectes de la formació de les paraules; en la resta, podreu conèixer les formes i les principals característiques de cada una de les categories gramaticals: nom, adjectiu, determinants, verb, pronom, adverbi, preposició i conjunció.
    • L2AP2 Itineraris d'aprenentatge: Vocalisme i consonantisme.

     En aquest apartat podeu treballar els sons i les grafies, els accents i les normes d’ortografia de vocals i consonants. Entre els aspectes diversos que permeten valorar la qualitat d’un escrit, l’ortogràfic és el que es fa més visible d’una forma immediata. Per això ens cal tenir un coneixement acurat de les normes ortogràfiques i produir, així, textos més correctes

   En funció dels coneixements previs que tingueu sobre els continguts del lliurament. Activitats opcionals

   Activitats centrals del lliurament

   • L2AC1_Estudi genètic dels cognoms. A partir del text de referència haureu de donar resposta a qüestions de comprensió lectora i haureu de trobar mots o expressions sinònimes a les proposades.

   1h 5%
   • L2AC2_Morfologia. En aquest qüestionari heu de donar resposta a un conjunt de preguntes relacionades amb la morfologia: Substantius, articles, quantificadors, possessius, adverbis, locucions, preposicions, conjuncions i verbs. Necessitareu els materials del subcapítol 4.3. Morfologia.

   1h 15%
   • L3AC3_Fonètica. El qüestionari està centrat en els fonemes vocàlics i consonàntics, les vocals en contacte i la correspondència entre so i grafia. Els continguts necessaris per respondre'l correctament els trobareu al subcapítol 4.2. Fonètica.
   1h 30min 15%
   • Participeu al fòrum L2AC4_Registre cientificotècnic. A l'enunciat de la tasca teniu "La finestra neològica o Fa olor d'estiu i Redéu a l'accent dels derivats". Són els textos de referència per poder bastir la gravació sobre el registre cientificotècnic, participar al fòrum i escoltar les aportacions dels vostres companys.

   1h 15%
   • L2ACR1_Fonètica i morfologia. És un qüestionari d'aprofundiment i d'avaluació, a partir dels continguts ja treballats als dos qüestionaris previs: L2AC2_Morfologia i L3AC3_Fonètica
   2h 35%

   Activitats sobre lectures obligatòries

   • Responeu el qüestionari sobre la lectura obligatòria L2AC5_Terra baixa II i III. És el segon (i darrer) qüestionari sobre l'obra. Per a poder respondre correctament les preguntes cal que consulteu els materials que teniu a la secció Lectures obligatòries i que llegiu el actes II i III. Atès que totes les preguntes estan extretes del material interactiu de la mateixa secció, és aconsellable que el feu abans de respondre'l: us assegurareu una millor nota.

   1h 30min

   15%

   Activitats d'ampliació

   • Podeu ampliar els coneixements que heu assolit amb activitats que us permetran consolidar-los. Aquest dos recursos són una bona eina per veure com són les preguntes de les PAU relacionades amb aquests continguts. Són de correcció automatitzada

    • L1AM1_Lexicologia i fraseologia
    • L1AM2_Morfologia
   En funció dels vostres interessos Activitats opcionals

   Darrera modificació: dimarts, 21 abril 2020, 11:49