Pla de treball del Lliurament 1

Visualitzar

 

La lectura dels materials d'estudi i la realització de les activitats et permeten assolir els objectius de cadascun dels lliuraments. Per aquest motiu, és important que tinguis en compte la seqüència de treball que et proposem en aquest pla que connecta les activitats amb els materials que et facilito. Has de fer servir aquells que t'indico als enunciats de les tasques, dels fòrums i dels qüestionaris i els pots complementar amb altres als quals també et dono accés.

Sempre hi haurà més informació de la necessària i és important seleccionar la que necessitis. A tots els capítols que tinguin per capçalera Per saber-ne més, trobaràs materials d'ampliació que hauràs de valorar si els vols utilitzar però no són avaluables.

Per distribuir-te les 14 hores de treball que has de dedicar al lliurament és important que:

 • Coneguis la programació del lliurament que consta a la Guia d'estudi.
 • Llegeixis aquest Pla de treball.
 • Analitzis els materials per situar-te: quins són els continguts que es treballen en el lliurament, quins aspectes s'estudien i en quin nivell d'aprofundiment.
 • Miris les activitats proposades per entendre què és el que hauràs d'enviar per ser avaluat.
 • Estudiïs els materials que necessitis per fer les activitats i desestimis els que no utilitzaràs.
 • Plantegis els dubtes que no puguis resoldre per tu mateix al fòrum Dubtes de la matèria.
 • Comencis a elaborar les activitats amb els materials per anar comprovant que el que et demano és el que enviaràs.
 • Revisis les activitats abans de donar-les com a definitives.

En tots els lliuraments veuràs que les tasques que considerem imprescindibles per superar-lo tenen un requadre a la part dreta que t'indicarà amb claredat si has completat o no l'activitat i si la qualificació és positiva o no. El que has d'interpretar, en funció dels colors que t'apareguin, és el que pots veure en la imatge de la dreta.

Tingues present que és aconsellable que facis totes les activitats per poder superar cadascun dels lliuraments.

  Del llenguatge a la paraula

  1. El llenguatge i la paraula

  2. Teoria de la comunicació

  2.1 La comunicació

  3. El discurs oral. Comprensió i producció de textos orals

  Les quatre habilitats lingüístiques

  Caracterització del discurs oral

  La comprensió oral: escoltar 

  Microhabilitats de la comprensió oral

  L'expressió oral: parlar 

  Microhabilitats de l'expressió oral

  3.1 L'exposició oral

  4. El discurs escrit. Comprensió i producció de textos escrits

  Introducció
  Les habilitats lingüístiques
  El discurs escrit
   
  4.1 Tipus de text
  4.2 Les tipologies textuals
   

  5. Les propietats del text. Adequació, coherència, cohesió i estilística

  Adequació
  Coherència
  Cohesió
  Correcció lingüística

  6. La formació de les paraules

  6.1 Lèxic i semàntica

  Nivell bàsic
  Lexemes i morfemes
  Derivació i composició
  Sinonímia i antonímia
  Monosèmia i polisèmia
  Nivell mitjà
  Homonímia, homografia i homofonia
  Parònims
  Camp semàntic
  Hiperònims i hipònims
  Nivell avançat
  Mots populars i cultismes
  Pseudoderivació
  Neologismes
  Llatinismes
  Préstecs i manlleus
  Barbarismes
  Habilitació
  Nivell superior
  Precisió en el significat

  6.2 Com neix una paraula

  7. La variació lingüística

  7.1 Registres lingüístics informals

  Lectures obligatòries

  Terra Baixa

  • El teatre vuitcentista (Literatura catalana dels inicis als nostres dies)
  • Àngel Guimerà. Vídeo sobre la biografia i l'obra d'Àngel Guimerà
  • Terra Baixa, activitats interactives de l'edu365.cat:
   • Activitats de la secció Abans de llegir
  • Lectura de l'Acte I de Terra baixa
  • Terra Baixa, activitats interactives de l'edu365.cat:
   • Activitats de la secció Tot llegint: Acte I
  • Opcional
   • Terra baixa. Representació del Teatre Lliure
   • Terra baixa. Adaptació cinematogràfica d'Isidro Ortiz

   Temps de dedicació % de la nota

   Preparació de les activitats

   • Llegiu els missatges del  Tauler de notícies i orientacions
   7h 30min -
   • Consulteu i analitzeu els continguts del llibre digital que teniu a la secció Materials i recursos Accés als materials de consulta Fonamentalment el subcapítol 4.1. Hi ha més informació de la necessària i és important que seleccioneu la que necessiteu, bé siguin recursos textuals o visuals. A totes les activitats tindreu indicacions per a guiar-vos. Els capítols que tenen la capçalera Per saber-ne més, contenen materials d'ampliació que haureu de decidir si els voleu utilitzar o no per ampliar els vostres coneixements, tot i que no siguin avaluables.

   Activitats d'aprenentatge

   • Podeu identificar el que sabeu sobre els continguts que treballareu al lliurament. Són tres activitats interactives i autocorrectives. Si decidiu fer-les podreu posar-vos a prova i comprovar què sabeu sobre els continguts que apareixeran a la resta de les tasques del lliurament. Les dues primeres estan relacionades amb la creació lèxica, la tercera és un qüestionari sobre l'exposició oral i la quarta conté activitats diverses sobre les propietats textuals.

    •  L1AP1 Derivació
    •  L1AP2 Composició
    •  L1AP3 L'exposició oral
    •  L1AP4_Propietats textuals: adequació, cohesió, coherència i correcció

   En funció dels coneixements previs que tingueu sobre els continguts del lliurament. Activitats opcionals

   Activitats centrals del lliurament

   1h 15%
   •  L1AC2_Creació lèxica. En aquest qüestionari posareu a prova els coneixements que heu assolit sobre la creació lèxica: sinònims,antònims, hipònims, hiperònims, derivats, mots compostos, manlleus, arcaismes, neologismes i també precisió lèxica. És una ampliació del que ja heu fet al qüestionari anterior.

   1h 30m 15%
   • Participeu al fòrum   L1AC3_Registres lingüístics informals. Per a participar en aquest fòrum heu de penjar una gravació de veu que doni resposta als sis apartats que s'esmenten a l'enunciat: 
    • Què és la variació lingüística i quines són les varietats funcionals
    • Quins són els registres lingüístics informals
    • Quins factors determinen els registres lingüístics informals
    • Quines característiques tenen els registres lingüístics informals
    • Exemples dels vídeos Exàmens i La Riera que justifiquin que els dos vídeos utilitzen un registre lingüístic informal i de quin tipus és (bé col·loquial o familiar, be vulgar)
    • Una breu conclusió o tancament sobre el tema que has tractat

   5 min 15%
   •  L1AC4_Capmany i Pedrolo: Cent anys de dues veus insubornablesEn aquest qüestionari validareu el que heu après en relació amb la formació de les paraules. Reviseu els materials que teniu al subcapítol 4.1. Del llenguatge a la paraula.. L'article sobre Capmany i Pedrolo és la base lingüística que hauràs de tenir en compte per a comprovar-ho.  Les preguntes estan relacionades amb la creació lèxica i per tant, abans de respondre'l heu de tenir clars els següents conceptes:  Monosèmia, polisèmia, homonímia, homografia, paronímia, toponímia, antroponímia, sinonímia, camp semàntic, derivació, composició, lexicalització, prefixació, infixació, sufixació, parasíntesi i hipocorístics.

   2h 20%
   •  L1ACR1_Propietats textuals. Per a poder respondre correctament aquest qüestionari heu de llegir i analitzar prèviament els materials de referència, en concret el subcapítol 4.1. Del llenguatge a la paraula. Les preguntes que hi trobareu fan referència a un Decàleg de l'escriptura i a les propietats textuals que veureu globalment i també aïlladament en el cas de la coherència, la cohesió i la correcció lingüística. Hi ha dues preguntes amb correcció personalitzada del professorat.
   1h 25min 20%

   Activitats sobre lectures obligatòries

   • Responeu el qüestionari sobre la lectura obligatòria   L1AC5_Terra baixa I. És el primer dels dos qüestionaris que heu de respondre sobre una de les dues lectures obligatòries del curs. Les pregunjtes abasten aspectes de la biografia i obra d'Àngel Guimerà i  el contingut de l'acte I de l'obra. Necessitareu consultar els recursos que teniu a la secció Lectures obligatòries

   30min

   15%

   Activitats d'ampliació

   • Podeu ampliar els coneixements que heu assolit amb activitats que us permetran consolidar-los. Aquest dos recursos són una bona eina per veure com són les preguntes de les PAU relacionades amb aquests continguts. Són de correcció automatitzada

    •  L1AM1_Lexicologia i fraseologia
    •  L1AM2_Morfologia

   En funció dels vostres interessos Activitats opcionals

   Darrera modificació: dimarts, 21 abril 2020, 11:40