Pla de treball

Pla de treball del Lliurament 1

1. El saber filosòfic

0. La lectura filosòfica.

  1. Introducció

  2. La lectura filosòfica

  3. El comentari de text


Continguts

1. La filosofia

2. El pas del mite al LOGOS

3. Admiració, curiositat i preocupació

4. La filosofia i la seva història: filòsofs, corrents i escoles filosòfics

5. Els sabers

6. Les branques de la filosofia

7. La filosofia avui

Orientacions

El primer tema, La lectura filosòfica, l’hem anomenat “Tema 0” perquè no és un tema de contingut, “sinó de procediments, és a dir, de les habilitats que l’alumnat haurà de dominar al llarg del curs”. Està situat en aquest primer Lliurament perquè aquesta qüestió cal tenir-la present i clara des de bon començament. La part dedicada al comentari de text, ha de ser un referent en les matèries de filosofia dels dos cursos de batxillerat. Començarem amb un comentari de text resolt, dedicat al tema del coneixement. Cal considerar-lo com un model al qual es podrà recórrer quan calgui. Es recomana llegir-lo i analitzar-lo amb atenció. 

En set capítols, es distribueixen els continguts del primer tema: El saber filosòfic. Es tracta d’una presentació de la filosofia: el seu concepte, naixement, la seva relació amb altres sabers, les branques en les quals s'acostuma a dividir i la seva actualitat. És un capítol introductori.

El contingut del capítol 4: <La filosofia i la seva història: filòsofs, corrents i escoles filosòfics> Finalment, l’annex titulat “Filòsofs, corrents i escoles filosòfiques” és un quadre esquemàtic de la història de la filosofia. Tal com s’explica en l'esmentat capítol, no és un document d'estudi, sinó de consulta per quan apareguin els noms dels filòsofs o dels corrents filosòfics més representatius de la història. Per aquest motiu, s'ha col·locat en les activitats d'ampliació.

 

Seqüència de treball

 1. Tema 0: Comentari de text

  • Llegir el tema.

  • Fer el Qüestionari Iniciació al comentari de text. Aquesta activitat d'avaluació té un pes del 20% sobre la nota global del Lliurament. Nombre d'intents: 2.

  • 1. El saber filosòfic

  • Llegir i estudiar el tema.

  • Fer la Tasca on-line Iniciació al comentari de text. Aquesta activitat d'avaluació té un pes del 60% sobre la nota global del Lliurament. Nombre d'intents: 1

  • Fer el Qüestionari  Aproximació a la filosofia. Aquesta activitat d'avaluació té un pes del 20% sobre la nota global del Lliurament. Nombre d'intents: 2.

Last modified: Monday, 5 February 2018, 8:15 AM