Pla de treball / Piano di lavoro L1

Continguts

Lezione 1
Funzioni comunicative
 • Presentarsi
 • Parlare della vita quotidina
 • Parlare del tempo libero
 • Esprimere la frequenza
 • Esprimere l'ora e intervalli orari
 • Parlare di eventi del passato
 • Parlare del carattere di una persona

Grammatica e lessico

 • Il presente dei verbi regolari e irregolari.
 • Il presente dei verbi modali e del verbo saoere
 • Il passato prossimo
 • Uso degli ausiliari essere e avere con i tempi composti
 • Espressioni di tempo con il presente e con il passato
 • Uso di già, mai, appena e ancora con il passato prossimo
 • Le date
 • Lessico ricorrente nei biografie
 • Il sistema scolastico italiano
 • Verbi e preposizioni (verbi con di/a+ infinito)
 • Scrivere un'email informale
 • Alfabeto
 • Numeri
 • I suoni dell'italiano

Seqüència de treball

ACTIVITATS D'APRENENTATGE

Abans de fer les activitats que es detallen més avall, haureu d'estudiar els continguts del llibre  que podeu trobar a l'apartat Risorse / Recursos.

ACTIVITATS D'APRENENTATGE

 1. Fes l'activitat L1AP1 Per esercitarsi
 • La pots practicar tantes vegades com vulguis
 • És autocorrectiva i per tant no rep correcció per part del professorat.
 • S'ha de completar per accedir a les activitats d'avaluació.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

No podràs accedir a les activitats d'avaluació si no has fet les activitats d'aprenentatge.

1. Fes l'activitat L1AC1 Comunicazione - Gramatica - Lessico

 • Pes de la nota sobre el global del Lliurament: 50%
 • Nombre d'intents: 2
 • Es tracta d'un qüestionari autocorrectiu amb qualificació immediata.
 • Es puntua sobre 10 i compta la nota més alta dels dos intents.

2. Fes l'activitat L1ACR2 Espressione scritta

 • Pes de la nota sobre el global del Lliurament: 40%
 • Nombre d'intents: 1
 • Es puntua sobre 10.
 • Has de seguir les pautes de l'enunciat i rebràs correcció individualitzada del professor.
 • Es valorarà l'organització correcta dels elements de la frase.

3. Participa al fòrum L1AC3 Qualcosa di me

 • Pes de la nota sobre el global del Lliurament: 10%
 • Nombre d'intents:1
 • Es puntua segons escala (Insuficient, Suficient, Bé, Notable, Excel·lent)

4. Fes les activitats d'ampliació

 • Són activitats opcionals que et permetran aprofundir els teus coneixements de la llengua i la cultura italiana. (no s'avaluen)

Last modified: Tuesday, 9 October 2018, 1:32 PM