Mols, dissolucions

EL MOL

1. ELEMENTS I COMPOSTOS


A la Taula periòdica hi trobem els diferents elements químics.


Els àtoms de diferents elements químics poden unir-se mitjançant un enllaç (iònic o covalent) formant un compost.2. MASSA ATÒMICA (A)

La massa d'un àtom s'anomena massa atòmica, es representa per A i el seu valor el trobem a la Taula Periòdica (en algunes Taules periòdiques la trobarem com a Pes atòmic).

La massa atòmica no es mesura en kg, ni en g, ni en mg, ja que són unitats molt grans comparades amb la massa d'un àtom.

La unitat que s'ha escollit per a mesurar la massa atòmica és diu: unitat de massa atòmica i es simbolitza per u.

Una u correspon a una massa molt petita, concretament a la massa d'un àtom de Carboni-12 dividida per 12 (és a dir una u és igual a una dotzena part de la massa d'un àtom de C-12).

Sovint però, la massa d'un àtom o massa atòmica s'expressa en termes relatius (Ar), és a dir, sense unitats (però hem de tenir clar que si li posem unitats, aquestes seran u)

Exemples de masses atòmiques:

A la taula periòdica hi trobem que les masses atòmiques relatives d'un àtom de ferro, d'un àtom d'hidrogen i d'un àtom d'oxigen són:

A (Fe) = 55,85

A (H) = 1

A (0) = 163. MASSA MOLECULAR (M)

La massa d'una molècula s'anomena massa molecular i es simbolitza per la lletra M.

La massa molecular o massa de la molècula es calcula sumant les masses dels àtoms que formen la molècula.

La massa d'una molecula o massa molecular es pot expressar amb unitats (u) o sense unitats (parlem de massa molecular relativa Mr).

Exemple:

Càlcul de la massa molecular de l'aigua (H20)

Masses atòmiques relatives:

H = 1

O = 16

La massa molecular o massa d'una molècula d'aigua es troba sumant les masses dels àtoms que formen la molècula d'aigua, és a dir, sumant la massa de 2 àtoms d'hidrogen més la massa d'1 àtom d'oxigen.

Mr (H2O) = 2 · 1 + 1· 16 = 18

La massa molecular relativa de l'aigua és 18.


4. EL NOMBRE D’AVOGADRO


El nombre 6,02. 10 23 és un nombre molt important en química.


Rep el nom de Nombre d'Avogadro i es simbolitza per NA


5. EL MOL


Un mol es defineix com la quantitat de substància que contiene 6,02.1023 unitats elementals (que poden ser àtoms, molècules, ions...).1 mol d'àtoms conté 6,02. 10 23 àtoms

1 mol de molècules conté 6,02. 10 23 molècules

1 mol d'ions conté 6,02. 10 23 ionsD'igual manera que una parella són 2 unitats elementals (dues persones, dos àtoms, dos llibres, dues molècules...), un mol són 6,02.1023 unitats elementals.I és important tenir en compte a) b) i c):


a) Un mol es defineix com la quantitat de substància que conté

6,02.1023 unitats elementals.b) La massa d'1 mol d'àtoms coincideix amb la massa d'1 àtom, però expressada en g.c) La massa d’1 mol de molècules coincideix amb la massa d’1 molécula, però expressada en g.6. CÀLCULS ENTRE GRAMS I MOLS I MOLS I GRAMS

Els càlculs entre mols i grams són molt importants en aquest tema, però també en la resta de temes de química.

Pas de grams a mols (cal mirar les masses atòmiques a la Taula periòdica)

Exemple 1

Quants mols són:

a) 7,0 g de Na?

b) 20,5 g de H2O?

c) 64,8 g de H2SO4?
Pas de mols a grams (cal mirar les masses atòmiques a la Taula periòdica)

Exemple 2

Necessitem tenir:

  1. 1,20 mols de Zn.

  2. 0,25 mols de CH4

  3. 3,40 mols de H2CO3

Quants grams hem de pesar de cada substància?


1. Grams i mols


1. ELEMENTS I COMPOSTOS

A la Taula periòdica hi trobem els diferents elements químics.

Els àtoms de diferents elements químics poden unir-se mitjançant un enllaç (iònic o covalent) formant un compost.


2. MASSA ATÒMICA (A)

La massa d'un àtom s'anomena massa atòmica, es representa per A i el seu valor el trobem a la Taula Periòdica (en algunes Taules periòdiques la trobarem com a Pes atòmic).

La massa atòmica no es mesura en kg, ni en g, ni en mg, ja que són unitats molt grans comparades amb la massa d'un àtom.

La unitat que s'ha escollit per a mesurar la massa atòmica és diu: unitat de massa atòmica i es simbolitza per u.

Una u correspon a una massa molt petita, concretament a la massa d'un àtom de Carboni-12 dividida per 12 (és a dir una u és igual a una dotzena part de la massa d'un àtom de C-12).

Sovint però, la massa d'un àtom o massa atòmica s'expressa en termes relatius (massa atòmica relativa), és a dir, sense unitats (però hem de tenir clar que si li posem unitats, aquestes seran u)

Exemples de masses atòmiques:

A la taula periòdica hi trobem que les masses atòmiques relatives d'un àtom de ferro, d'un àtom d'hidrogen i d'un àtom d'oxigen són:

A (Fe) = 55,85

A (H) = 1,0

A (0) = 16,03. MASSA MOLECULAR (M)

La massa d'una molècula s'anomena massa molecular i es simbolitza per la lletra M.

La massa molecular o massa de la molècula es calcula sumant les masses dels àtoms que formen la molècula.

La massa d'una molècula o massa molecular es pot expressar amb unitats (u) o sense unitats (parlem de massa molecular relativa).

Exemple:

Càlcul de la massa molecular de l'aigua (H20)

Masses atòmiques relatives:

H = 1,0

O = 16,0

La massa molecular o massa d'una molècula d'aigua es troba sumant les masses dels àtoms que formen la molècula d'aigua, és a dir, sumant la massa de 2 àtoms d'hidrogen més la massa d'1 àtom d'oxigen.

Mr (H2O) = 2 · 1 + 1· 16 = 18

La massa molecular relativa de l'aigua és 18.


4. EL NOMBRE D’AVOGADRO


El nombre 6,02. 10 23 és un nombre molt important en química.


Rep el nom de Nombre d'Avogadro i es simbolitza per NA


5. EL MOL


Un mol es defineix com la quantitat de substància que conté 6,02.1023 unitats elementals (que poden ser àtoms, molècules, ions...).


1 mol d'àtoms conté 6,02. 10 23 àtoms

1 mol de molècules conté 6,02. 10 23 molècules

1 mol d'ions conté 6,02. 10 23 ions

D'igual manera que una parella són 2 unitats elementals (dues persones, dos àtoms, dos llibres, dues molècules...), un mol són 6,02.1023 unitats elementals.

I és important tenir en compte a) b) i c):


a) Un mol es defineix com la quantitat de substància que conté

6,02.1023 unitats elementals.b) La massa d'1 mol d'àtoms coincideix amb la massa d'1 àtom, però expressada en g.c) La massa d’1 mol de molècules coincideix amb la massa d’1 molécula, però expressada en g.6. CÀLCULS ENTRE GRAMS I MOLS I MOLS I GRAMS

Els càlculs entre mols i grams són molt importants en aquest tema, però també en la resta de temes de química.

Pas de grams a mols (cal mirar les masses atòmiques a la Taula periòdica)

Exemple 1

Quants mols són:

a) 7,0 g de Na?

b) 20,5 g de H2O?

c) 64,8 g de H2SO4?


Pas de mols a grams (cal mirar les masses atòmiques a la Taula periòdica)

Exemple 2

Necessitem tenir:

  1. 1,20 mols de Zn.

  2. 0,25 mols de CH4

  3. 3,40 mols de H2CO3

Quants grams hem de pesar de cada substància?


Font: FisQuiWeb. http://web.educastur.princast.es/ -IOC