Formulari

Música i so

Ones


T equals 1 over f      Relació període i freqüència

T = període (s)
f = freqüència (Hz)


F equals negative k times x     Llei de Hooke

F = força recuperadora (N)
K = constant elàstica (N/m)
x = distància a la posició d'equilibri (m)


theta equals omega times t     Angle que recorre un cos en un MHS

θ = angle (rad)
ω = velocitat angular (rad/s)
t = temps (s)


x equals A times cos space left parenthesis omega times t right parenthesis
v equals negative A times omega times sin space left parenthesis omega times t right parenthesis
a equals negative A times omega squared space times cos space left parenthesis omega times t right parenthesis

     Posició, velocitat i acceleració d'un MHS

x = posició (m)
v = velocitat (m/s)
a = acceleració (m/s2)
A = amplitud (m)
ω = velocitat angular (rad/s)
t = temps (s)


a equals negative omega squared times x     Relació entre l'acceleració i la posició

a = acceleració (m/s2)
ω = velocitat angular (rad/s)
x = posició (m)


F equals m times a equals negative m times omega squared times x
k equals m times omega squared
omega equals square root of k over m end rootRelació entre MHS i la constant elàstica

F = força (N)
m = massa (kg)
a = acceleració (m/s2)
k = constant elàstica (N/m)
ω = velocitat angular (rad/s)


omega equals square root of g over l end root     Freqüència angular d'un pèndol

ω = velocitat angular (rad/s)
g = acceleració de la gravetat (m/s2)
l = longitud del pèndol (m)


T equals fraction numerator 2 times straight pi over denominator omega end fraction     Període del MHS

T = període (s)
ω = velocitat angular (rad/s)


E subscript c equals 1 half times m times v squared     Energia cinètica

Ec = energia cinètica (J)
m = massa (kg)
v = velocitat (m/s)


E subscript p equals 1 half times k times x squared     Energia potencial

Ep = energia potencial (J)
k = constant elàstica (N/m)
x = posició (m)


E subscript m equals 1 half times k times A squared     Energia mecànica

Em = energia mecànica (J)
k = constant elàstica (N/m)
A = amplitud (m)


E subscript m equals E subscript c plus E subscript p     Energia mecànica

Em = energia mecànica (J)

Ec = energia cinètica (J)
Ep = energia potencial (J)y equals A times sin space left parenthesis space omega times t plus theta subscript o right parenthesis
y equals A times cos space left parenthesis space omega times t plus theta subscript o right parenthesis

     Relació posició temps d'un MHS

y = posició (m)
A = amplitud (m)
ω = velocitat angular (rad/s)
t = temps (s)
θo = angle inicial


v space equals space lambda over T equals lambda times f     velocitat de propagació d'una ona

v = velocitat de propagació (m/s)
λ = longitud d'ona (m)
T = període (s)
f = freqüència (Hz)


https://dl.dropboxusercontent.com/u/9098134/unitat%206/131_lequaci_dones.html