Metabolisme (part 1)

1. Metabolisme

Concepte i Tipus

El metabolisme és el conjunt de reaccions químiques que es produeixen a l'interior de les cèl·lules i que condueixen a la transformació d'unes biomolècules en d'altres. Les diferents reaccions químiques del metabolisme s' anomenen vies metabòliques i les molècules que hi intervenen s'anomenen metabòlits. Les substàncies finals d'una via metabòlica s' anomenen productes. Les connexions que hi ha entre diferents vies metabòliques reben el nom de metabolisme intermediari. Totes les reaccions del metabolisme estan regulades per enzims, que són específics per a cada metabòlit inicial o substrat i per a cada tipus de transformació.

1.1 CATABOLISME I ANABOLISME

Es poden considerar dues fases en el metabolisme: una de degradació de matèria orgànica o catabolisme i una altra de construcció de matèria orgànica o anabolisme

Catabolisme: És la transformació de molècules orgàniques complexes en d’altres senzilles. En el procés s’allibera energia que s’emmagatzema en els enllaços fosfat de l’ATP

Anabolisme: És la síntesi de molècules orgàniques complexes a partir d’altres biomolècules més senzilles, per la qual cosa es necessita energia, proporcionada per l’ATP .