Publicitat visual i audiovisual

Publicitat.

Què és la publicitat?


La publicitat és una activitat de comunicació massiva que permet, mitjançant el màrqueting (tècnica de conèixer el mercat i de saber vendre) i a través de canals de difusió, transmetre missatges de promoció del producte a vendre, de serveis o qualsevol altra cosa a un públic objectiu. En la publicitat no es difonen només informació i missatges sinó que també manté econòmicament molts mitjans per als quals és la principal font d'ingressos.

Amb la comunicació massiva es pretén informar, persuadir i aconseguir un comportament determinat de les persones que reben la informació; per això la publicitat investiga i analitza el públic i context social servint-se de diferents disciplines com la psicologia, sociologia, antropologia, estadística i economia entre altres.Què és i per a què serveix la publicitat?

La publicitat és un mitjà de comunicació que serveix per informar els consumidors dels avantatges d'un determinat producte o servei anunciat pel seu fabricant.

Des d'aquest punt de vista sembla que la publicitat ajuda el consumidor a prendre millor les seves decisions quan ha de comprar un producte. Així, qualsevol consumidor, mirant els espots televisius, pot conèixer les característiques d'alguns dels productes que hi ha a la venda i gaudir d'una bona informació quan en vulgui comprar un.

Però ens podem preguntar si això que, en principi, sembla lògic i senzill és realment cert.

La publicitat fa arribar un missatge, a un grup de consumidors prèviament escollit, perquè comprin un producte o per mantenir la seva clientela. Abans d'organitzar una campanya publicitària per llançar o reforçar un producte al mercat, les empreses comercials seleccionen molt bé el públic a què s'adreça el producte. L'objectiu final de la publicitat és aconseguir que es compleixi aquesta fórmula màgica: 

AlDA.

 • Atenció: aconseguir cridar l'atenció al consumidor.
 • Interès: despertar el seu interès.
 • Desig: provocar-li atracció.
 • Adquisició: aconseguir que finalment adquireixi el producte.


Tres paraules clau:

 • Empresa

L’activitat publicitària és inseparable de l’activitat empresarial i econòmica. La publicitat està integrada en l'activitat de les empreses, i en potencia el desenvolupament en estimular la demanda de productes i la fidelitat del consumidor a les marques i a les mateixes empreses.

Quan les empreses fan publicitat reben el nom d'anunciants. Els anunciants utilitzen la publicitat per comunicar-se amb els consumidors i fer-los arribar missatges comercials sobre els productes, la marca o qualsevol altre aspecte de l’empresa. 

La publicitat és una forma de comunicació comercial massiva que, a través d’un llenguatge atractiu i suggeridor, busca aconseguir que el públic s’interessi pel producte que anuncia.

 • Màrqueting

El màrqueting és un conjunt de tècniques que, coordinades entre si, afavoreixen la creació, distribució i venda dels productes de les empreses, amb l'objectiu de satisfer les necessitats del consumidor i a la vegada oferir un benefici econòmic.

Per tant, el consumidor és el centre de tota l'activitat de màrqueting, i la publicitat forma part de la política de comunicació del màrqueting. 

 • Comunicació.

En un esquema convencional, l'emissor fa arribar a un receptor un missatge a través d'un canal. Quan l’esquema obeeix a procés publicitari la resposta és imprescindible.

Es considera que un missatge publicitari sense resposta per part del receptor és un missatge tècnicament incorrecte. En publicitat, per tant, el receptor no és passiu sinó actiu, de manera que la seva resposta s'ha de fer evident, per exemple, amb la compra d'un producte o amb un canvi d'hàbits o actituds. Publicitat, relacions públiques i propaganda

Tot i que indubtablement mantenen punts de contacte, s'han de diferenciar clarament aquests tres tipus d'activitats comunicatives, d’acord amb el seu objectiu específic: 

 • La publicitat, com ja heu vist, indueix un públic determinat a l'acció de compra o consum.
 • Les relacions públiques vetllen per la imatge pública i predisposen els ciutadans a favor d'una empresa, organisme, institució o individu.
 • La propaganda indueix a creure en una determinada ideologia i a obrar a favor


La indústria de la seducció

Tota imatge representa sempre una visió subjectiva de la realitat. En el cas de la publicitat es busca, de manera deliberada, una visió deformada del món real, la que millor es correspongui amb la seva intencionalitat persuasiva.

Són excepcionals els casos en què, buscant notorietat, mostren escenes que puguin generar rebuig en certs sectors socials.

La publicitat transformar els objectes reals en referents idealitzats.

 • La publicitat ens presenta un món irreal, en el qual predomina l'alegria i felicitat, que no es correspon amb la realitat.
 • La publicitat s'insereix en la premsa o en els programes de televisió, en contrast amb la resta de la informació, en la qual predominen les notícies negatives.
 • Algunes campanyes de publicitat han buscat la notorietat per mitjà de l'originalitat, arribant a oferir imatges impactants i provocadores.
 • Aquest és el cas de les campanyes de Benetton, que inclouen imatges que poden resultar desagradables, per aconseguir notorietat.
 • La majoria dels elements que apareixen en les imatges publicitàries han estat retocats, en algun moment del procés de producció, per aconseguir efectes estètics.
 • Alguns productes reals se substitueixen per altres que tinguin una millor aparença. La imatge aparentment perfecta d'una persona, sovint està formada amb parts del cos de diferents models.
 • Actualment hi ha programes d'ordinador que, mitjançant el tractament digital, aconsegueixen transformar una imatge per donar-li l'aparença desitjada.

  


L'estereotip representa una visió simplificada i estàtica de la realitat que resulta fàcil d'identificar. Hi ha una tendència generalitzada a fer ús dels estereotips perquè faciliten el pensament i la comunicació.

Hi ha el debat de si la publicitat crea estereotips o simplement fa ús dels ja existents. Resulta aventurat, si més no, afirmar una cosa o l'altra, el que si sembla més clar és que els missatges publicitaris acaben reforçant i amplificant uns determinats models socials.

 • Per fer arribar els seus missatges a la majoria, la publicitat pren uns referents que, per les necessitats de concreció del missatge, se simplifiquen creant així una sèrie d'estereotips que no apareixen amb tanta simplicitat en la vida real.
 • La publicitat simplifica els models socials creant estereotips reiteratius: la mestressa de casa, l'home de negocis, el jove dinàmic, etc. Cada oferta comercial té el seu referent definit.
 • Aquests models van calant en el subconscient col·lectiu i acaben generalitzant.
 • No tots els grups socials són igualment permeables. Els nens, els joves i les persones amb menor nivell cultural, es troben entre els grups més influenciables.
 • Aquests estereotips representen una escala de valors que solen coincidir amb els valors dominants en la nostra societat. Són les empreses més poderoses, les que inverteixen més en publicitat.
 • La societat de la informació porta els mateixos missatges a tots els llocs, per això els estereotips culturals acaben sent universals.
  D'aquest procés de creació d'estereotips en són responsables tots els mitjans de comunicació.
 • Hi ha exemples de com una hàbil utilització dels estereotips influeix decisivament en l'increment de les vendes. 
  Aquesta funció estereotipadora de la publicitat promou un tipus d'ideari col·lectiu que té molt a veure amb el sexisme, la competitivitat, l'individualisme i una visió de la societat manifestament conservadora.


El material d'aquest lliurament utilitza com a fonts lloc web públics com: culturaaudiovisual.salvicanadell.cat