Material del 2n lliurament

En aquest llibre trobareu les explicacions que necessiteu pel que fa a la gramàtica així com els recursos lingüístics que necessiteu per resoldre les situacions comunicatives del mòdul.

2. Formació del plural

FORMACIÓ DEL PLURAL

Com veieu en alemany hi ha moltes maneres de fer el plural. En aquesta taula les teniu sintetitzades:

Singular

Plural

der Koffer

die Koffer

-

Paraules acabades en:
-er, -en, -el, -chen, -lein

der Apfel

die Äpfel

¨

der Tisch

die Tische

-e

Molts monosíl·labs de qualsevol gènere

die Maus

die Mäuse

-¨e

das Kind

die Kinder

-er

neutres monosíl·labs
alguns masculins

der Mann

die Männer

-¨er

die Lampe

die Lampen

-n

molts femenins

die Uhr

die Uhren

-en

der Student

die Studenten

-en

declinació en -n

das Kind

die Kinder

-er

nombres acabats en -a, -i -o
i moltes estrangeresExcepcions:

a, o, u canvien el plural generalment a ä, ö, ü