Material del 2n lliurament

Site: Cursos IOC - Batxillerat
Course: Segona llengua Alemany I ~ gener 2020
Book: Material del 2n lliurament
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 26 September 2021, 5:15 AM

Description

En aquest llibre trobareu les explicacions que necessiteu pel que fa a la gramàtica així com els recursos lingüístics que necessiteu per resoldre les situacions comunicatives del mòdul.

1. El gènere i els articles

En alemany hi ha tres gèneres: masculí, femení i neutre.

Masculí Femení Neutre Plural
Article determinat der die das die
Article indeterminat ein

eine

ein ----

der Tisch: la taula 

die Tasche: la bossa

das Auto: el cotxe

Com veieu els géneres no coincideixen amb el català i tampoc funcviona com l'anglès, en el sentit que el neutre és el determinant dels objectes. Per tant, és molt important que quan estudiem vocabulari, estudiem les paraules amb el seu génere.

1.1. Regles sobre el génere en alemany

1.2. L'article determinat i indeterminat

En alemany tenim els articles determinats (Bestimmter Artiklel) i els indeterminats (Unbestimmter Artikel). Els articles, igual que en català, es declinen (canvien de forma segons la paraula que acompanyen). Però la declinació en alemany no depèn tan sols del gènere i el nombre de la paraula a qui acompanyen, sinó també de la funció (cas) que fa aquesta paraula a la frase.

La forma d'aquest articles en Nominatiu (és a dir, quan acompanyen a una paraula que fa la funció de subjecte) és la següent:


2. Formació del plural

FORMACIÓ DEL PLURAL

Com veieu en alemany hi ha moltes maneres de fer el plural. En aquesta taula les teniu sintetitzades:

Singular

Plural

der Koffer

die Koffer

-

Paraules acabades en:
-er, -en, -el, -chen, -lein

der Apfel

die Äpfel

¨

der Tisch

die Tische

-e

Molts monosíl·labs de qualsevol gènere

die Maus

die Mäuse

-¨e

das Kind

die Kinder

-er

neutres monosíl·labs
alguns masculins

der Mann

die Männer

-¨er

die Lampe

die Lampen

-n

molts femenins

die Uhr

die Uhren

-en

der Student

die Studenten

-en

declinació en -n

das Kind

die Kinder

-er

nombres acabats en -a, -i -o
i moltes estrangeresExcepcions:

a, o, u canvien el plural generalment a ä, ö, ü

3. Buscar el gènere i el nombre d'una paraula al diccionari

Com trobem el gènere i la forma del plural al diccionari?

En el Diccionari on-line PONS el plural s'especifica de la següent manera:

Mann <-(e)s, Männer> [man, pl: ˈmɛnɐ] SUBST m

Normalment els diccionaris que contenen les formes del plural fan servir aquesta fórmula:

<-(e)s, Männer> o aquesta: <-(e)s, -“er>

El verd correspon a la forma del genitiu i el groc al plural.Tisch, m <-(e)s, -e> la mesa f

La m i la f especifiquen el gènere. Aquesta paraula és masculina en alemany i femenina en castellà.Lampe, f <-, -n> lámpara f

4. La negació

DIE NEGATION

Es gibt drei Formen (3 formes): NEIN, KEIN-, NICHT

  1. Per negar tota una frase fem servir NEIN

Bist du verheiratet? Nein, ich bin ledig.

  1. KEIN-, es fa servir per respondre negativament a preguntes en que l’objecte no té article o té un article indeterminat.

Zum Beispiel: Hast du Kinder? Nein, ich habe keine Kinder.

Hast du ein Auto? Nein, ich habe kein Auto.

  1. Per negar adjectius, adverbis, verbs, possessius o substantius amb article determinat es fa servir NICHT

Z.B: Ist der Tisch neu? Nein, er ist nicht neu.

Ich wohne nicht in Berlin.

Ich fahre nicht gern

Hast du die Adresse? Nein, ich habe die Adresse nicht.

Ist das dein Kuli? Nein , das ist nicht mein Kuli.

JA-DOCH-NEIN

Eine Frage kann man mit Ja oder Nein antworten aber eine negative Frage kann man nur mit Doch oder Nein antworten.

Z. B. Magst du Pizza?

Ja, ich mag Pizza

Nein, ich mag keine Pizza

Magst du keine Pizza?

Doch, ich mag Pizza

Nein, ich mag keine Pizza.

5. Els pronoms personals

Pronoms personals (Personalpronomen)
 
ich jo
du tu
er ell
sie ella
es alló
wir nosaltres
ihr vosaltres
sie ells, elles
Sie vosté, vostès
du i Sie
Hi ha dues maneres d'adreçar-se a algú en alemany. La forma cortès Sie, que podríem traduir com a vostè o vostès, i la informal du, que podríem traduir com tu.
La forma Sie s'acostuma a fer servir entre adults que no es coneixen o que es coneixen poc. En canvi, la forma du es fa servir entre amics, familiars i amb els nens.
Resultat d'imatges de personalpronomen aleman

6. Els pronoms possessius

Els pronoms possessius indiquen possessió. Igual que els articles, es conjuguen en funció del gènere, el nombre de la paraula que acompanyen:

"Das ist meine Mutter (f)"

"Das ist mein Vater (m.)"

La forma des pronoms possessius en nominatiu és la següent:
7. Conjugació dels verbs en present

Verbs
Present (Präsens)
L'acabament dels verbs depèn del subjecte de la frase. Per exemple, ich komme (jo vinc / jo estic venint),du kommst (tu vens / tu estàs venint), er/sie kommt (ell/a ve / ell/a estan venint). Així doncs:
  • 1ª persona (ich): -e
  • 2ª persona (du): -st
  • 2ª persona (Sie): -en
  • 3ª persona (er, sie, es): -t
I en plural és fa de la següent manera:
  • 1ª persona del plural (wir): -en
  • 2ª persona del plural (ihr): -t
  • 3ª persona del plural (sie): -en
Conjugació  Significat
ich leb-ejo visc
du leb-sttu vius
er/sie/es leb-tell/ella viu
wir leb-ennosaltres  vivim
ihr leb-tvosaltres viviu
sie leb-enells/elles viuen
Sie lebenvostè/vostès viuen

7.1. Haben und sein

Hi ha dos verbs bàsics, com són sein (ser/estar) i haben (tenir) que són irregulars:
Resultat d'imatges de haben und sein