L5ACR1_Tramesa

Els exercicis a realitzar són:

1. (3p) La incertesa amb la qual es mesura la velocitat d'una pilota de 110 space gés de 300 space m divided by s i la corresponent a la velocitat d'un protó és de 260 space m divided by s. Calculeu la mínima indeterminació amb què es mesuren les seves posicions.

Dades: h equals 6 comma 63 times 10 to the power of negative 34 end exponent space J times sm subscript p equals 1 comma 67 times 10 to the power of negative 27 end exponent space k g

2. (3p) Se sap que la sensibilitat de l'ull humà a la llum està compresa entre una longitud d'ona de 380 space n m i 750 space n m, el que s'anomena l'espectre visible. Determineu:

Dades: h equals 6 comma 63 times 10 to the power of negative 34 end exponent space J times sc equals 3 times 10 to the power of 8 space m divided by s1 n m equals 10 to the power of negative 9 end exponent space m

a) L'energia d'un fotó de longitud d'ona de 580 space n m.

b) La quantitat de moviment dels fotons per una longitud d'ona de 580 space n m.

3. (4p) Si el treball d'extracció per a un determinat metall és 3.4 times 10 to the power of negative 19 end exponent space J, calculeu:

Dades: h equals 6 comma 63 times 10 to the power of negative 34 end exponent space J times sc equals 3 times 10 to the power of 8 space m divided by s1 space n m equals 10 to the power of negative 9 end exponent space mq subscript e equals 1 comma 6 times 10 to the power of negative 19 end exponent C

a) El llindar de freqüència per sota del qual no hi ha efecte fotoelèctric en aquest metall.

b) El potencial de frenada que s'ha d'aplicar perquè els electrons emesos no arribin a l'ànode si la llum incident és de 690 space n m.

Com fer-ho:

  • Heu d'enviar les solucions en un únic fitxer pdf.
  • Heu d'anomenar el fitxer correctament: Cognom1_Cognom2_Nom_FS2B1_L5.pdf
  • La mida màxima del fitxer a enviar és 5 Mb.
  • Heu d'incloure la resolució dels exercicis, indicant tots els passos i justificant tots els resultats.

Criteris de correcció:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  • Cada apartat val el mateix si no s'especifica el contrari (Per exemple, si un exercici val 5 punts en total i té cinc apartats, cada apartat val 1 punt). 
  • El 50% de la nota prové del procediment i l'altre 50% del resultat.
  • Els factors de conversió han d'estar ben fets i amb la notació adequada. Si no es fa, es considerarà que el procediment no és correcte.
  • Si les unitats s'ometen o estan equivocades, es descomptarà un 20% del valor de l'exercici o apartat.
  • Els resultats s'han d'expressar en notació científica. Si no es fa, es descomptarà un 20% del valor de l'exercici o apartat.
  • Si l'enunciat demana justificació i no hi ha una explicació justificada amb paraules, es descomptarà el 100% del valor de l'exercici o apartat.