L4ACR1_Tramesa

Els exercicis a realitzar són:

1. (6p) Una mostra radioactiva disminueix des de 10 to the power of 14 end exponent a 10 to the power of 10 end exponent nuclis en 23 dies. Calculeu:

a) La constant radioactiva lambda.

b) El període de semidesintegració T subscript 1 divided by 2 end subscript.

c) El nombre d'àtoms al cap de 6 dies si partim de la mostra de 10 to the power of 9 end exponent nuclis.

2. (4p) Tenim una mostra de potassi-39, K presubscript 19 presuperscript 39. Sabent que la seva massa atòmica és Error converting from MathML to accessible text. (unitats de massa atòmica), calculeu:

Dades: Error converting from MathML to accessible text.Error converting from MathML to accessible text.Error converting from MathML to accessible text. 

a) L'energia d'enllaç.

b) L'energia d'enllaç per nucleó.

Com fer-ho:

  • Heu d'inserir totes les imatges en un únic fitxer pdf.
  • Heu d'anomenar el fitxer correctament: Cognom1_Cognom2_Nom_FS2B1_L4.pdf
  • La mida màxima del fitxer a enviar és 5 Mb.
  • Heu d'incloure la resolució dels exercicis, indicant tots els passos i justificant tots els resultats.

Criteris de correcció:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  • Cada apartat val el mateix si no s'especifica el contrari (Per exemple, si un exercici val 5 punts en total i té cinc apartats, cada apartat val 1 punt). 
  • El 50% de la nota prové del procediment i l'altre 50% del resultat.
  • Els factors de conversió han d'estar ben fets i amb la notació adequada. Si no es fa, es considerarà que el procediment no és correcte.
  • Si les unitats s'ometen o estan equivocades, es descomptarà un 20% del valor de l'exercici o apartat.
  • Els resultats s'han d'expressar en notació científica. Si no es fa, es descomptarà un 20% del valor de l'exercici o apartat.
  • Si l'enunciat demana justificació i no hi ha una explicació justificada amb paraules, es descomptarà el 100% del valor de l'exercici o apartat.