L3ACR1_Tramesa

L'exercici a realitzar és:

1. Un satèl·lit geoestacionari és el que gira al voltant de la Terra en una òrbita equatorial, mantenint-se sempre sobre el mateix punt terrestre. D'aquest tipus són els satèl·lits de comunicacions, com ara el Hispasat-1D. Podeu veure la seva situació en aquesta web:

http://www.n2yo.com/?s=27528

Sabent que la seva massa és de 1255 space k g, calcula:

Dades: R subscript T equals 6 comma 37 times 10 to the power of 6 space m semicolon space M subscript T equals 5 comma 98 times 10 to the power of 24 space k g semicolon space G equals 6 comma 67 times 10 to the power of negative 11 end exponent space N times m squared divided by k g squared

a) El seu període orbital al voltant de la Terra.

b) L'altura del satèl·lit sobre la superfície de la Terra.

c) La seva velocitat orbital.

d) El treball que ha costat pujar-lo des de la superfície terrestre fins a l'altura on es troba.

e) L'energia mecànica del satèl·lit en òrbita.

Com fer-ho:

  • Heu d'inserir totes les imatges en un únic fitxer pdf.
  • Heu d'anomenar el fitxer correctament: Cognom1_Cognom2_Nom_FS2B1_L3.pdf
  • La mida màxima del fitxer a enviar és 5 Mb.
  • Heu d'incloure la resolució dels exercicis, indicant tots els passos i justificant tots els resultats.

Criteris de correcció:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  • Cada apartat val el mateix si no s'especifica el contrari (Per exemple, si un exercici val 5 punts en total i té cinc apartats, cada apartat val 1 punt). 
  • El 50% de la nota prové del procediment i l'altre 50% del resultat.
  • Els factors de conversió han d'estar ben fets i amb la notació adequada. Si no es fa, es considerarà que el procediment no és correcte.
  • Si les unitats s'ometen o estan equivocades, es descomptarà un 20% del valor de l'exercici o apartat.
  • Els resultats s'han d'expressar en notació científica. Si no es fa, es descomptarà un 20% del valor de l'exercici o apartat.
  • Si l'enunciat demana justificació i no hi ha una explicació justificada amb paraules, es descomptarà el 100% del valor de l'exercici o apartat.