L2ACR1_Tramesa

Els exercicis a realitzar són:

1. (5p) Disposem de les dades següents d'una ona unidimensional i transversal:

Error converting from MathML to accessible text.

Error converting from MathML to accessible text.

Error converting from MathML to accessible text.

Calculeu:

a) La pulsació, el període i la freqüència d'aquesta ona.

b) L'amplitud d'ona.

c) La longitud d'ona i el nombre d'ona.

d) L'equació de l'ona si per a Error converting from MathML to accessible text. el focus està en mínim.

e) En l'instant inicial, a quina distància del focus tindrem un punt de la ona que estigui situat a una amplitud positiva de Error converting from MathML to accessible text. m.

2. (5p) En una cubeta d'ones es generen ones transversals planes de Error converting from MathML to accessible text.d'amplitud. El generador fa Error converting from MathML to accessible text. oscil·lacions cada Error converting from MathML to accessible text.. La vora de la cubeta es troba a Error converting from MathML to accessible text. de distància, i les ones tarden Error converting from MathML to accessible text. a arribar-hi. Determina:

a) L'equació de les ones generades en la superfície de la cubeta (en unitats del SI).

Les ones fan oscil·lar un tap de suro de Error converting from MathML to accessible text. que es troba a la cubeta, amb un moviment vibratori harmònic. Calcula:

b) L'energia mecànica total del suro.

c) L'energia cinètica del suro quan la seva elongació és de Error converting from MathML to accessible text..

Com fer-ho:

  • Heu d'enviar les solucions en un únic fitxer pdf.
  • Heu d'anomenar el fitxer correctament: Cognom1_Cognom2_Nom_FS2B1_L2.pdf
  • La mida màxima del fitxer a enviar és 5 Mb.
  • Heu d'incloure la resolució dels exercicis, indicant tots els passos i justificant tots els resultats.

Criteris de correcció:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  • Cada apartat val el mateix si no s'especifica el contrari (Per exemple, si un exercici val 5 punts en total i té cinc apartats, cada apartat val 1 punt). 
  • El 50% de la nota prové del procediment i l'altre 50% del resultat.
  • Els factors de conversió han d'estar ben fets i amb la notació adequada. Si no es fa, es considerarà que el procediment no és correcte.
  • Si les unitats s'ometen o estan equivocades, es descomptarà un 20% del valor de l'exercici o apartat.
  • Els resultats s'han d'expressar en notació científica. Si no es fa, es descomptarà un 20% del valor de l'exercici o apartat.
  • Si l'enunciat demana justificació i no hi ha una explicació justificada amb paraules, es descomptarà el 100% del valor de l'exercici o apartat.