L1ACR1_Tramesa

Els exercicis a realitzar són:

1. (5p) Una massa de Error converting from MathML to accessible text. unida a una molla de constant Error converting from MathML to accessible text., que es troba en un pla horitzontal i sense fricció, realitza un MHS que presenta una amplitud de Error converting from MathML to accessible text.. Determina:

a) L'energia potencial de la massa en Error converting from MathML to accessible text..

b) L'energia cinètica en Error converting from MathML to accessible text..

c) L'energia potencial màxima.

d) La velocitat en Error converting from MathML to accessible text..

e) L'energia cinètica i la velocitat màximes.

2. (5p) Una massa de Error converting from MathML to accessible text. està enganxada a l'extrem inferior d'una molla, de massa insignificant, que penja en vertical. Es desplaça la massa de la seva situació d'equilibri i comença un MHS.

Si la velocitat màxima que assoleix la massa en aquest moviment és de Error converting from MathML to accessible text. i la seva freqüència és de Error converting from MathML to accessible text., determina:

a) La freqüència angular.

b) L'amplitud del moviment.

c) La constant d'elasticitat de la molla.

d) El període d'oscil·lació.

e) L'energia mecànica de l'objecte.

Com fer-ho:

  • Heu d'enviar les solucions en un únic fitxer pdf.
  • Heu d'anomenar el fitxer correctament: Cognom1_Cognom2_Nom_FS2B1_L1.pdf
  • La mida màxima del fitxer a enviar és 5 Mb.
  • Heu d'incloure la resolució dels exercicis, indicant tots els passos i justificant tots els resultats.

Criteris de correcció:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  • Cada apartat val el mateix si no s'especifica el contrari (Per exemple, si un exercici val 5 punts en total i té cinc apartats, cada apartat val 1 punt). 
  • El 50% de la nota prové del procediment i l'altre 50% del resultat.
  • Els factors de conversió han d'estar ben fets i amb la notació adequada. Si no es fa, es considerarà que el procediment no és correcte.
  • Si les unitats s'ometen o estan equivocades, es descomptarà un 20% del valor de l'exercici o apartat.
  • Els resultats s'han d'expressar en notació científica. Si no es fa, es descomptarà un 20% del valor de l'exercici o apartat.
  • Si l'enunciat demana justificació i no hi ha una explicació justificada amb paraules, es descomptarà el 100% del valor de l'exercici o apartat.