L5ACR21_Comentari de text_Mosterín


Llegiu amb atenció els següent text i contesteu les preguntes subsegüents.