L5ACR11_Comentari de text

 

Llegiu amb atenció els següent text i contesteu les preguntes subsegüents.  

"Podem girar l'esquena a la igualtat? No és legítim cap govern que no tracti amb igual consideració la sort de totes les persones a les quals governa i a les quals exigeix lleialtat. La igualtat de consideració és la virtut sobirana de la comunitat política -sense ella el govern és només una tirania-, i quan la riquesa d'una nació està distribuïda molt desigualment, com passa avui dia amb la riquesa fins i tot a les nacions més pròsperes, es pot sospitar de la igualtat de consideració. En efecte, la distribució de la riquesa és producte de l'ordre legal: la riquesa d'una persona depèn enormement de les lleis que hagi promulgat la seva comunitat (no només de les lleis que regulen la propietat, el robatori, els contractes i la responsabilitat civil, sinó de la legislació sobre benestar, la legislació fiscal, la de caràcter laboral, les lleis sobre drets civils, la legislació que regula el medi ambient i altres legislacions per a pràcticament tot). Quan un govern promulga o sosté un conjunt de lleis en lloc d'un altre, no només es pot predir que la vida d'algunes persones empitjorarà per aquesta decisió, sinó també, en gran mesura, quines persones seran."

Ronald DWORKIN, Virtut sobirana (adaptat)

·       Fes un resum de les idees principals del text. (5 punts) Extensió màxima: 2 o 3 línies.

·       Explica la següent afirmació: "sense ella el govern és només una tirania". (1 punt) Extensió màxima: 2 o 3 línies.

·       Bakunin, des de la seva posició política, en què estaria d’acord i en què en contra de la proposta del text? (Raona la resposta) (3 punt) Extensió màxima: 3 o 4 línies.

·       Examinant la situació de la nostra societat, estàs d'acord amb el que diu DWORKIN o no? Argumenta la teva resposta.(1 punt) Extensió màxima: 10 o 12 línies.