L3ACR1

Respon les preguntes següents


1. Quins són els principis generals de l’hilemorfisme aristotèlic? (màxim: 100 paraules).


2. Assenyala les tesis principals del mecanicisme (màxim: 80 paraules).