ZL1ACR21_Els sabers


Quatre qüestions: 

1) Quin dels sabers de la divisió que ofereix Max Scheler es correspon amb el saber teorètic aristotèlic? [2 punts].

2) S'identifiquen totalment el saber tècnic segons Max Scheler i segons la filosofia de tendència neoescolàstica? justifica la resposta [3 punts].

3) Quins sabers segons la tendència neoescolàstica podrien ésser qualificats de teorètics segons Aristòtil?  [2 punts].

4) Quina és la diferència principal entre el saber tècnic i l'artístic en la divisió neoescolàstica? [3 punts].