ZL1ACR12_Iniciació al comentari de text


Llegiu amb atenció els següent text i contesteu les preguntes subsegüents.

El coneixement humà consisteix en judicis (afirmacions) i conjunts ordenats de judicis (raonaments) amb els quals podem construir teories que pretenen explicar el que passa al món. Però tant els judicis com els raonaments i les teories s'expressen en proposicions que estan constituïdes amb símbols (lingüístics), i el problema bàsic de tot símbol és esbrinar-ne el significat. El coneixement humà és un coneixement simbòlic, és a dir, no consisteix en la relació immediata entre l'enteniment i l'objecte, sinó que l'enteniment es representa l'objecte per mitjà d'una entitat de naturalesa diferent: un conjunt de taules materials, de fusta, de ferro, rodones, rectangulars... és de naturalesa diferent al concepte de taula. La paraula (o el concepte) taula és un símbol definit que ens serveix per expressar el nostre coneixement d'un conjunt d'objectes diversos que tenen algunes característiques comunes. Així, si el coneixement humà opera amb símbols, la relació entre els símbols, el que se simbolitza (sigui el que sigui) i els mecanismes i estructures d'aquestes relacions constituiran, sens dubte, un problema central en la teoria del coneixement.

J. L. BLASCO, T. GRIMALTOS. Teoria del coneixement

Expliqueu breument —entre cinquanta i vuitanta paraules— les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.

Passos a seguir:

 • Fer unes quantes lectures atentes del text
 • Com deduir el tema? Fixa't en els substantius que es repeteixen, t'orientaran sobre el tema del text.
 • Quines idees s'expressen al voltant d'aquest tema? Apunta les idees generals
 • Com es relacionen aquestes idees (per cronologia, causa-efecte...)?
 • Redacta el resum una quantes vegades embastant les idees del text : evita fer repeticions, divagacions.
 • Escriu oracions curtes i fixa't en què cada oració tingui el seu subjecte.

A tenir en compte:

 • Es important escriure el resum sense copiar expressions del text.
 • Evita expressions com “el text diu...”
 • En un resum no es posen exemples.
 • Fixa't en els connectors que utilitzes, si són causals, condicionals...i si realment reflecteixen el que diu el text.
 • No posis opinions personals ni aportis informació que no està en el text.