Mòdul professional 7: desenvolupament web en entorn servidor

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 12

Unitats formatives que el componen:

UF 1: programació web en entorn servidor. 30 hores

UF 2: generació dinàmica de pàgines web. 30 hores

UF 3: tècniques d’accés a dades. 30 hores

UF 4: serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs híbrids. 42 hores