RA1. Identifica els sistemes informàtics analitzant la seva organització i funcionament segons el tipus d’empresa.

- Criteris d’avaluació:

a)    Reconeix les diferents formes d’organització informàtica.

b)    Distingeix entre client i servidor.

c)     Identifica els diferents tipus d’usuaris i les seves funcions.

d)    Identifica els diferents elements del maquinari i els seus perifèrics.

e)    Diferencia els diferents tipus de sistemes operatius.

f)      Coneix les funcions principals dels sistemes operatius en funció del sistema d’organització informàtica de l’empresa.

g)    Distingeix les funcions del sistemes operatius en la organització digital de la informació.

h)    Aplica les normes de seguretat informàtica.

 

RA2.  Instal·la i actualitza aplicacions informàtiques relacionades amb la tasca administrativa
raonant els passos a seguir en el procés.

- Criteris d’avaluació:

a)    Identifica els requisits mínims i òptims per al funcionament de l'aplicació.

b)    Identifica i estableix les fases del procés d'instal·lació i actualització.

c)     Interpreta les especificacions tècniques del procés d'instal·lació.

d)    Configura les aplicacions segons els criteris establerts.

e)    Documenta  les incidències i el resultat final.

f)      Soluciona problemes en la instal·lació o integració amb el sistema informàtic.

g)    Elimina  i/o afegeix components de la instal·lació en l'equip.

h)    Respecta les llicències del programari.

i)      Utilitza el programari de seguretat i identifica el significat de la signatura digital.

 

RA3. Gestiona el correu i l'agenda electrònica manejant aplicacions especifiques.

- Criteris d’avaluació:

 a)  Descriu els elements que componen un correu electrònic.

 b)   Analitza les necessitats bàsiques de gestió de correu i agenda electrònica.

 c)  Configura diferents tipus de comptes de correu electrònic.

 d)  Opera amb la llibreta d’adreces.

 e)  Connecta  i sincronitza agendes de l'equip informàtic amb dispositius mòbils

 f)  Treballa amb totes les opcions de gestió de correu electrònic (etiquetes, filtres, carpetes i d’altres).

 g)   Utilitza opcions d'agenda electrònica.
 

- Continguts:

1.     Estructura informàtica de l’empresa:

1.1.   Organització.

1.2.   Xarxes.

1.3.   Tipus de xarxes.

1.4.   Client i servidor.

1.5.   Funcions dels usuaris.

1.6.   Elements del maquinari.

1.7.   Perifèrics d’entrada i sortida.

1.8.   Sistemes operatius. Tipus.

1.9.   Els sistemes operatius en la sincronització del maquinari i els perifèrics.

1.10.  Els sistemes operatius i la gestió i cerca d’informació  i organització de la informació. (Carpetes, arxius i altres).

1.11.  Seguretat informàtica.


2.     Instal·lació i actualització d'aplicacions:

2.1.   Tipus d'aplicacions ofimàtiques.

2.2.   Tipus de llicències programari.

2.3.   Necessitats dels entorns d'explotació.

2.4.   Requeriment de les aplicacions.

2.5.   Components i complements de les aplicacions.

2.6.   Procediments d'instal·lació i configuració.

2.7.   Diagnòstic i resolució de problemes.

2.8.   Tècniques d'assistència a l'usuari.

2.9.   Programari de seguretat. Tipus. Instal·lació.

2.10.  Signatura digital. Certificat digital de l’empresa.


 3.  Gestió de correu i agenda electrònica:

 3.1.  Tipus de comptes de correu electrònic.

 3.2.  Entorn de treball configuració i personalització.

 3.3.  Plantilles i firmes corporatives.

 3.4.  Fòrums de notícies. Configuració, ús i sincronització de missatges.

 3.5.  La llibreta de direccions importar, exportar, afegir contactes, crear llistes de distribució, posar la llista a disposició d’altres aplicacions ofimàtiques.        

 3.6.   Gestió de correus: enviar, esborrar, guardar, còpies de seguretat, entre d'altres.

3.7.  Gestió de l'agenda: cites<A[cites|citacions]>, calendari, avisos, tasques, entre d'altres.

3.8.   Sincronització amb dispositius mòbils.

3.9.   Tècniques d'assistència a l'usuari.