a) Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts

RA1. Elabora documents de textos utilitzant les opcions d'un processador de textos tipus.

Criteris d’avaluació:

a) Utilitza les funcions, prestacions i procediments dels processadors de textos i autoedició.

b) Identifica les característiques de cada tipus de document.

c) Redacta documents de text amb la destresa adequada i aplicant les normes d'estructura adequada en les dues llengües oficials.

d) Detecta i corregeix amb agilitat, les errades comeses, amb eines automatitzades de correcció en les dues llengües oficials.

e) Confecciona plantilles adaptades als documents administratius tipus.

f)  Confecciona índex i formularis.

g) Integra objectes, gràfics, taules i fulls de càlcul, i hipervincles entre d'altres.

h) Utilitza diferents formats d’emmagatzematge i de compressió d’arxius, i en reconeix les utilitats.

i) Recupera i utilitza la informació emmagatzemada.

j) Utilitza les funcions i utilitats que garanteixin les normes de seguretat, integritat i confidencialitat de les dades.

RA2. Elabora documents i plantilles manejant opcions del full de càlcul tipus.

Criteris d’avaluació:

a)   Utilitza els diversos tipus de dades i referència per a cel·les, rangs, fulls<A[fulls|fulles]> i llibres.

b)   Aplica fórmules i funcions entre fulls i entre llibres de càlcul.

c)    Utilitza, amb agilitat, fulls de càlcul per automatitzar tasques i funcions repetitives en l’àmbit de la seva competència.

d)   Genera i modifica gràfics de diferents tipus.

e)   Importa i exporta fulls de càlcul creats amb altres aplicacions i en altres formats.

f)     Utilitza  el full de càlcul com a base de dades: formularis, creació de llistats, filtrat, protecció i ordenació de dades.

g) Utilitza aplicacions i perifèrics per introduir textos, números, codis i imatges.

 

- Continguts:

1.     Elaboració de documents i plantilles mitjançant processadors de text:

1.1.   Tasques bàsiques.

1.2.   Format del text.

1.3.   Estils.

1.4.   Índex de continguts.

1.5.   Configuració de pàgina i documents.

1.6.   Organització de textos i gràfics.

1.7.   Creació i ús de plantilles.

1.8.   Creació i impressió de documents combinats.

2.     Elaboració de documents i plantilles mitjançant fulls de càlcul:

2.1.   Llibres, cel·les i dades.

2.2.   Utilització de fórmules i funcions.

2.3.   Creació de taules i gràfics dinàmics.

2.4.   Ús de plantilles i assistents.

2.5.   Importació i exportació de fulls de càlcul.

2.6.   Utilització d'opcions de treball en grup, control de versions, verificació de canvis, entre d'altres.

2.7.   Elaboració de diferents tipus de documents (pressuposts, factures, inventaris, entre d'altres).