a) Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts

RA1. Processa textos alfanumèrics en un teclat estès aplicant les tècniques mecanogràfiques.

- Criteris d’avaluació:

a)     Organitza els elements i espais de treball

b)     Manté la posició corporal correcta.

c)     Identifica la posició correcta dels dits a les files del teclat alfanumèric.

d)     Coneix  les funcions de posada en marxa del terminal informàtic.

e)     Empra coordinadament les línies del teclat alfanumèric i les tecles de signes i puntuació.

f)      Utilitza el mètode d'escriptura al tacte en paràgrafs de dificultat progressiva i en taules senzilles.

g)     Utilitza el mètode d'escriptura al tacte per realitzar textos en anglès.

h)     S'ha controlat la velocitat (mínim de 200 p.p.m.) i la precisió (màxim una falta per minut) amb l'ajuda d'un programa informàtic.

i)      Aplica les normes de presentació dels diferents documents de text.

j)      Localitza  i corregeix els errors mecanogràfics.

 

- Continguts:

1.    Procés de textos alfanumèrics en teclats estesos.

2.    Actitud corporal davant del terminal.

3.    Composició d'un terminal informàtic.

4.    Col·locació de dits.

5.    Escriptura de paraules simples.

6.    Escriptura de paraules de dificultat progressiva.

7.    Majúscules, numeració i signes de puntuació.

8.    Còpia de textos amb velocitat controlada.

9.    Escriptura de textos en anglès.

10.  Correcció d’errors.