El Pla d'Acció Tutorial està dissenyat per dur a terme un seguit d'activitats que complementin la docència del centre amb l'orientació laboral. Durant el curs lectiu, es realitzaran una sèrie d'activitats guiades on l'alumnat haurà d'anar completant les tasques proposades. Aquestes seran revisades i avaluades. La finalitat no en será una altre que la de proveir a l'alumnat de la capacitat d'autoavaluar-se les competències clau que la realitat que ens envolta ens demana. Alhora, aproparà l'estudiantat al que les empreses volen i necessiten.