a) Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts

RA1. Processa textos alfanumèrics en un teclat estès aplicant les tècniques mecanogràfiques.

- Criteris d’avaluació:

a)     Organitza els elements i espais de treball

b)     Manté la posició corporal correcta.

c)     Identifica la posició correcta dels dits a les files del teclat alfanumèric.

d)     Coneix  les funcions de posada en marxa del terminal informàtic.

e)     Empra coordinadament les línies del teclat alfanumèric i les tecles de signes i puntuació.

f)      Utilitza el mètode d'escriptura al tacte en paràgrafs de dificultat progressiva i en taules senzilles.

g)     Utilitza el mètode d'escriptura al tacte per realitzar textos en anglès.

h)     S'ha controlat la velocitat (mínim de 200 p.p.m.) i la precisió (màxim una falta per minut) amb l'ajuda d'un programa informàtic.

i)      Aplica les normes de presentació dels diferents documents de text.

j)      Localitza  i corregeix els errors mecanogràfics.

 

- Continguts:

1.    Procés de textos alfanumèrics en teclats estesos.

2.    Actitud corporal davant del terminal.

3.    Composició d'un terminal informàtic.

4.    Col·locació de dits.

5.    Escriptura de paraules simples.

6.    Escriptura de paraules de dificultat progressiva.

7.    Majúscules, numeració i signes de puntuació.

8.    Còpia de textos amb velocitat controlada.

9.    Escriptura de textos en anglès.

10.  Correcció d’errors.

 

 

 

 

 

 


a) Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts

RA1. Elabora documents de textos utilitzant les opcions d'un processador de textos tipus.

Criteris d’avaluació:

a) Utilitza les funcions, prestacions i procediments dels processadors de textos i autoedició.

b) Identifica les característiques de cada tipus de document.

c) Redacta documents de text amb la destresa adequada i aplicant les normes d'estructura adequada en les dues llengües oficials.

d) Detecta i corregeix amb agilitat, les errades comeses, amb eines automatitzades de correcció en les dues llengües oficials.

e) Confecciona plantilles adaptades als documents administratius tipus.

f)  Confecciona índex i formularis.

g) Integra objectes, gràfics, taules i fulls de càlcul, i hipervincles entre d'altres.

h) Utilitza diferents formats d’emmagatzematge i de compressió d’arxius, i en reconeix les utilitats.

i) Recupera i utilitza la informació emmagatzemada.

j) Utilitza les funcions i utilitats que garanteixin les normes de seguretat, integritat i confidencialitat de les dades.

RA2. Elabora documents i plantilles manejant opcions del full de càlcul tipus.

Criteris d’avaluació:

a)   Utilitza els diversos tipus de dades i referència per a cel·les, rangs, fulls<A[fulls|fulles]> i llibres.

b)   Aplica fórmules i funcions entre fulls i entre llibres de càlcul.

c)    Utilitza, amb agilitat, fulls de càlcul per automatitzar tasques i funcions repetitives en l’àmbit de la seva competència.

d)   Genera i modifica gràfics de diferents tipus.

e)   Importa i exporta fulls de càlcul creats amb altres aplicacions i en altres formats.

f)     Utilitza  el full de càlcul com a base de dades: formularis, creació de llistats, filtrat, protecció i ordenació de dades.

g) Utilitza aplicacions i perifèrics per introduir textos, números, codis i imatges.

 

- Continguts:

1.     Elaboració de documents i plantilles mitjançant processadors de text:

1.1.   Tasques bàsiques.

1.2.   Format del text.

1.3.   Estils.

1.4.   Índex de continguts.

1.5.   Configuració de pàgina i documents.

1.6.   Organització de textos i gràfics.

1.7.   Creació i ús de plantilles.

1.8.   Creació i impressió de documents combinats.

2.     Elaboració de documents i plantilles mitjançant fulls de càlcul:

2.1.   Llibres, cel·les i dades.

2.2.   Utilització de fórmules i funcions.

2.3.   Creació de taules i gràfics dinàmics.

2.4.   Ús de plantilles i assistents.

2.5.   Importació i exportació de fulls de càlcul.

2.6.   Utilització d'opcions de treball en grup, control de versions, verificació de canvis, entre d'altres.

2.7.   Elaboració de diferents tipus de documents (pressuposts, factures, inventaris, entre d'altres).


RA1. Identifica els sistemes informàtics analitzant la seva organització i funcionament segons el tipus d’empresa.

- Criteris d’avaluació:

a)    Reconeix les diferents formes d’organització informàtica.

b)    Distingeix entre client i servidor.

c)     Identifica els diferents tipus d’usuaris i les seves funcions.

d)    Identifica els diferents elements del maquinari i els seus perifèrics.

e)    Diferencia els diferents tipus de sistemes operatius.

f)      Coneix les funcions principals dels sistemes operatius en funció del sistema d’organització informàtica de l’empresa.

g)    Distingeix les funcions del sistemes operatius en la organització digital de la informació.

h)    Aplica les normes de seguretat informàtica.

 

RA2.  Instal·la i actualitza aplicacions informàtiques relacionades amb la tasca administrativa
raonant els passos a seguir en el procés.

- Criteris d’avaluació:

a)    Identifica els requisits mínims i òptims per al funcionament de l'aplicació.

b)    Identifica i estableix les fases del procés d'instal·lació i actualització.

c)     Interpreta les especificacions tècniques del procés d'instal·lació.

d)    Configura les aplicacions segons els criteris establerts.

e)    Documenta  les incidències i el resultat final.

f)      Soluciona problemes en la instal·lació o integració amb el sistema informàtic.

g)    Elimina  i/o afegeix components de la instal·lació en l'equip.

h)    Respecta les llicències del programari.

i)      Utilitza el programari de seguretat i identifica el significat de la signatura digital.

 

RA3. Gestiona el correu i l'agenda electrònica manejant aplicacions especifiques.

- Criteris d’avaluació:

 a)  Descriu els elements que componen un correu electrònic.

 b)   Analitza les necessitats bàsiques de gestió de correu i agenda electrònica.

 c)  Configura diferents tipus de comptes de correu electrònic.

 d)  Opera amb la llibreta d’adreces.

 e)  Connecta  i sincronitza agendes de l'equip informàtic amb dispositius mòbils

 f)  Treballa amb totes les opcions de gestió de correu electrònic (etiquetes, filtres, carpetes i d’altres).

 g)   Utilitza opcions d'agenda electrònica.
 

- Continguts:

1.     Estructura informàtica de l’empresa:

1.1.   Organització.

1.2.   Xarxes.

1.3.   Tipus de xarxes.

1.4.   Client i servidor.

1.5.   Funcions dels usuaris.

1.6.   Elements del maquinari.

1.7.   Perifèrics d’entrada i sortida.

1.8.   Sistemes operatius. Tipus.

1.9.   Els sistemes operatius en la sincronització del maquinari i els perifèrics.

1.10.  Els sistemes operatius i la gestió i cerca d’informació  i organització de la informació. (Carpetes, arxius i altres).

1.11.  Seguretat informàtica.


2.     Instal·lació i actualització d'aplicacions:

2.1.   Tipus d'aplicacions ofimàtiques.

2.2.   Tipus de llicències programari.

2.3.   Necessitats dels entorns d'explotació.

2.4.   Requeriment de les aplicacions.

2.5.   Components i complements de les aplicacions.

2.6.   Procediments d'instal·lació i configuració.

2.7.   Diagnòstic i resolució de problemes.

2.8.   Tècniques d'assistència a l'usuari.

2.9.   Programari de seguretat. Tipus. Instal·lació.

2.10.  Signatura digital. Certificat digital de l’empresa.


 3.  Gestió de correu i agenda electrònica:

 3.1.  Tipus de comptes de correu electrònic.

 3.2.  Entorn de treball configuració i personalització.

 3.3.  Plantilles i firmes corporatives.

 3.4.  Fòrums de notícies. Configuració, ús i sincronització de missatges.

 3.5.  La llibreta de direccions importar, exportar, afegir contactes, crear llistes de distribució, posar la llista a disposició d’altres aplicacions ofimàtiques.        

 3.6.   Gestió de correus: enviar, esborrar, guardar, còpies de seguretat, entre d'altres.

3.7.  Gestió de l'agenda: cites<A[cites|citacions]>, calendari, avisos, tasques, entre d'altres.

3.8.   Sincronització amb dispositius mòbils.

3.9.   Tècniques d'assistència a l'usuari.