Continguts 


   1. Components elèctrics i electrònics: 
                  1.1 Lleis i regles de l'electricitat: magnituds i unitats. 
                  1.2 Generació de corrent, efectes electromagnètics. 
                  1.3 Rectificació de corrent. 
   2. Funcionament característiques dels conjunts elèctrics i electrònics bàsics: 
         2.1 Característiques i constitució dels elements i conjunts elèctrics i electrònics bàsics. 
                  2.2 Funció dels components elèctrics i electrònics: semiconductors i acumuladors, entre d’altres. 
         2.3 Identificació de les funcions lògiques bàsiques digitals. 
         2.4 Resolució de circuits elèctrics. 
         2.5 Característiques dels aparells de mesura més usuals. 
         2.6 Magnituds i conceptes típics dels aparells de mesura.

Durada 33h