Tutoria 2n Curs - Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

 • UF1. Automatització d'habitatges
 • UF2. Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus
 • UF3. Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables
 • UF4. Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors
 • UF5. Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil

 • Resultats d'Aprenentatges:
  1. Concreta la realització de la memòria tècnica de les instal·lacions analitzant les condicions i característiques d’aquestes.
  2. Organitza l’elaboració de la memòria tècnica de les instal·lacions, determinantne el procés, les fases i les actuacions necessàries.
  3. Realitza la memòria tècnica de les instal·lacions aplicant els coneixements adquirits al llarg del cicle i la normativa vigent en cada cas.
  4. Presenta i defensa la memòria tècnica de les instal·lacions seguint el procediment establert.