Tutoria 1r Curs - Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

UF1. Equips, dispositius, materials i eines

UF2. Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges

UF3. Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries

UF4. Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors

UF5. Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques

UF1. Instal·lacions d'antenes
UF2. Instal·lacions de telefonia interior i d'intercomunicació

UF1. Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques

UF2. Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

UF1. Electrònica digital

UF2. Electrònica analògica

UF1. Corrent continu i electromagnetisme

UF2. Corrent altern

UF3. Màquines elèctriques

UF4. Seguretat en les instal·lacions electrotècniques