La literatura universal té com a finalitat ampliar la formació literària i humanística, adquirida durant les etapes educatives anteriors i en la matèries comunes de llengua i literatura del batxillerat. 

L'objecte d'estudi de la matèria és el discurs literari i pren com a base la lectura d'obres o de fragments representatius. Per mitjà de la literatura es pretén aprofundir en la seva visió del món i l'ampliï.