Pla de manteniment de màquines i equipaments

Documents sistema de gestió

Informació i/o informes del sistema de gestió de centre. Dades indicadors, auditories, No conformitats, accions correctores i accions de millora, 

Prevenció de Riscos Laborals