Tràmits del personal docent

Tramitar al centre

Absències per motius de salut

Permisos

Reduccions de jornada

Ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula

Tramitar a Serveis Territorials

Permisos

Llicències

Excedències

Reduccions de jornada


Tramitar al centre

Absències per motius de salut

Aviseu sempre a absencies@montperdut.cat!

Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica

Permisos

Formulari de sol·licitud amb informació addicional

 • Deure inexcusable

 • Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a Reunions de tutoria de fills/es

 • Trasllat de domicili

 • Matrimoni d’un/a familiar

 • Exàmens

 • Formació permanent del professorat

 • Progenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d’educació especial o d’atenció precoç

 • Hospitalització del o de la convivent o d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

 • Mort, accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer o de segon grau de consanguinitat o afinitat

 • Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

 • Naixement de fills prematurs

 • Permisos electorals sindicals

Reduccions de jornada

 • Reducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

 • Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda

Més informació i formularis de sol·licitud (entrar amb el DNI i contrasenya de l'ATRI):

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/TramitsPersonalDocent/ReduccionsJornadaDocents

Ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula

Comunicació


Tramitar a Serveis Territorials

Permisos

 • Matrimoni o inici de la convivència

 • Maternitat biològica

 • Per adopció o acolliment

 • Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (8 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment a partir de l’1 d’abril de 2019

 • Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats a continuació del part

 • Vacances després dels permisos...

 • Permís per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental

 • Atendre un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat (sense retribució)

 • Víctimes de violència de gènere

Més informació i formularis de sol·licitud (entrar amb el DNI i contrasenya de l'ATRI):

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/TramitsPersonalDocent/PermisosLlicenciesDocents

Llicències

 • Estudis (sense retribució)

 • Assumptes propis

 • Accident laboral

 • Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l'embaràs (Règim especial de MUFACE)

 • Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l'embaràs (Règim general de la Seguretat Social)

Més informació i formularis de sol·licitud (entrar amb el DNI i contrasenya de l'ATRI):

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/TramitsPersonalDocent/PermisosLlicenciesDocents

Excedències

 • Tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat i afinitat

 • Tenir cura d'un fill o filla

 • Incompatibilitat

 • Interès particular (funcionaris)

 • Interès particular (laborals)

 • Manteniment de la convivència (funcionaris)

 • Violència de gènere

 • Violència terrorista

Més informació i formularis de sol·licitud (entrar amb el DNI i contrasenya de l'ATRI):

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/TramitsPersonalDocent/ExcedenciesDocent

Reduccions de jornada

 • Per guarda legal d’un fill/filla menor de 6 anys

 • Per guarda legal d’un fill/filla menor de 12 anys

 • Per guarda legal d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïda

 • Per tenir cura d’un familiar amb discapacitat reconeguda del 65% o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicació especial

 • Per cura d’un familiar de primer grau fins al 50%, per raó de malaltia molt greu

 • Per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere

 • Per interès particular (50% de les retribucions)

 • Per cura d’un menor afectat per malaltia greu

 • Per raó de violència terrorista

Més informació i formularis de sol·licitud (entrar amb el DNI i contrasenya de l'ATRI):

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/TramitsPersonalDocent/ReduccionsJornadaDocentsDarrera modificació: divendres, 21 d’agost 2020, 13:03